| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 14 października 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2015 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.2)) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję oceniającą do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2015 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce, jako organ opiniodawczo–doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja opiniuje oferty złożone na podstawie decyzji nr 12 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2015.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Kajetan Broniewski – Przewodniczący;

2) Wojciech Kudlik – Zastępca Przewodniczącego;

3) Grażyna Głaz – Sekretarz;

4) Renata Dutkiewicz-Wiśniewska – Członek;

5) Angelika Głowienka – Członek;

6) Tomasz Marcinkowski – Członek;

7) Anna Mytko – Członek;

8) Jan Pośnik – Członek;

9) Marta Przeździecka – Członek;

10) Agata Murzyn – Członek – przedstawiciel Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej.

§ 3.

Komisja prowadzi prace zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji”, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 5.

1. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 6.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego nie później jednak niż z końcem 2015 r.

§ 7.

Traci moc Zarządzenie nr 10 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej do spraw opiniowania ofert składanych do Departamentu Sportu Wyczynowego w ramach konkursu dotyczącego realizacji w 2015 r. zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 10).

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1333 i 1339.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 14 października 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego Członek.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania.

4. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2015 r. z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania zadań, o której mowa w ust. 1, przygotowywana jest przez Komisję w oparciu o pozytywną ocenę oferty pod względem formalnym i merytorycznym, zawartą w protokole oceny oferty podczas posiedzenia Komisji.

3. Wartość merytoryczna ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) znaczenie projektu dla promocji sportu polskiego: popularność i zasięg sportu w kraju oraz poziom reprezentacji Polski w rankingach światowych w danym sporcie (od 0 do 30 pkt);

2) zasoby rzeczowe wskazujące na możliwość realizacji zadania: standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej oraz uwarunkowania komunikacyjne (od 0 do 20 pkt);

3) różnorodność i wartość źródeł finansowania zadania: udział w finansowaniu zadania ze środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł (od 0 do 10 pkt);

4) różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność a także promocja zawodów w TV, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych (od 0 do 10 pkt);

5) ilościowy udział wolontariuszy i zakres działań powołanego wolontariatu (od 0 do 10 pkt);

6) program dodatkowych działań promujących sport skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych (od 0 do 10 pkt);

7) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 10 pkt).

4. Maksymalna suma punktów wynosi 100.

5. Warunkiem pozytywnego zaopiniowania oferty jest uzyskanie w protokole oceny oferty minimum 60 punktów.

6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

7. Wzór protokołu oceny oferty określa załącznik do Regulaminu prac Komisji.

8. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).

9. Komisja proponuje wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania promocji sportu, kierując się ocenami zawartymi w protokołach oceny oferty oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

10. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

§ 3. 1. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

2. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

3. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokości dofinansowania dokonuje Minister Sportu i Turystyki.

§ 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).

Załącznik do Regulaminu Prac Komisji

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

na realizację zadania „wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2015” ze środków budżetu państwa

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »