| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 14 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustala się, co następuje:

§ 1.
1. Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej „Ministrem”:

1) kieruje działalnością Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwanego dalej „Ministerstwem”, i ustala podstawowe kierunki jego polityki;

2) nadzoruje Centrum Projektów Europejskich.

2. Minister nadzoruje merytorycznie Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz Biuro Ministra (BM).

§ 2.
1. Minister podpisuje pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, a w sprawach wnoszenia dokumentów rządowych do rozpatrzenia przez Radę Ministrów – do Sekretarza Rady Ministrów.

2. Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzegam:

1) akceptowanie projektów: założeń do projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz strategii, programów i polityk, kierowanych przez Ministra do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

2) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

3) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów.

3. Sekretarze i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

4. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

5. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło podpisuje w zastępstwie Ministra akty wykonawcze do ustaw, komunikaty oraz obwieszczenia.

6. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski podpisuje korespondencję w zakresie związanym z wykonywaniem funkcji koordynatora prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

7. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel, a w razie jej nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

8. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca, podpisuje pisma kierowane do Sekretarza Komitetu do Spraw Europejskich w sprawach dokumentów rządowych wnoszonych na posiedzenia Komitetu oraz rozpatrywanych przez Komitet, a także w sprawach zastrzeżeń do treści protokołów z posiedzeń Komitetu wraz z wnioskami o ich sprostowanie.

9. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, a w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

3) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych;

4) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz na oświadczenia i wystąpienia senatorskie skierowane do Ministra;

5) do posłów i senatorów, w sprawach zgłaszanych skarg i interwencji.

10. Pisma, o których mowa w ust. 1 i 9, powinny być przygotowane na blankiecie Ministra i parafowane przez właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej, a przedkładane do podpisu Ministra – zaaprobowane również przez członka kierownictwa Ministerstwa nadzorującego właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną.

11. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia.

12. Złożenie przez Sekretarzy Stanu lub Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 3.
1. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny realizują politykę ustaloną przez Radę Ministrów i Ministra, podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodne ze wskazanym przez Ministra kierunkiem rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

2. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o kluczowych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny przedkładają kierownictwu Ministerstwa dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach.

4. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło, Podsekretarze Stanu realizujący zadania w zakresie działu administracji rządowej rozwój regionalny i Dyrektor Generalny odpowiadają za monitorowanie realizacji zadań, określonych w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.2)), wytycznych szczegółowych dla programów operacyjnych opracowanych zgodnie z właściwością oraz dla regionalnych programów operacyjnych, a także wskazanych wytycznych horyzontalnych dla programów operacyjnych na okres 2007–2013.

5. Sekretarze Stanu, Podsekretarze Stanu i Dyrektor Generalny wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa.

§ 4.
1. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami projektów finansowanych w ramach strategii wykorzystania Funduszu Spójności 2004–2006, Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2007–2013.

2. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Ponadto Sekretarz Stanu Adam Zdziebło odpowiada za:

1) nadzór nad sprawami w zakresie dotychczasowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących systemu projektów indywidualnych i generujących dochód, w tym dużych;

2) nadzór nad sprawami z zakresu realizacji zadań dotyczących Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w tym działań Platformy PPP;

3) nadzór nad wdrożeniem inicjatywy JASPERS.

4. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło pełni funkcję Pełnomocnika do spraw realizacji Projektów Phare pozostających w kompetencji ministra właściwego do spraw transportu oraz wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej dla Funduszu TENT.

5. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło prowadzi sprawy wynikające z podległości Ministrowi Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

6. W sprawach, o których mowa w ust. 1–5, Sekretarz Stanu Adam Zdziebło reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

7. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło reprezentuje Ministra w Stałym Komitecie Rady Ministrów.

8. Sekretarz Stanu Adam Zdziebło nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Infrastrukturalnych (DPI);

2) Departament Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych (DWI);

3) Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (DWP);

4) Departament Informacji i Promocji (DIP);

5) Departament Współpracy Terytorialnej (DWT);

6) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR).

§ 5.
 1. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz – Pełnomocnik Rządu do spraw zarządzania infrastrukturą drogową, z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

1) dróg i autostrad;

2) transportu drogowego;

3) lotnictwa;

4) opracowania i realizacji budżetu państwa w częściach: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport.

2. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz z upoważnienia Ministra:

1) występuje o nadanie odznaczeń państwowych;

2) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw.

3. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad;

2) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego;

3) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

4) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”;

5) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej;

6) Instytutem Transportu Samochodowego;

7) Transportowym Dozorem Technicznym;

8) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów.

4. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1–4, Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

6. Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Dróg i Autostrad (DDA);

2) Departament Transportu Drogowego (DTD);

3) Departament Lotnictwa (DL);

4) Departament Budżetu Infrastruktury (DBI).

§ 6.
 1. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach mieszkalnictwa, zagospodarowania przestrzennego i polityki miejskiej oraz gospodarki nieruchomościami.

3. Ponadto Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski odpowiada za:

1) nadzorowanie zadań związanych z zamykaniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL;

2) nadzorowanie realizacji zadań związanych z zapewnieniem funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania 2014–2020;

3) nadzorowanie realizacji projektów badawczych realizowanych we współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) m.in. w ramach programu LEED;

4) nadzór nad realizacją Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

5) koordynowanie prac Zespołu do spraw Oceny Skutków Regulacji.

4. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1–4, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

6. Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego (DZF);

2) Departament Polityki Przestrzennej (DPM);

3) Departament Mieszkalnictwa (DM);

4) Departament Gospodarki Nieruchomościami (DGN).

§ 7.
 1. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za sprawy związane z opracowaniem strategii, planów i programowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego, a także za koordynację wdrażania regionalnych programów operacyjnych.

2. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach polityki transportowej.

3. Ponadto Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda odpowiada za:

1) nadzór nad realizacją zadań związanych z aktywnym udziałem strony polskiej w pracach dotyczących Polityki Spójności UE, w tym koordynację prac dotyczących negocjacji rozporządzeń regulujących funkcjonowanie tej polityki w latach 2014–2020;

2) nadzór nad przygotowaniami do wdrażania polityki spójności w Polsce w latach 2014–2020, w tym przygotowanie i negocjacje Umowy Partnerstwa oraz koordynację przygotowania i negocjacji programów operacyjnych;

3) koordynację wdrażania programów operacyjnych w ramach NSRO oraz Umowy Partnerstwa;

4) nadzór nad funkcjonowaniem Komitetu Koordynującego NSRO na lata 2007–2013;

5) koordynowanie działań w ramach realizacji procesu ewaluacji polityki spójności;

6) koordynację zagadnień związanych z pomocą publiczną w ramach programów operacyjnych;

7) koordynowanie współpracy z EUROSTAT i Głównym Urzędem Statystycznym;

8) koordynowanie funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi programów operacyjnych współfinansowanych ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007–2013;

9) nadzorowanie zamknięcia spraw związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006;

10) nadzorowanie wykonania i rozliczenia kontraktów wojewódzkich oraz koordynację przygotowań do realizacji kontraktów terytorialnych.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1–3, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

5. Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju (DKS);

2) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (DKF).

§ 8.
 1. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Iwona Wendel odpowiada za:

1) koordynowanie zagadnień związanych z obszarem społeczeństwa informacyjnego;

2) koordynację zagadnień związanych z instrumentami inżynierii finansowej w ramach programów operacyjnych;

3) nadzór nad zmianami, realizacją i monitorowaniem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020;

4) nadzór nad procesem monitorowania obszarów strategicznej interwencji w zakresie województw wskazanych w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej;

5) nadzór nad przygotowaniem strategii ponadregionalnych.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel reprezentuje Ministra w Komitecie Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

5. Podsekretarz Stanu Iwona Wendel nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Rozwoju Cyfrowego (DRC);

2) Departament Konkurencyjności i Innowacyjności (DKI);

3) Departament Programów Ponadregionalnych (DPP).

§ 9.
 1. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak odpowiada za realizację, w tym za osiągnięcie wydatkowania środków zgodnego z założeniami, projektów finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Phare SSG, Sektorowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013 oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007–2013.

2. Ponadto Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak odpowiada za:

1) koordynację współpracy międzynarodowej, w tym utrzymywanie kontaktów z Komisją Europejską i innymi instytucjami Unii Europejskiej oraz nadzór nad realizacją działań wynikających z porozumień o współpracy zawartych przez Ministra z partnerami zagranicznymi;

2) realizację zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, w tym koordynację w ramach Ministerstwa procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;

3) prowadzenie spraw Grupy Wyszehradzkiej;

4) koordynację spraw związanych z umowami twinningowymi w ramach programów Unii Europejskiej, Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich.

5. Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Programów Pomocowych (DPT);

2) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM);

3) Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD) – w zakresie realizacji programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007–2013.

§ 10.
 1. Podsekretarz Stanu Zbigniew Klepacki z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach kolejnictwa.

2. Podsekretarz Stanu Zbigniew Klepacki w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego;

2) Instytutem Kolejnictwa.

3. Podsekretarz Stanu Zbigniew Klepacki wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

4. Podsekretarz Stanu Zbigniew Klepacki reprezentuje Skarb Państwa w spółkach PKP SA i PKP PLK SA.

5. W sprawach, o których mowa w ust. 1–4, Podsekretarz Stanu Zbigniew Klepacki reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

6. Podsekretarz Stanu Zbigniew Klepacki nadzoruje merytorycznie Departament Transportu Kolejowego (DTK).

§ 11.
 1. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej.

2. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Dyrektorami Urzędów Morskich;

2) Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej;

3) Akademią Morską w Gdyni;

4) Akademią Morską w Szczecinie;

5) Instytutem Morskim w Gdańsku;

6) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa;

7) Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

8) Izbą Morską w Szczecinie;

9) Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni.

3. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

4. W sprawach, o których mowa w ust. 1–3, Podsekretarz Stanu Dorota Pyć reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

5. Podsekretarz Stanu Dorota Pyć nadzoruje merytorycznie Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (DTM).

§ 12.
 1. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach budownictwa oraz orzecznictwa.

2. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego;

2) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie;

3) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1–2, Podsekretarz Stanu Janusz Żbik reprezentuje Ministra wobec podmiotów zewnętrznych, w szczególności Sejmu i Senatu, Komisji Europejskiej, województw oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

4. Podsekretarz Stanu Janusz Żbik nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Budownictwa (DB);

2) Departament Orzecznictwa I (DO I);

3) Departament Orzecznictwa II (DO II).

§ 13.
1. Dyrektor Generalny zapewnia funkcjonowanie, warunki działania, organizację pracy oraz realizuje politykę personalną Ministerstwa na podstawie i w zakresie określonym ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)).

2. Ponadto Dyrektor Generalny odpowiada za:

1) nadzorowanie opracowania budżetu części 34 – Rozwój regionalny;

2) nadzorowanie realizacji budżetu dysponenta części 34 – Rozwój regionalny oraz obsługi finansowo-księgowej środków pochodzących z funduszy strukturalnych;

3) nadzorowanie prac związanych z realizacją zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczących przygotowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i bezzwrotnej pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA oraz zmian w tych wydatkach;

4) akceptację w imieniu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wniosków o uruchomienie środków/zapewnienie finansowania lub dofinansowania z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na finansowanie programów oraz akceptowanie zmian klasyfikacji wydatków;

5) nadzorowanie realizacji zadań związanych z pełnieniem przez Ministra funkcji Instytucji Certyfikującej wydatki w ramach programów perspektywy 2007–2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014, a także dla Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji;

6) współpracę z instytucjami kontrolnymi oraz, w zakresie określonym w Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007–2013, udział w procesie tworzenia i zapewniania efektywnego systemu kontroli środków unijnych;

7) nadzorowanie procesów legislacyjnych w zakresie prawa krajowego oraz nadzorowanie prowadzenia spraw z zakresu obsługi prawnej;

8) koordynowanie procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego;

9) nadzorowanie spraw dotyczących kontroli w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra;

10) nadzorowanie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych.

3. Dyrektor Generalny nadzoruje merytorycznie:

1) Departament Budżetu Rozwoju (DBR);

2) Departament Certyfikacji i Desygnacji (DCD), z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 pkt 3;

3) Departament Informatyki (Dl);

4) Departament Kontroli (DK);

5) Departament Prawny (DP);

6) Biuro Administracyjne (BA);

7) Biuro Dyrektora Generalnego (BDG);

8) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi (BZL);

9) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZK).

§ 14.
1. Do zakresu działania Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) realizacja zadań, powierzonych przez Ministra, dotyczących współdziałania z organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, partii politycznych, związków zawodowych i organizacji społecznych;

2) dokonywanie, na polecenie Ministra, oceny merytorycznej i formalnej materiałów przedkładanych Ministrowi.

2. Szczegółowe zadania w Gabinecie Politycznym Ministra ustala Minister.

§ 15.
1. Ministra w czasie nieobecności zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Sekretarz Stanu Adam Zdziebło. Zastępstwo obejmuje sprawy wynikające z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarza Stanu Adama Zdziebło, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra oraz Sekretarzy Stanu, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski.

4. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda.

5. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego oraz Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgody, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust.1, Podsekretarz Stanu Iwona Wendel.

6. W przypadku jednoczesnej nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgody oraz Podsekretarza Stanu Iwony Wendel, Ministra zastępuje, w tym podpisuje pisma, o których mowa w § 2 ust. 1, Podsekretarz Stanu Marcin Kubiak.

7. W przypadkach nieobecności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu zastępstwa odbywają się według następujących zasad:

1) Sekretarza Stanu Adama Zdziebło w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Marceli Niezgoda;

2) Sekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Adam Zdziebło;

3) Podsekretarza Stanu Marcelego Niezgodę w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Adam Zdziebło;

4) Podsekretarza Stanu Pawła Orłowskiego w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Iwona Wendel;

5) Podsekretarza Stanu Iwonę Wendel w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski;

6) Podsekretarza Stanu Marcina Kubiaka w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Iwona Wendel;

7) Podsekretarza Stanu Zbigniewa Klepackiego w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Adam Zdziebło;

8) Podsekretarza Stanu Dorotę Pyć w czasie nieobecności zastępuje Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz;

9) Podsekretarza Stanu Janusza Żbika w czasie nieobecności zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Orłowski.

8. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących wymienionych w ust. 7, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

9. Dyrektora Generalnego w czasie nieobecności – w zakresie czynności związanych z certyfikowaniem wydatków – zastępuje Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji, na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Ministra.

10. O nieobecności Ministra, Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego oraz osobach zastępujących, Biuro Ministra zawiadamia niezwłocznie członków kierownictwa Ministerstwa.

§ 16.
Minister może zlecić Sekretarzom Stanu, Podsekretarzom Stanu, Dyrektorowi Generalnemu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.
§ 17.
Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – Minister lub Dyrektor Generalny.
§ 18.
Traci moc zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie tymczasowego ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie działów: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport (Dz. Urz. MliR poz. 1).
§ 19.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju : E. Bieńkowska

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644, z 2012 r. poz. 1237 oraz z 2013 r. poz. 714.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r. poz. 1544.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »