| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Prekomitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, zwany dalej „Prekomitetem”.

2. Prekomitet jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

3. Prekomitet ma charakter tymczasowy i powołuje się go do czasu utworzenia Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

4. W skład Prekomitetu wchodzą:

1) ze strony rządowej:

a) przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju nadzorujący departament wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,

c) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki – jako instytucji koordynującej realizację Strategii Europa 2020 w Polsce,

e) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

f) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych ze względu na rodzaj interwencji objętej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, tj.:

– ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

– ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– ministra właściwego do spraw pracy,

– ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

– ministra właściwego do spraw sprawiedliwości,

– ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

– ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

– ministra właściwego do spraw zdrowia,

g) przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

h) przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

i) przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

j) przedstawiciel Centrum Projektów Europejskich,

k) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania;

2) ze strony samorządowej:

a) po jednym przedstawicielu ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

– Unii Metropolii Polskich,

– Unii Miasteczek Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich RP,

– Związku Miast Polskich,

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Województw RP,

b) dwóch przedstawicieli Konwentu Marszałków Województw RP,

c) czterech przedstawicieli Konwentu Dyrektorów WUP,

d) dwóch przedstawicieli Konwentu Dyrektorów ROPS;

3) ze strony partnerów społecznych i gospodarczych:

a) po jednym przedstawicielu organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), tj.:

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawców RP,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club – Związek Pracodawców,

b) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.3)), tj.:

– Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,

– Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,

– Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych,

– Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta,

– Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,

c) przedstawiciel Związku Stowarzyszeń „Koalicja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością”,

d) przedstawiciel środowisk reprezentatywnych dla polityki równych szans i niedyskryminacji (przedstawiciel organizacji będącej w Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej),

e) ze strony środowiska akademicko-naukowego:

– przedstawiciel wskazany przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– przedstawiciel wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

– przedstawiciel wskazany przez Parlament Studentów RP,

– przedstawiciel wskazany przez Krajową Reprezentację Doktorantów,

f) ze strony środowiska B+R – przedstawiciel wskazany przez Radę Główną Instytutów Badawczych,

g) przedstawiciel Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

5. W posiedzeniach Prekomitetu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania:

1) przedstawiciel kontroli skarbowej;

2) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

3) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji;

5) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;

6) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

7) inne osoby na zaproszenie przewodniczącego.

6. W pracach Prekomitetu uczestniczy również przedstawiciel Komisji Europejskiej, pełniąc rolę doradczą.

7. Osoby, o których mowa w ust. 4, wykonują swoje funkcje osobiście lub przez osoby upoważnione do ich zastępowania.

§ 2.
 1. Prekomitet wspiera Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w procesie monitorowania, wdrażania i zarządzania Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, w szczególności:

1) monitoruje proces ustanawiania systemu zarządzania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz jego uruchomienie;

2) zatwierdza propozycje kryteriów wyboru projektów przedkładane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;

3) rozpatruje i zatwierdza wszelkie kwestie, które mają wpływ na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;

4) przedstawia Instytucji Zarządzającej uwagi dotyczące wdrażania i ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;

5) rozpatruje i zatwierdza działania mające na celu promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

6) rozpatruje i zatwierdza planowane do wdrożenia instrumenty finansowe.

2. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 informuje Prekomitet o przebiegu i efektach negocjacji Programu z Komisją Europejską oraz zasięga opinii Prekomitetu w sprawach kluczowych dla tego procesu.

3. Tryb pracy Prekomitetu określa regulamin przyjęty przez Prekomitet zwykłą większością głosów na pierwszym posiedzeniu.

4. Obsługę Prekomitetu zapewnia Sekretariat znajdujący się w departamencie wykonującym zadania Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny, transport na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10 poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »