| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Ustala się regulamin organizacyjny Centrum Projektów Europejskich, zwanego dalej „Centrum”, który określa szczegółową organizację, zakres zadań i tryb pracy Centrum.

2. Regulamin organizacyjny Centrum stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.
 Traci moc zarządzenie nr 17 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich.
§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2013 r.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 29 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

§ 1. Centrum Projektów Europejskich, zwane dalej „Centrum”, realizuje zadania określone w Statucie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich.

§ 2. 1. W skład Centrum wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Zastępca Dyrektora do Spraw Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Centralnego Punktu Informacyjnego;

3) Zastępca Dyrektora do Spraw Wspólnych Sekretariatów Technicznych – zwani dalej „Zastępcami Dyrektora”;

4) Główny Księgowy;

5) Radca Prawny;

6) Wydział Finansowy;

7) Wydział Administracji;

8) Wydział Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich;

9) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007–2013 z siedzibą w Krakowie (WST PL-SK);

10) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013 z siedzibą w Gdańsku (WST PB);

11) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007–2013 z siedzibą w Zielonej Górze (WST PL-BB);

12) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013 z siedzibą w Warszawie (WST PL-BY-UA);

13) Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007–2013 z siedzibą w Warszawie (WST LT-PL-RU);

14) Wydział Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (KOEFS);

15) Wydział Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (KIW);

16) Centralny Punkt Informacyjny (CPI);

17) Sekretariat.

2. Strukturę organizacyjną Centrum przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

§ 3. 1. Centrum kieruje Dyrektor przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–16.

2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

3. W razie nieobecności Dyrektora pracą Centrum kieruje Zastępca Dyrektora lub kierownik komórki organizacyjnej wyznaczony w trybie określonym w § 16 ust. 1.

4. Dyrektor jednoosobowo reprezentuje Centrum i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum.

5. Dyrektor może powoływać zespoły o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań.

6. Dyrektor może, w trybie określonym w § 16 ust. 1, upoważnić Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6–16, do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 4. Do zadań Dyrektora Centrum należy kierowanie działalnością Centrum, w szczególności:

1) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej wynikających z:

a) przepisów o finansach publicznych,

b) przepisów o rachunkowości;

2) wypełnianie obowiązków ciążących na dysponencie środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym dysponentowi części budżetowej;

3) bezpośrednie nadzorowanie pracy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego, Radcy Prawnego, Wydziału Administracji, Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Sekretariatu.

§ 5. 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora do Spraw KOEFS, KIW i CPI należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą pracą KOEFS, KIW i CPI;

2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelników KOEFS, KIW oraz koordynatora CPI;

3) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem Strategii Centrum Projektów Europejskich, zwanej dalej „Strategią”, w tym koordynacja zadań związanych z monitorowaniem realizacji Strategii we współpracy z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum;

4) koordynacja zadań związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem w Centrum systemu kontroli zarządczej, w tym systemu zarządzania przez cele;

5) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

2. Do zadań Zastępcy Dyrektora do Spraw Wspólnych Sekretariatów Technicznych, należy w szczególności:

1) bezpośrednie nadzorowanie Kierowników Wspólnych Sekretariatów Technicznych, w zakresie określonym Porozumieniem zawartym w dniu 17 grudnia 2009 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Państwową Jednostką Budżetową – Centrum Projektów Europejskich;

2) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 6. Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą pracą Wydziału Finansowego;

2) bezpośrednie nadzorowanie Naczelnika Wydziału Finansowego;

3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, oraz zgodnie z przepisami finansowymi programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) obsługiwanych przez Centrum;

4) wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora.

§ 7. Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi legislacyjnej Centrum, w tym opiniowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych;

2) prowadzenie obsługi prawnej Centrum:

a) opiniowanie projektów umów,

b) wydawanie opinii prawnych,

c) reprezentowanie Centrum przed sądami, innymi organami i instytucjami.

§ 8. Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej obsługi finansowo-księgowej;

2) sporządzanie planu finansowego we współpracy z odpowiednią Instytucją zarządzającą, dokonywanie bieżących korekt w planie finansowym;

3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

4) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

5) dokonywanie analiz finansowych i ocen w zakresie działalności finansowej Centrum;

6) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą wynagrodzeń pracowników Centrum oraz wynagrodzeń bezosobowych.

§ 9. Do zadań Wydziału Administracji należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw z zakresu informacji i promocji Centrum;

2) obsługa administracyjna Centrum, w szczególności w zakresie:

a) zaopatrzenia, łączności, transportu,

b) gospodarowania mieniem, prowadzenia ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz gospodarki magazynowej;

3) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) prowadzenie spraw związanych z organizacją Centrum;

5) realizowanie zadań związanych z kontrolą w zakresie działania Centrum;

6) planowanie i realizacja działań związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu informatycznego;

7) prowadzenie archiwum zakładowego;

8) organizacja kontroli warunków pracy w Centrum, w tym przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

9) prowadzenie rejestrów umów, pełnomocnictw i upoważnień;

10) publikowanie w formie elektronicznej w intranecie wewnętrznych aktów prawnych Dyrektora Centrum oraz decyzji i zarządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego.

§ 10. Do zadań Wydziału Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich należy w szczególności:

1) prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej pracowników Centrum;

2) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;

3) współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie spraw płacowo-kadrowych;

4) prowadzenie spraw związanych z rekrutacją pracowników;

5) koordynowanie prac związanych z procesem ocen okresowych pracowników oraz analizowanie ich wyników;

6) organizowanie w Centrum staży, praktyk oraz wolontariatu;

7) prowadzenie spraw zawiązanych z rozwojem zawodowym pracowników;

8) realizowanie zadań związanych z działalnością zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 11. Do zadań Wspólnych Sekretariatów Technicznych dla programów EWT: Polska – Republika Słowacka, Południowy Bałtyk i Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia, oraz zadań Wspólnych Sekretariatów Technicznych dla programów EISP: Polska – Białoruś – Ukraina i Litwa – Polska – Rosja, należy w szczególności:

1) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Komitetu Monitorującego, oraz w stosownych przypadkach, Instytucji Audytowej w realizacji ich obowiązków;

2) promowanie programów i rozpowszechnianie informacji o programach oraz ich celach;

3) udzielanie informacji potencjalnym beneficjentom dotyczących warunków uzyskania dofinasowania ze środków programów oraz przygotowania wniosków o dofinansowanie;

4) przygotowanie zestawu dokumentów dla wnioskodawców oraz zapewnienie dostępności dokumentów dla beneficjentów programów;

5) ogłaszanie i organizacja naboru projektów;

6) rejestrowanie projektów;

7) koordynacja procesu oceny wniosków projektowych;

8) organizacja posiedzeń komitetów i grup roboczych utworzonych w ramach programów oraz sporządzanie protokołów z posiedzeń komitetów i grup roboczych;

9) wdrażanie decyzji Komitetu Monitorującego;

10) weryfikacja raportów sporządzanych przez beneficjentów programów;

11) przygotowywanie raportów z realizacji programów;

12) organizowanie szkoleń w zakresie programów EWT oraz EISP.

2. W skład Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013 wchodzą następujące zespoły:

1) Zespół do Spraw Programowych;

2) Zespół do Spraw Projektowych;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

3. W skład Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007–2013 wchodzą następujące zespoły:

1) Zespół do Spraw Projektowych I;

2) Zespół do Spraw Projektowych II;

3) Stanowisko do Spraw Informacji i Promocji;

4) Stanowisko do Spraw Obsługi Administracyjnej.

§ 12. 1. Do zadań Wydziału KOEFS należą zadania związane z koordynacją funkcjonowania sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), koordynacją punktów informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „PO KL”, w Instytucjach Pośredniczących i Instytucjach Pośredniczących II stopnia, wsparciem pracowników w instytucjach realizujących PO KL oraz prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych propagujących ten program, w szczególności:

1) certyfikacja pracowników oraz usług ROEFS, a także monitorowanie działań ROEFS, w tym realizacja badań ewaluacyjnych związanych z realizowanymi przez ROEFS działaniami;

2) kontrola i nadzór nad ROEFS w zakresie tworzenia i wdrażania standardów działania ROEFS;

3) obsługa ogólnopolskiej infolinii Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS); wydawanie publikacji poświęconych EFS; organizacja kampanii i akcji promocyjnych poświęconych EFS;

4) realizacja szkoleń i działań rozwojowych dla pracowników instytucji uczestniczących w realizacji PO KL oraz członków Komitetu Monitorującego i grup roboczych;

5) organizacja spotkań, warsztatów, seminariów, grup roboczych poświęconych wdrażaniu Programu, w tym organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego PO KL (KM PO KL) oraz pełnienie roli wspólnego Sekretariatu dla 6 grup roboczych funkcjonujących przy KM PO KL w zakresie administracyjno-technicznym;

6) koordynacja punktów informacyjnych PO KL w Instytucjach Pośredniczących oraz w Instytucjach Pośredniczących II stopnia.

2. W skład Wydziału KOEFS wchodzą następujące zespoły:

1) Zespół do Spraw Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) Zespół do Spraw Informacji;

3) Zespół do Spraw Szkoleń i Doradztwa.

§ 13. 1. Do zadań Wydziału KIW należy koordynacja działań związanych z wyborem i realizacją projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej oraz współpracą ponadnarodową, a w szczególności:

1) pełnienie roli szkoleniowo-doradczej, w tym opracowywanie i aktualizowanie dokumentów i materiałów w zakresie projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej;

2) wspieranie i koordynowanie Instytucji Pośredniczących w procesie planowania, wyboru oraz realizacji projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej, w tym informowanie Instytucji Pośredniczących na temat tych projektów realizowanych w ramach PO KL i o ich rezultatach;

3) wspieranie Instytucji Zarządzającej i Grupy Roboczej ds. horyzontalnych w kwestiach dotyczących projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, w tym przy aktualizacji Tematów projektów innowacyjnych oraz przy realizacji Planu Komunikacji PO KL;

4) zarządzanie wypracowanymi rezultatami projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz wspieranie i monitorowanie procesu upowszechniania i włączania rezultatów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki na poziomie projektów, w tym prowadzenie współpracy z mediami w tym zakresie;

5) koordynowanie i monitorowanie działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na rzecz projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej;

6) pełnienie roli sekretariatu oraz koordynowanie i monitorowanie prac Sieci Tematycznych PO KL;

7) wspieranie podmiotów polskich i z innych krajów w poszukiwaniu partnera do współpracy ponadnarodowej.

2. W skład Wydziału KIW wchodzą następujące zespoły:

1) Zespół do Spraw Projektów Współpracy Ponadnarodowej;

2) Zespół do Spraw Projektów Innowacyjnych;

3) Zespół do Spraw Wsparcia Realizacji Projektów.

§ 14. Do zadań CPI należy w szczególności:

1) udzielanie informacji horyzontalnych o możliwościach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych poprzez:

a) udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu operacyjnego lub regionalnego programu operacyjnego poprzez kontakt bezpośredni z potencjalnym beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną,

b) diagnostykę potrzeb informacyjnych potencjalnego beneficjenta i kierowanie go do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji,

c) informowanie zainteresowanych o dostępnych, aktualnie realizowanych projektach dofinansowanych ze środków Funduszy Europejskich,

d) organizowanie konferencji i spotkań informacyjno-promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów lub osób zainteresowanych udziałem w projektach, a także udział w tego typu przedsięwzięciach,

e) prowadzenie wstępnego doradztwa przy rozliczaniu projektów dofinansowanych z programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności;

2) organizowanie lub współpraca przy organizacji konferencji, spotkań, wydarzeń tematycznych dotyczących zagadnień związanych z Narodową Strategią Spójności w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji;

3) opracowanie i wydawanie w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością CPI;

4) dystrybuowanie własnych i otrzymanych od Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji materiałów informacyjno-promocyjnych;

5) wykonywanie innych zadań wynikających z udziału CPI w sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na zlecenie i w porozumieniu z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w zakresie informacji i promocji.

§ 15. Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

1) przyjmowanie, wysyłanie oraz rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

2) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Centrum;

3) prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Centrum, w szczególności listy obecności, delegacje;

4) prowadzenie rejestrów zarządzeń i decyzji Dyrektora Centrum oraz gromadzenie zbiorów zarządzeń i decyzji Ministra Rozwoju Regionalnego mających związek z działalnością Centrum;

5) przygotowywanie na polecenia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora pism dotyczących spraw z zakresu działania Centrum;

6) obsługa jednostki w zakresie administracyjno-biurowym, w tym zabezpieczenie materiałów biurowych i eksploatacyjnych;

7) archiwizacja dokumentów.

§ 16. 1. System zastępstw i upoważnień oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor Centrum w drodze decyzji.

2. Strukturę etatową komórek organizacyjnych Centrum i zakresy obowiązków pracowników zatwierdza Dyrektor Centrum.


Załącznik do regulaminu organizacyjnego
Centrum Projektów Europejskich

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »