| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych, realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki, zwaną dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Kajetan Broniewski;

2) Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Kudlik;

3) Sekretarz – Renata Dutkiewicz-Wiśniewska;

4) pozostali członkowie Komisji:

a) Andrzej Banasiak;

b) Tomasz Marcinkowski;

c) Jan Pośnik;

d) Danuta Redel;

e) Paweł Rodzoch;

f) Paweł Witkowski;

g) Joanna Huzarska-Tomaszewska – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest:

1) ocena formalna i merytoryczna ofert;

2) rekomendowanie wysokości dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku.

§ 3.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji”, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 5.

1. Za pracę w Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Wykonywanie zadań w Komisji traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

§ 6.

Komisja ulega rozwiązaniu po rozdysponowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki całości środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego nie później jednak niż z końcem 2016 r.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).

§ 8.

Traci moc Zarządzenie nr 25 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania ofert o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017” (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 25).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

2) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 1255, 1339 i 1777.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 10 grudnia 2015 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. Komisja obowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów składających oferty.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego członek Komisji.

2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych ofert.

3. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

§ 3. 1. Komisja ocenia pod względem merytorycznym wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne.

2. Wartość merytoryczna ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) poziom danego sportu – dorobek sportowy (od 1 do 6 pkt);

2) zasięg sportu oceniany liczbą licencji zawodniczych, klubowych, trenersko-instruktorskich lub innym dokumentem potwierdzającym przynależności do polskiego związku sportowego, zwanego dalej „pzs” lub ogólnopolskiego stowarzyszenia sportowego (od 1 do 6 pkt);

3) priorytet – podział na grupy pzs nieolimpijskich, skuteczność startowa w ostatnich mistrzostwach Europy lub mistrzostwach świata w sportach nieolimpijskich (od 1 do 6 pkt.);

4) dorobek medalowy w 2015 r. na ME lub MŚ w konkurencjach objętych Programem „The World Games 2017” w kategorii wiekowej „senior” (od 1 do 6);

5) organizacja szkolenia (od 1 do 3 pkt);

6) koszty osobowe (od 1 do 3 pkt).

3. Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę ocenę realizacji zadań zleconych w latach poprzednich w zakresie rzetelności, terminowości i sposobu ich rozliczania.

4. Na podstawie protokołów oceny ofert sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w roku 2016.

5. Wzór protokołu oceny oferty określa załącznik do Regulaminu prac Komisji.

6. Wzór protokołu zbiorczego określa załącznik nr 2 do Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa, stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 18 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury zarządzania, nadzoru i kontroli finansowej nad jednostkami objętymi częścią 25 i 40 budżetu państwa (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 20).

7. Rozstrzygnięcie o wyborze ofert oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

Załącznik do Regulaminu pracy Komisji

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY

o dofinansowanie zadań zleconych realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie dofinansowania zadań ze środków budżetu państwa w ramach Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym w 2016 roku, w tym do „The World Games 2017”.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »