| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 21
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 12 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej, stanowiącej załącznik do zarządzenia:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) nocie budżetowej – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok następny wydane na podstawie przepisu art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;”,

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) celu – należy przez to rozmieć wynikający z analizy potrzeb społecznych stan rzeczy, który zamierza osiągnąć dysponent środków publicznych, zgodny z celami określonymi w strategiach rozwoju i programach rozwoju, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr. 84, poz. 712, z późn. zm3));”;

2) załącznik nr 1 do Procedury monitorowania realizacji budżetu Ministra Sportu i Turystyki w układzie zadaniowym oraz planów kosztów w układzie zadaniowym Centralnego Ośrodka Sportu i Polskiej Organizacji Turystycznej otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przepisy § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237, z 2013 r. poz. 714 oraz z 2014 r. poz. 379.

Załącznik 1. [KARTA MIERNIKA]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 sierpnia 2014
r.

KARTA MIERNIKA

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »