| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 34
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199 oraz z 2015 r. poz. 211) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zakres czynności Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zwanym dalej „Ministerstwem”.

§ 2.

1. Minister Sportu i Turystyki, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

2. Minister wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Biura Ministra.

3. Minister bezpośrednio nadzoruje zadania samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)).

4. Minister koordynuje realizację spraw parlamentarnych w Ministerstwie.

5. Minister rozstrzyga spory kompetencyjne związane z realizacją zadań pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym.

§ 3.

1. Do właściwości Ministra należy:

1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

2) aprobowanie projektów aktów normatywnych wnoszonych do Prezesa Rady Ministrów i pod obrady Rady Ministrów;

3) wydawanie aktów normatywnych i innych dokumentów podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a także w Dzienniku Urzędowym Ministra Sportu i Turystyki;

4) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

5) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

6) zatwierdzanie wniosków urlopowych oraz podróży służbowych Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra;

7) zatrudnianie osób w Gabinecie Politycznym Ministra;

8) występowanie o nadanie odznaczeń zgodnie z właściwymi przepisami;

9) wykonywanie zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony i zarządzania kryzysowego przez Ministerstwo oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra;

10) ochrona informacji niejawnych w Ministerstwie.

2. Poza dokumentami w sprawach określonych w ust. 1, do podpisu Ministra należą:

1) pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, ministrów i kierowników centralnych urzędów administracji rządowej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, osób kierujących centralnymi organami organizacji politycznych i związków zawodowych, zwierzchników kościołów i związków wyznaniowych, ministrów rządów innych państw, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3;

2) akty powołania i inne dotyczące nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy na stanowiskach w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

3) pisma ustalające wysokość składników wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

4) umowy międzynarodowe – na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz umowy międzyresortowe i umowy o współdziałaniu Ministerstwa ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, w tym międzynarodowymi;

5) inne dokumenty zastrzeżone ustawowo do podpisu Ministra.

§ 4.

1. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny podpisują, według właściwości, w szczególności pisma adresowane do niewymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 członków kierownictw Kancelarii Prezydenta, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższej Izby Kontroli, Polskiej Akademii Nauk, członków kierownictw ministerstw i centralnych organów administracji rządowej, marszałków województw, przewodniczących sejmików województw, wojewodów, członków kierownictw organizacji politycznych, członków kierownictw związków zawodowych i stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym oraz pisma i dokumenty należące do ich podpisu na podstawie niniejszego zarządzenia.

2. W imieniu Ministra Dyrektor Generalny może podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 3.

3. W imieniu Ministra Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu mogą podpisywać pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) pisma przesyłające projekty aktów normatywnych lub innych dokumentów rządowych do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania;

2) pisma przekazujące uwagi Ministerstwa do projektów aktów normatywnych lub innych dokumentów rządowych w ramach uzgodnień;

3) odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty, materiały i opinie komisji sejmowych i senackich, a także informacje dla komisji i podkomisji sejmowych, komisji senackich oraz zespołów parlamentarnych.

§ 5.

1. Do zakresu czynności Sekretarza Stanu Jarosława Stawiarskiego należy w szczególności:

1) koordynowanie spraw związanych z realizacją inwestycji sportowych oraz kreowaniem polityki rozwoju infrastruktury sportowej;

2) koordynowanie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad polskimi związkami sportowymi oraz fundacjami;

3) koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem kontroli działalności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz jednostek w stosunku do których Minister uzyskał uprawnienia kontrolne na podstawie przepisów odrębnych;

4) koordynowanie prac związanych z obsługą prawną Ministra i Ministerstwa;

5) koordynowanie spraw z zakresu wypełniania nadzoru właścicielskiego wobec spółek celowych powołanych przez Ministra i bieżącej współpracy z tymi spółkami, a także realizacji przez nie obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy spółkami celowymi a Ministerstwem.

2. Sekretarz Stanu Jarosław Stawiarski:

1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

a) Departamentu Infrastruktury Sportowej,

b) Departamentu Kontroli,

c) Departamentu Prawnego;

2) wykonuje zadania związane z nadzorowaniem przez Ministra działalności Centralnego Ośrodka Sportu;

3) jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach tego Komitetu, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tego Komitetu.

§ 6.

1. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Ryszarda Szustera należy w szczególności:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych w zakresie spraw dotyczących upowszechniania sportu i promowania aktywności fizycznej;

2) podejmowanie działań systemowych w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach społecznych i zawodowych, w tym wśród osób niepełnosprawnych;

3) koordynowanie spraw dotyczących rozwoju kadr sportu;

4) nadzór nad realizacją programów i planów organizacji przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz w zawodach międzynarodowych o podobnej randze;

5) koordynowanie działań związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników, trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia sportowe;

6) koordynowanie spraw wynikających ze współpracy międzynarodowej w sporcie i turystyce, prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w sporcie;

7) realizacja działalności analityczno-planistycznej w zakresie zadań Ministra w obszarze sportu.

2. Podsekretarz Stanu Ryszard Szuster:

1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

a) Departamentu Sportu dla Wszystkich,

b) Departamentu Sportu Wyczynowego,

c) Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

2) wykonuje zadania związane z nadzorowaniem przez Ministra działalności:

a) Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie w Warszawie,

a) Instytutu Sportu w Warszawie;

3) bierze udział w pracach Komitetu do Spraw Europejskich oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach tego Komitetu, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tego Komitetu.

§ 7.

1. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Doroty Dulińskiej należy w szczególności:

1) kształtowanie polityki w zakresie rozwoju turystyki oraz spraw związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju i mechanizmów regulujących rynek turystyczny;

2) programowanie rozwoju i kształtowanie mechanizmów prawno-ekonomicznych turystyki;

3) koordynowanie prac nad opracowaniem, wdrożeniem i monitorowaniem strategicznych dokumentów rozwoju sektora turystyki;

4) koordynowanie realizacji zadań ministra właściwego do spraw turystyki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196 i 822 oraz z 2015 r. poz. 390);

5) prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w turystyce;

6) koordynowanie spraw związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym kadr turystyki oraz w zakresie uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania zawodów i działalności w dziedzinie turystyki.

2. Podsekretarz Stanu Dorota Dulińska:

1) wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Turystyki;

2) wykonuje zadania związane z nadzorowaniem przez Ministra działalności Polskiej Organizacji Turystycznej;

3) bierze udział w pracach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji oraz podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych i rozpatrywanych na posiedzeniach tego Komitetu, a także w sprawach dotyczących zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń tego Komitetu.

§ 8.

1. Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego Moniki Rolnik należy koordynowanie realizacji zadań związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu części 25 – kultura fizyczna i części 40 – turystyka, państwowych funduszy celowych, państwowych osób prawnych.

2. Dyrektor Generalny Monika Rolnik wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Biura Dyrektora Generalnego;

2) Biura Administracyjnego;

3) Biura Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;

4) Departamentu Ekonomiczno-Finansowego.

3. Dyrektor Generalny bezpośrednio nadzoruje zadania samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 oraz z 2004 r. Nr 246, poz. 2468).

§ 9.

W ramach czynności ustalonych w § 5 – § 8, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny:

1) są upoważnieni do rozstrzygania w sprawach z zakresu nadzorowanej problematyki;

2) reprezentują Ministra wobec innych organów i instytucji państwowych oraz organizacji i innych podmiotów;

3) biorą udział w pracach zespołów, komisji, rad oraz komitetów wskazanych przez Ministra;

4) realizują inne zadania na bezpośrednie polecenie Ministra.

§ 10.

1. W czasie nieobecności Ministra zastępuje go w pełnym zakresie Sekretarz Stanu.

2. W razie nieobsadzenia stanowiska Sekretarza Stanu albo jego nieobecności, Ministra zastępuje w pełnym zakresie Podsekretarz Stanu, o którym mowa w § 6.

3. W razie jednoczesnego nieobsadzenia stanowiska Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 6, albo ich jednoczesnej nieobecności, Ministra zastępuje w pełnym zakresie Podsekretarz Stanu, o którym mowa w § 7.

§ 11.

1. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego ustala się następujące zastępstwa:

1) Sekretarza Stanu Jarosława Stawiarskiego zastępuje w czasie jego nieobecności Podsekretarz Stanu Ryszard Szuster;

2) Podsekretarza Stanu Ryszarda Szustera zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Jarosław Stawiarski;

3) Podsekretarza Stanu Dorotę Dulińską zastępuje w czasie jej nieobecności Sekretarz Stanu Jarosław Stawiarski;

4) Dyrektora Generalnego Monikę Rolnik, w sprawach dotyczących Departamentu Ekonomiczno-Finansowego powierzonych Dyrektorowi Generalnemu niniejszym zarządzeniem, zastępuje w czasie jej nieobecności Sekretarz Stanu Jarosław Stawiarski.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących i zastępowanych decyzję o zastępstwie podejmuje Minister.

§ 12.

W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.3)) decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra wydaje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w § 11 ust. 1, jeżeli sam nie podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zakresów czynności Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 17).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. z 2015 r. poz. 1911).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1664, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211, 702 i 1274.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »