| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 24
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie wytycznych do planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym

Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) postanawia się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się do stosowania wytyczne do planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym, stanowiące załącznik do decyzji.
§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport i gospodarka morska na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [WYTYCZNE DO PLANÓW OSŁONY TECHNICZNEJ TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ O ZNACZENIU OBRONNYM]

Załącznik do decyzji nr 24
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 28 listopada 2014 r. (poz. 82)

WYTYCZNE
DO PLANÓW OSŁONY TECHNICZNEJ TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ
O ZNACZENIU OBRONNYM

§ 1. Wytyczne określają:

1) organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, zobowiązane do sporządzenia planów osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej;

2) szczegółowy zakres przedmiotowy planów oraz formę ich opracowania;

3) tryb zatwierdzania, uaktualniania oraz koordynacji działań przy sporządzaniu planów.

§ 2. Ilekroć w wytycznych jest mowa o:

1) osłonie technicznej – należy przez to rozumieć osłonę techniczną infrastruktury transportowej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294), zwanym dalej „rozporządzeniem RM z dnia 3 lutego 2004 r.”;

2) planie – należy przez to rozumieć plan osłony technicznej, o którym mowa w rozporządzeniu RM z dnia 3 lutego 2004 r.;

3) organach – należy przez to rozumieć organy administracji rządowej podległe lub nadzorowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

a) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

b) Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

c) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie,

d) Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku,

e) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni;

4) jednostkach – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne lub bazy formowania, będące przedsiębiorcami przewidzianymi do objęcia militaryzacją, ujętymi w resortowym zestawieniu zadań lub przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym ujętymi w wykazie określonym na podstawie przepisów art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571), w odniesieniu do których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa jest minister właściwy do spraw transportu lub minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

§ 3. 1. Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej „Dyrektorem BZK”, sporządza „Plan osłony technicznej działów administracji rządowej – transport i gospodarka morska”.

2. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad sporządza „Plan osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym”.

3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego sporządza „Plan osłony technicznej w obszarze lotnictwa cywilnego”.

4. Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego sporządza według swoich właściwości „Plan osłony technicznej infrastruktury portowej i transportu morskiego”.

5. Jednostki bezpośrednio realizujące zadania osłony technicznej biorą udział w opracowywaniu planów, na zasadach określonych przez organy, o których mowa w ust. 2–4.

6. Plany zatwierdza Minister Infrastruktury i Rozwoju.

7. Organy, o których mowa w ust. 2–4, sporządzają dla jednostek wypisy z planów w zakresie ich zadań i obszaru działania.

8. Plany sporządza się zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie przygotowania obronnego transportu i infrastruktury transportowej1).

9. Plany oraz wyciągi z planów podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych2).

§ 4. 1. Plan składa się z części opisowej i graficznej.

2. Część opisowa planu, według właściwości organu sporządzającego, zawiera:

1) ocenę zagrożeń militarnych i niemilitarnych w obszarze transportu i infrastruktury transportowej;

2) charakterystykę transportu i infrastruktury transportowej podlegających osłonie technicznej, w tym charakterystykę:

a) dostępnych środków transportowych,

b) tras żeglugowych,

c) techniczno-eksploatacyjną portów rzecznych, morskich i lotniczych,

d) morskich, lotniczych i drogowych przejść granicznych oraz wytypowanych parkingów drogowych,

e) wytypowanych centralnych dróg samochodowych (CDS), drogowych odcinków lotniskowych (DOL), dojazdów i dróg w tymczasowych rejonach przeładunkowych, dróg dojazdowych do osi przepraw promowych i do stacji i punktów ładunkowych na liniach kolejowych oraz charakterystykę obiektów inżynierskich znajdujących się w ciągach tych dróg;

3) organizację punktów odkażania i dezaktywacji;

4) materiały i środki techniczne przeznaczone do wykorzystania w osłonie technicznej, w tym miejsca przechowywania i charakterystykę rezerw konstrukcji mostowych i zapasów eksploatacyjnych;

5) zamiar kierowania jednostkami bezpośrednio realizującymi zadania osłony technicznej;

6) zasadnicze zadania w realizacji osłony technicznej transportu i wytypowanej infrastruktury transportowej;

7) strukturę organizacyjną, możliwości i zadania jednostek przeznaczonych do realizacji zadań osłony technicznej;

8) kierowanie i organizację łączności;

9) organizację współdziałania, w tym:

a) pomiędzy własnymi jednostkami organizacyjnymi,

b) z wojskowymi organami regulacji ruchu,

c) z oddziałami przepraw promowych rozwijanymi w ciągach CDS w wyznaczonych osiach przepraw przez szerokie przeszkody wodne,

d) z innymi poza resortowymi organami wspierającymi realizację zadań osłony technicznej transportu i infrastruktury transportowej;

10) inne informacje uwzględniające specyfikę rodzaju transportu lub elementów infrastruktury obronnej;

11) arkusz uzgodnień planu z merytorycznymi komórkami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz tabelę zmian aktualizujących wprowadzonych w tekście planu;

12) wykaz osób posiadających prawo wglądu do planu oraz wykaz osób posiadających prawo prowadzenia prac planistycznych;

13) objaśnienia znaków graficznych i skrótów nazw własnych zwartych w części opisowej planu.

3. Część opisowa powinna spełniać następujące wymagania:

1) format stronic A4 w układzie pionowym o ustawieniach marginesu: lewy – 2,5 cm, prawy – 1,5 cm, górny i dolny – 1,5 cm, nagłówek – 1,25 cm, stopka – 1,25 cm;

2) typ czcionki – „Times New Roman”:

a) wielkość czcionki tytułu rozdziału – 14 punktów pogrubiona,

b) wielkość czcionki tytułu podrozdziału – 12 punktów pogrubiona,

c) wielkość czcionki tytułu podrozdziału niższego rzędu i punktu – 12 punktów,

d) wielkość czcionki akapitu – 12 punktów,

e) odstęp między liniami tekstu –1,5 punktu;

3) tekst akapitów – wyjustowany;

4) stronę tytułową planu określa załącznik do wytycznych.

4. Część graficzną planu sporządza się na mapie w skali 1:500 000 w formie papierowej lub elektronicznej.

5. Część graficzna planu, według właściwości organu sporządzającego, zawiera:

1) elementy infrastruktury transportowej uwzględniające specyfikę rodzaju transportu wraz z niezbędnymi opisami podstawowych jej parametrów;

2) dojazdy do stacji i punktów ładunkowych na liniach kolejowych oraz portów rzecznych, morskich i lotniczych o priorytetowym znaczeniu;

3) dojazdy i drogi w tymczasowych rejonach przeładunkowych;

4) dojazdy do osi przepraw promowych;

5) miejsca stałej dyslokacji jednostek, a także planowane rejony ich rozmieszczenia w czasie realizacji zadań osłony technicznej oraz stanowiska kierowania własne i szczebla nadrzędnego;

6) rozmieszczenie materiałów i środków technicznych oraz rezerw konstrukcji mostowych i zapasów eksploatacyjnych;

7) objaśnienia do graficznych znaków taktycznych i skrótów nazw własnych wrysowanych na mapie.

§ 5. 1. Plany podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także doraźnie w przypadku wprowadzenia istotnych zmian.

2. Plany sporządza się w dwóch egzemplarzach, jeden dla organu sporządzającego i jeden dla Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 6. Dyrektor BZK koordynuje i nadzoruje proces sporządzania planów oraz wspomaga międzyresortową wymianę informacji niezbędnych dla potrzeb wykonania planów.

 

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619 i 773), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1599), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji działań w zakresie przygotowania dróg na potrzeby obrony państwa (Dz. U. Nr 32, poz. 363 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294).

2) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Załącznik do wytycznych do planów
osłony technicznej transportu
i infrastruktury transportowej
o znaczeniu obronnym

PLAN OSŁONY TECHNICZNEJ

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Pisu

B2B Manager inFakt.pl. Ukończyła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Z branżą̨ internetową związana od ponad 10 lat, z branżą księgowości od 5 lat. W Ogólnopolskim Biurze Rachunkowym inFakt specjalizuje się w przeprowadzaniu praktycznych warsztatów z księgowości i przedsiębiorczości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »