| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 61
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie powołania
Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest powoływany na czas realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, zwanego dalej „POPC”.

§ 2

1. W skład Komitetu wchodzą jako członkowie:

1) ze strony rządowej:

a) przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw rozwoju regionalnego, nadzorujący departament wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej POPC;

b) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego:, tj.:

– jako Instytucji Zarządzającej POPC;

– jako Instytucji ds. koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa;

– jako Instytucji ds. koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa;

– jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020,

– jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014–2020,

– jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014–2020;

c) jeden przedstawiciel Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, jako Instytucji Pośredniczącej;

d) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

e) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych ze względu na rodzaj interwencji objętej POPC, tj.:

– ministra właściwego do spraw informatyzacji,

– ministra właściwego do spraw łączności,

– ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

– ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

– ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– ministra właściwego do spraw nauki,

– ministra właściwego do spraw gospodarki,

– ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

– ministra właściwego do spraw zdrowia,

f) jeden przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

g) jeden przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

h) jeden przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,

i) jeden przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania;

2) ze strony samorządowej po jednym przedstawicielu ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

– Unii Metropolii Polskich,

– Unii Miasteczek Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich RP,

– Związku Miast Polskich,

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Województw RP;

3) ze strony partnerów spoza administracji:

a) po jednym przedstawicielu organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), tj.:

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawców RP,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club – Związek Pracodawców,

b) po jednym przedstawicielu ze strony izb gospodarczych właściwych ze względu na rodzaj interwencji objętej Programem:

– Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji,

– Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej,

– Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji,

– Polska Izba Komunikacji Elektronicznej,

c) siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 tekst jednolity z późn. zm.3)), tj.:

– jeden przedstawiciel Centrum Cyfrowe Projekt: Polska,

– jeden przedstawiciel Fundacji Widzialni,

– jeden przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych,

– jeden przedstawiciel Fundacji Vis Maior,

– jeden przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,

– jeden przedstawiciel Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

– jeden przedstawiciel Fundacji Aktywizacja;

d) jeden przedstawiciel ze strony środowiska naukowego wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

2. Przedstawiciele organizacji i instytucji, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście lub przez swoich zastępców.

3. W skład Komitetu wchodzą, w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania:

1) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

2) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020;

5) przedstawiciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

6) przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7) przedstawiciel Głównego Geodety Kraju;

8) inne osoby na zaproszenie Przewodniczącego.

4. W skład Komitetu wchodzi również przedstawiciel Komisji Europejskiej, pełniąc rolę doradczą.

5. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, którego zastępcą jest przedstawiciel Instytucji Zarządzającej POPC będący członkiem Komitetu.

§ 3

1. Komitet zapewnia skuteczność i jakość realizacji Programu, analizuje wszelkie kwestie mające wpływ na wykonanie Programu, w tym wnioski z przeglądu wyników oraz rozpatruje i zatwierdza sprawy wskazane w art. 110 ust. 2 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.), w tym celu w szczególności:

1) dokonuje przeglądu wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;

2) rozpatruje i zatwierdza propozycje zmian POPC proponowane przez IZ POPC;

3) rozpatruje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów;

4) rozpatruje i zatwierdza roczne i końcowe sprawozdania z realizacji POPC;

5) rozpatruje i zatwierdza plan ewaluacji dla POPC oraz jego zmiany;

6) rozpatruje i zatwierdza strategię komunikacji dla POPC i jej zmiany;

7) zapoznaje się z wynikami badań ewaluacyjnych, jak również monitoruje działania podjęte w ich następstwie;

8) podejmuje przedsięwzięcia mające na celu promowanie polityk horyzontalnych;

9) opiniuje wybrane zapisy Szczegółowego opisu osi priorytetowych POPC oraz innych dokumentów, które wspierają realizację POPC.

§ 4

1. Zasady i tryb pracy Komitetu określa Regulamin przyjmowany zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, na pierwszym jego posiedzeniu.

2. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.

3. Do udziału w głosowaniu upoważniony jest członek, natomiast w przypadku nieobecności jego zastępca. Inni przedstawiciele danej instytucji bądź organizacji nie mają prawa do głosowania.

4. W przypadku tej samej liczby oddanych głosów, decydujący głos należy do Przewodniczącego.

5. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach możliwe jest podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności realizowanych zadań, Komitet może powoływać grupy robocze.

§ 5

Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat, znajdujący się w Departamencie wykonującym zadania Instytucji Zarządzającej POPC w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10 poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1146

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »