| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców w latach 2014–2017”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Sportu i Turystyki powołuje Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców w latach 2014–2017”, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodnicząca Komisji – Joanna Żukowska-Easton – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

2) Zastępca Przewodniczącej Komisji – Ewa Markowicz – Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

3) Sekretarz Komisji – Tomasz Marcinkowski – Radca Generalny w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

4) członkowie Komisji:

a) Marcin Brachfogel – przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

b) Marek Plawgo – przedstawiciel Biura Ministra w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

c) Wojciech Dobrowolski – przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,

d) Ewa Trojanowska – przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e) Olga Richter – przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

f) Grażyna Rabsztyn – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

§ 3.

1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem prac Komisji konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Protokół oceny oferty stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Protokół zbiorczy stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

1. Do zadań Komisji należy ocena ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2014–2017 zadania publicznego „Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców w latach 2014–2017” pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki.

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

 

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223 i 498.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23 Ministra Sportu
i Turystyki z dnia 12 września 2014 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Strategii
i Współpracy Międzynarodowej

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, zobowiązana jest traktować na równych prawach wszystkie podmioty biorące udział w konkursie i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodnicząca lub w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącej Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącą Komisji.

2. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji dotyczącej ogłoszenia konkursowego oraz protokołów oceny wniosków i przygotowuje protokół zbiorczy z oceny ofert.

3. Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu oraz bez prawa do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.

4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącą Komisji w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych ofert. W przypadku nieobecności przewodniczącej Komisji, posiedzenie Komisji zwołuje zastępca przewodniczącej Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącą Komisji.

§ 3. 1. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Wartość merytoryczna ofert dopuszczonych po ocenie formalnej do dalszego procedowania oceniana jest na podstawie kryteriów i wartości punktowych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

3. Na podstawie oceny merytorycznej udokumentowanej w Protokołach oceny ofert, sekretarz Komisji przygotowuje Protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania na lata 2014, 2015, 2016, 2017.

4. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą wyboru oferty zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 6 członków Komisji.

5. Decyzja ta nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183). Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty zatwierdza Minister Sportu i Turystyki.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA UPOWSZECHNIANIE KARIERY DWUTOROWEJ SPORTOWCÓW W LATACH 2014–2017]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23 Ministra Sportu
i Turystyki
z dnia 12 września 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY
na realizację zadania
Upowszechnianie kariery dwutorowej sportowców
w latach 2014–2017

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23 Ministra Sportu
i Turystyki
z dnia 12 września 2014 r.

PROTOKÓŁ ZBIORCZY
z oceny formalno-merytorycznej Komisji konkursowej

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »