| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 12 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania i trybu działania Społecznej Rady Sportu

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Społeczną Radę Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki, zwanego dalej „Ministrem”, o charakterze opiniodawczo-doradczym w obszarze kultury fizycznej.

3. Do zadań Rady należy wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez Ministra, dotyczących kultury fizycznej na którą składają się: sport, wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa, a w szczególności w zakresie:

1) strategii rozwoju poszczególnych dziedzin w ramach zadań ustawowych Ministra w ramach kultury fizycznej;

2) projektu części 25 budżetu (kultura fizyczna);

3) programów rozwoju bazy sportowej;

4) programów szkolenia osób;

5) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje, dofinansowywanych przez Ministra;

6) kandydatów do nagród i wyróżnień za wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym.

4. Do zadań Rady należy również wnioskowanie do Ministra w zakresie wskazanym w ust. 1 oraz innych spraw dotyczących kultury fizycznej w obszarze zadań Ministra.

§ 2.

W skład Rady wchodzą:

1) dr hab. Stefan Bielański;

2) Jakub Chełstowski;

3) Dawid Chwałka;

4) Marek Citko;

5) prof. Krzysztof Ficek;

6) Krzysztof Kaliszewski;

7) Waldemar Klisiak;

8) dr Piotr Kunysz;

9) Czesław Lang;

10) Stefan Majewski;

11) Ireneusz Mazur;

12) Lucjusz Nadbereżny;

13) Piotr Nowacki;

14) Alicja Pęczak;

15) Monika Pyrek;

16) Michał Pol;

17) Robert Radwański;

18) Paweł Skrzecz;

19) Łukasz Szeliga;

20) Tomasz Sikora;

21) Artur Siódmiak;

22) Anna Tymińska;

23) Andrzej Wasik;

24) Ireneusz Więckowski;

25) Tomasz Wróbel;

26) prof. Adam Zając.

§ 3.

Tryb pracy Rady określa Regulamin Społecznej Rady Sportu przy Ministrze Sportu i Turystyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Obsługę pracy Rady zapewnia Biuro Ministra.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 stycznia 2016 r.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [REGULAMIN SPOŁECZNEJ RADY SPORTU PRZY MINISTRZE SPORTU I TURYSTYKI]

Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 12 stycznia 2016 r.

REGULAMIN SPOŁECZNEJ RADY SPORTU PRZY MINISTRZE SPORTU I TURYSTYKI

§ 1. Rada składa się z 25 do 30 członków powołanych przez Ministra Sportu i Turystyki według następujących kryteriów:

1) osoba będąca członkiem Rady powinna mieć nieposzlakowaną opinię;

2) osoba powinna reprezentować środowisko związane z kulturą fizyczną.

§ 2. 1. Działalność Rady jest kadencyjna.

2. Kadencja Rady jest łączna i trwa nie dłużej niż 3 miesiące po odwołaniu Ministra Sportu i Turystyki ustalającego skład Rady.

3. Nowo powołany Minister Sportu i Turystyki może powołać nowy skład Rady w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia przysięgi.

4. Zmiany w składzie Rady dokonuje się w tym samym trybie co powołanie jej członka.

§ 3. 1. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona Prezydium Rady w skład którego wchodzi:

1) Przewodniczący;

2) dwóch Wiceprzewodniczących;

3) Sekretarz.

2. Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu tajnym – bezwzględną większością głosów przy udziale co najmniej połowy ustalonego składu Rady.

3. Wiceprzewodniczących oraz sekretarza wybiera się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ustalonego składu Rady.

4. Prezydium Rady może również zaproponować Minister Sportu i Turystyki, wyznaczając jednocześnie funkcje poszczególnych członków Prezydium Rady. W przypadku gdy Minister Sportu i Turystyki nie wykona swojego uprawnienia, wówczas stosuje się regulacje z ust. 2 i 3.

5. Przewodniczący organizuje i kieruje pracą Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz przy współpracy dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

6. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego Rady lub Ministra Sportu i Turystyki inne osoby z głosem doradczym.

§ 4. 1. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie nie otrzymując wynagrodzenia.

2. Członkowi Rady nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane z wykonywaniem obowiązków w ramach działania w Radzie za wyjątkiem:

1) zwrotu udokumentowanych kosztów dojazdu na terenie kraju z miejsca zamieszkania, w związku z udziałem w posiedzeniach Rady, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167); zwrot kosztów dojazdu następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Biura Ministra; nie podlegają zwrotowi koszty podróży samolotem;

2) zwrotu koniecznych i uzasadnionych kosztów związanych z działalnością Rady, wnioskowanych uchwałą Rady i potwierdzonych przez Ministra Sportu i Turystyki.

3. Wydatki związane z działalnością Rady wskazane w ust. 2 pokrywane są z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Biura Ministra.

§ 5. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady, niezwłocznie po jej powołaniu zwołuje Minister Sportu i Turystyki.

3. Rada ustala niezwłocznie terminarz i roczny plan pracy.

4. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący co najmniej raz na kwartał.

5. Rada może zostać zwołana w każdym czasie celem odbycia posiedzenia również na wniosek Ministra Sportu i Turystyki lub członków Rady stanowiących co najmniej połowę jej składu.

6. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwołają jej posiedzenia w przypadkach określonych w ust. 4 lub 5, posiedzenie zwołuje Minister Sportu i Turystyki, jednocześnie wyznaczając osobę spośród członków Rady, która będzie pełniła funkcje przewodniczącego obrad w czasie trwania posiedzenia.

7. Celem sprawnego działania w obszarze zadań wyznaczonych dla Rady, Prezydium może tworzyć Komisje do opracowania zagadnień, ostatecznie przedkładanych na posiedzeniach Rady.

8. Skład oraz kierownictwo Komisji określa Prezydium, członkiem Komisji może być tylko osoba będąca członkiem Rady.

§ 6. 1. Zaproszenie informujące o zwołaniu posiedzenia Rady doręcza się członkom Rady na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. W sytuacjach pilnych zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady może być dokonane także telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3. W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad, jak również przedkłada się stosowne i konieczne dokumenty dla odbycia się posiedzenia.

§ 7. 1. Obradami na posiedzeniach kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego jeden z Wiceprzewodniczących Rady lub przewodniczący obrad wyznaczony w trybie § 5 ust. 6.

2. Rada obraduje zgodnie z przyjętym na początku posiedzenia porządkiem obrad.

3. Posiedzenia Rady są protokołowane, w tym również głosowania. Obligatoryjnym załącznikiem protokołu jest lista obecności. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.

4. Przewodniczący obrad może zdecydować o zmianie kolejności rozpatrywania umieszczonych w porządku obrad tematów.

5. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał.

6. Decyzje Rady zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy składu Rady.

7. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzyga głos Przewodniczącego.

8. Minister Sportu i Turystyki każdorazowo po odbyciu posiedzenia i przyjęciu protokołu otrzymuje jeden odpis protokołu wraz z podjętymi uchwałami, materiałami źródłowymi, listą obecności oraz wszelkimi innymi dokumentami z których korzystała Rada.

§ 8. 1. Uchwały Rady podpisuje Prezydium Rady, lub przewodniczący obrad wyznaczony w trybie § 5 ust. 6, podczas posiedzeń na których uchwała zostanie podjęta.

2. Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich jej członków.

3. Członek Rady głosujący przeciw podjęciu uchwały jest uprawniony do umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem.

§ 9. 1. Rada może podejmować również uchwały bez konieczności zwoływania formalnego posiedzenia w tzw. trybie obiegowym, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Środkami bezpośredniego porozumiewania się są e-mail, faks.

3. W celu podjęcia uchwały w trybie określonym w ust. 1 Przewodniczący Rady rozsyła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do wszystkich członków Rady, którzy na swoim egzemplarzu dokonują głosowania.

4. Przewodniczący Rady wskazuje adres lub nr faksu na jaki należy odesłać uchwałę wraz z oddanym głosem oraz termin w jakim należy przystąpić do głosowania.

5. Wyłącza się możliwość stosowania trybu określonego w ust. 1 dla uchwał o charakterze osobowym.

§ 10. 1. Rada może odwołać Przewodniczącego przed upływem kadencji bezwzględną większością głosów składu Rady, w głosowaniu tajnym. Odwołanie Przewodniczącego jest równoznaczne z odwołaniem Wiceprzewodniczących i Sekretarza.

2. Odwołanie Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza odbywa się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu tajnym.

3. W przypadku odwołania Przewodniczącego, Rada dokonuje wyboru nowego Prezydium w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania.

4. W przypadku odwołania Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, Rada dokonuje wyboru nowego Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.

§ 11. 1. Członek Rady może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Rady, jeżeli:

1) nie wykonuje przyjętych obowiązków;

2) działa niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi kultury fizycznej oraz niniejszym Regulaminem;

3) godzi w dobre imię Ministra Sportu i Turystyki lub Rady,

4) w inny sposób zawiódł zaufanie członków Rady lub Ministra Sportu i Turystyki.

2. Uchwałę o zawieszeniu członka w czynnościach lub odwołaniu członka podejmuje Prezydium Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Rady ma prawo odwołania się do Ministra Sportu i Turystyki w ciągu 14 dniu od daty doręczenia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 12. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki lub w innym miejscu wskazanym przez Ministra Sportu i Turystyki lub Przewodniczącego.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »