| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 28
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków na realizację zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 28 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 i 1321) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 września 2015 roku w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1471) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do oceny ofert w ramach dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki w zakresie oceny ofert na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Kajetan Broniewski;

2) Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Kudlik;

3) Członkowie Komisji:

a) Renata Dutkiewicz – Wiśniewska,

b) Angelika Głowienka,

c) Jacek Janowicz,

d) Tomasz Marcinkowski,

e) Jan Pośnik,

f) Marta Przeździecka,

g) Danuta Redel,

h) Paweł Rodzoch,

i) Iwona Szczepańska,

j) Tomasz Wiśniewski,

k) Paweł Witkowski,

l) Wojciech Wasiak przedstawiciel Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego.

§ 3.

Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna wniosków.

§ 4.

Komisja prowadzi prace na podstawie Regulaminu Prac Komisji, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizycznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 16 października 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. Komisja zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wniosków złożonych przez polskie związki sportowe zwane dalej „pzs”.

§ 2. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Zastępca przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez przewodniczącego członek Komisji.

§ 3. W pracach Komisji, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na zaproszenie Przewodniczącego, inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań związanych z Programem dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

§ 4. Posiedzenia Komisji zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych wniosków.

§ 5. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych i nie przysługuje za nie dodatkowe wynagrodzenie.

§ 6. Komisja podejmuje decyzje dotyczące propozycji dofinansowania realizacji zadań związanych z Programem dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby Członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego.

§ 7. Do zadań Komisji należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków – w odniesieniu do realizacji zadań w ramach Programu dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

2) rekomendowanie Ministrowi Sportu i Turystyki wysokości dofinansowania realizacji zadań zleconych w ramach Programu, o którym mowa w pkt 1.

§ 8. Wnioski opiniowane pod względem formalnym oceniane są w zakresie złożenia wniosku kompletnego i prawidłowo wypełnionego formularza wniosku w terminie określonym w Programie, o którym mowa w § 7 pkt 1 wraz z wymaganymi załącznikami zamieszczonymi na stronie internetowej MSiT, podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji.

§ 9. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, Komisja wzywa niezwłocznie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W przypadku braku uzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję, Komisja pozostawia wniosek bez rozpoznania.

§ 10. Wnioski opiniowane pod względem merytorycznym oceniane są na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) zgodności zakresu merytorycznego zadania z założeniami określonymi w Programie, o którym mowa w § 7 pkt 1 (od 0 do 6 pkt);

2) stanu zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania (od 0 do 6 pkt);

3) doświadczenia wnioskodawcy w realizacji zadań podobnego rodzaju (ocena oparta jest na danych zawartych we wniosku, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań) (od 0 do 6 pkt);

4) wysokości udziału w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł (od 0 do 6 pkt);

5) oszczędności i racjonalności kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania (od 0 do 6 pkt);

6) rzetelności i terminowości rozliczeń zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane) (od 0 do 6 pkt).

§ 11. Wzór protokołu oceny wniosku określa załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 12. 1. Z prac Komisji na podstawie poszczególnych protokołów oceny wniosków sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań zleconych w ramach Programu, o którym mowa w § 7 pkt 1.

2. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).

§ 13. Sporządzanie protokołu zbiorczego powierza się Członkowi Komisji wyznaczonemu przez Przewodniczącego.

§ 14. Ostateczne rozstrzygnięcie o przyznaniu i wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

Załącznik do Regulaminu pracy Komisji

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »