| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017””

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 i 1146), w związku z § 2 ust. 2 i 3 wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję oceniającą do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych, realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017””, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Adam Soroko – Przewodniczący;

2) Paweł Słomiński – Zastępca Przewodniczącego;

3) Katarzyna Antkiewicz – Sekretarz;

4) Andrzej Banasiak – Członek;

5) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska – Członek;

6) Jan Pośnik – Członek;

7) Zbigniew Winiarski – Członek;

8) Danuta Redel – Członek;

9) Joanna Huzarska – Tomaszewska – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert;

2) prowadzenie negocjacji z polskimi związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami o zasięgu ogólnopolskim i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury fizycznej i sportu;

3) rekomendowanie wysokości dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku.

§ 3.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji”, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 5.

1. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 6.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego nie później jednak niż z końcem 2015 r.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263)

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 7 stycznia 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. Komisja obowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów składających oferty.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji.

2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych ofert.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

§ 3. 1. Komisja ocenia pod względem merytorycznym wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.

2. Wartość merytoryczna ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) poziom danego sportu – dorobek sportowy (od 1 do 6 pkt);

2) zasięg sportu oceniany liczbą licencji zawodniczych, klubowych, trenersko-instruktorskich lub innym dokumentem potwierdzającym przynależności do polskiego związku sportowego, zwanego dalej „pzs” lub ogólnopolskiego stowarzyszenia sportowego (od 1 do 6 pkt);

3) priorytet – podział na grupy pzs nieolimpijskich, skuteczność startowa w ostatnich mistrzostwach Europy lub świata w sportach nieolimpijskich (od 1 do 6 pkt.);

4) wartość sportowa podmiotu z uwzględnieniem planowanych miejsc medalowych na TWG 2017 (od 1 do 6);

5) organizacja szkolenia (od 1 do 3 pkt);

6) koszty osobowe (od 1 do 3 pkt).

3. Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę ocenę realizacji zadań zleconych w latach poprzednich w zakresie rzetelności, terminowości i sposobu ich rozliczania.

4. Na podstawie protokołów oceny ofert sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w roku 2015.

5. Wzór protokołu oceny oferty określa załącznik nr 1 do regulaminu prac Komisji.

6. Wzór protokołu zbiorczego z oceny Komisji określa załącznik nr 2 do regulaminu prac Komisji.

7. Rozstrzygnięcie o wyborze ofert oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

8. Po przyznaniu przez Ministra Sportu i Turystyki kwoty dofinansowania, Komisja prowadzi z Oferentem negocjacje zakresu rzeczowego oferty, zaktualizowanego przez oferenta do wysokości przyznanego dofinansowania. W protokole oceny oferty Komisja dokonuje merytorycznej oceny zaktualizowanej oferty oraz zapisuje ewentualne uwagi do uwzględnienia w ostatecznych planach do umowy.

Załącznik nr 1
do Regulaminu pracy Komisji

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY
O DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH „PROGRAMU WSPIERANIA SPORTÓW NIEOLIMPIJSKICH POPRZEZ DOFINANSOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODNIKÓW DO UDZIAŁU WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM, W TYM DO „THE WORLD GAMES 2017””.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2
do Regulaminu pracy Komisji

PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z OCENY KOMISJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »