| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych z części 40 budżetu państwa – Turystyka w 2016 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert w ramach dofinansowania zadań publicznych w części 40 budżetu państwa – Turystyka w 2016 roku, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki w zakresie oceny ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki w 2016 roku w ramach ogłoszonego konkursu.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Maria Napiórkowska;

2) Członkowie Komisji:

a) Ewa Bąk-Filipek,

b) Karol Biedrzycki,

c) Dominik Borek,

d) Tomasz Dzieńdziura,

e) Wojciech Ejmont,

f) Hanna Maria Jakonowska,

g) Paulina Kabańska,

h) Anna Kołtan,

i) Katarzyna Korycka-Fuhrmann,

j) Elżbieta Kwiatkowska,

k) Katarzyna Laskowska,

l) Ewelina Macierzyńska-Szwaja,

m) Monika Marek,

n) Beata Muchowska,

o) Olga Piekarzewska,

p) Katarzyna Podhorodecka,

q) Sławomir Skrzydlewski,

r) Iwona Szałkowska,

s) Karolina Szuppe,

t) Joanna Tomczak,

u) Rafał Wilczkowski,

v) Elżbieta Wyrwicz,

w) przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej,

x) przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

§ 3.

Komisja prowadzi prace na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Adam Korol

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1263).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 16 października 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

1. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący Komisji oraz Członkowie Komisji, powołani spośród pracowników Departamentu Turystyki, którzy pełnią przedmiotowe zadanie w ramach swoich obowiązków służbowych.

2. W skład Komisji wchodzi także przedstawiciel wskazany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych oraz przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej, dalej jako „POT”, wskazany przez Prezesa POT.

3. Za pracę w Komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

4. Pracom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji.

5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, jego obowiązki wykonuje upoważniony przez niego Członek Komisji.

6. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych w ramach konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych z zakresu turystyki na rok 2016, dalej jako „oferty”, zgodnie z kryteriami zawartymi w ogłoszeniu.

7. Przewodniczący Komisji wyznaczy 3 Członków Komisji do dokonania oceny formalnej wszystkich złożonych ofert.

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych oferty, Komisja wzywa do uzupełnienia podmioty składające oferty, w terminie wskazanym przez Komisję.

9. Oceny merytorycznej każdej oferty dokonuje 3 Członków Komisji wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji. Wynik ostateczny stanowi średnia arytmetyczna z 3 ocen dokonanych przez wyznaczonych Członków Komisji.

10. Dla każdej oferty zostanie sporządzony Protokół oceny oferty. Wzór Protokołu oceny oferty stanowi załącznik nr 1.

11. Z prac Komisji zostanie sporządzony Protokół zbiorczy zawierający wykaz podmiotów, których oferty zostały rekomendowane do realizacji, nie zostały rekomendowane do realizacji, zostały umieszczone na liście rezerwowej lub zostały odrzucone z przyczyn formalnych. Wzór Protokołu zbiorczego stanowi załącznik nr 2.

12. Przewodniczący Komisji przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych, a następnie właściwemu członkowi kierownictwa resortu, upoważnionemu do wykonywania uprawnień i obowiązków dysponenta części budżetowej w zakresie części 40 Turystyka, do rozpatrzenia przedstawionych propozycji.

13. Właściwy Członek Kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki, po rozpatrzeniu przedstawionych w Protokole zbiorczym propozycji, zatwierdza wyniki konkursu.

14. Po zatwierdzeniu wyników konkursu przez właściwego Członka Kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki, wykazy zostają opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Turystyka” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa do dnia 17.02.2016 r.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej
stanowiącego Załącznik do zarządzenia nr ...
Ministra Sportu i Turystyki z dn. ...... r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY
zadania z zakresu turystyki realizowanego w ramach dotacji celowych w 2016 roku

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2
do Regulaminu Prac Komisji Konkursowej stanowiącego Załącznik do zarządzenia nr ...
Ministra Sportu i Turystyki z dn ..............

PROTOKÓŁ ZBIORCZY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »