| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 30
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015 roku zadań z zakresu promowania i wspierania sportu dla wszystkich ze środków budżetu państwa

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursu na dofinansowanie w 2015 roku zadań z zakresu promowania i wspierania sportu dla wszystkich ze środków budżetu państwa, zwaną dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Kudlik, Departament Sportu dla Wszystkich;

3) Sekretarz – Bożenna Potentas, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

b) Elżbieta Bojanowska, Departament Sportu dla Wszystkich,

d) Katarzyna Kacprzyk, Departament Sportu dla Wszystkich,

f) Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich,

g) Magdalena Skrzeczyńska, Departament Sportu dla Wszystkich,

h) Anna Święs, Departament Sportu dla Wszystkich,

i) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

§ 2.

1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem prac Komisji Konkursowej”, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Wzór „Protokołu oceny oferty na rok 2015” z zakresu działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” z budżetu państwa stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu oceny oferty na rok 2015” z zakresu działania: „Wspieranie działań promujących sport dla wszystkich” z budżetu państwa stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki.

 

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 29 grudnia 2014 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2015 r. dotyczących promowania i wspierania rozwoju sportu dla wszystkich w ramach podzadania: „upowszechnianie sportu w społeczeństwie” działania: „wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” oraz podzadania: „promowanie rozwoju sportu dla wszystkich” działania: „wspieranie działań promujących sport dla wszystkich”, dofinansowanych ze środków budżetu państwa, w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – protokołów oceny ofert sporządzonych przez członków Komisji.

3. Oferty niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny oferty jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta, która otrzymała w protokole oceny oferty, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2015 „WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH” Z BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2015
„WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA SPORTU RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH
I ŚRODOWISKOWYCH” Z BUDŻETU PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2015 „WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH SPORT” Z BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 29 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK 2015
„WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROMUJĄCYCH SPORT” Z BUDŻETU PAŃSTWA

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »