| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 5
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie wykonywania zadań obronnych
oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wprowadza się do stosowania „Wytyczne w sprawie wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także zadań realizowanych na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców w 2015 r.”, zwane dalej „wytycznymi”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wprowadza się „Harmonogram wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także zadań realizowanych na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców w 2015 r.”, zwany dalej „harmonogramem”, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Wytyczne i harmonogram określają zasadnicze kierunki działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykonywania zadań obronnych i zadań na rzecz obronności, według właściwości, w działach administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport.

§ 2.
Organy i kierownicy jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedsiębiorcy, na podstawie wytycznych i harmonogramu opracują plany zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa na 2015 rok.
§ 3.
Nadzór nad realizacją wykonania zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407 i 1445, z 2013 r. poz. 852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619, 773, 1198 i 1822.

Załącznik 1. [WYTYCZNE W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ORAZ PRZEZ ORGANY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, A TAKŻE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU]

Załączniki do zarządzenia nr 5 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 30 stycznia 2015 r. (poz. 11)

Załącznik nr 1

WYTYCZNE W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ORAZ PRZEZ ORGANY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, A TAKŻE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU

Zasadniczym przedsięwzięciem związanym z wykonywaniem zadań obronnych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 2015 roku będzie udział w Krajowym Ćwiczeniu Systemu Obronnego pk. KRAJ-15 dotyczącym kierowania systemem obronnym państwa w warunkach dynamicznych zmian zewnętrznego środowiska bezpieczeństwa.

Głównymi zadaniami realizowanymi w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a także przez przedsiębiorców będą:

1) planowanie operacyjne, w tym:

a) aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej właściwych dla Ministra Infrastruktury i Rozwoju w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) aktualizacja planów operacyjnych funkcjonowania organów, jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

c) aktualizacja planów funkcjonowania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

d) aktualizacja planów osłony technicznej transportu i gospodarki morskiej;

2) programowanie obronne, w tym realizacja zadań wynikających z „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej wiatach 2013–2022” określonych w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych działów administracji rządowej budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport;

3) wdrożenie do stosowania informatora dotyczącego współpracy cywilno-wojskowej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, w celu ujednolicenia sposobu realizacji zadań określonych w dokumencie przyjętym przez Radę Ministrów pt. „Zadania działów administracji rządowej oraz instytucji państwowych w realizacji Celów NATO 2013 dla Rzeczypospolitej Polskiej”;

4) realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza, w tym prowadzenie bazy danych o zasobach obronnych HNS w ramach realizacji zadań wsparcia państwa-gospodarza (HNS) na rzecz wojsk sojuszniczych:

a) zbieranie i gromadzenie danych o zasobach obronnych HNS przez PK /Pl HNS:

– prowadzenie zbiorczej bazy danych o zasobach obronnych HNS przez PK HNS w MliR za działy administracji rządowej kierowane przez Ministra,

– prowadzenie baz danych, zgodnie ze wzorami zawartymi w załączniku Nr 1 do zarządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia państwa-gospodarza (HNS), o zasobach obronnych HNS przez:

l Pl HNS organu i przedsiębiorców z obszaru lotnictwa cywilnego w zakresie infrastruktury lotniskowej i środków transportu lotniczego,

l PK HNS GDDKiA i Pl HNS oddziałów GDDKiA oraz przedsiębiorców z obszaru drogownictwa w zakresie infrastruktury drogowej znaczenia obronnego,

l PK HNS PKP S.A. i Pl HNS przedsiębiorców z obszaru kolejnictwa w zakresie infrastruktury kolejowej i środków transportu kolejowego,

l PK HNS UM oraz Pl HNS przedsiębiorców z obszaru gospodarki morskiej w zakresie infrastruktury portów morskich i transportu morskiego,

l Pl HNS UŻŚ w zakresie infrastruktury portów i przeładowni rzecznych, ilości taboru pływającego i jego charakterystyki technicznej oraz czynnych przeprawach promowych i aktualnych klas śródlądowych dróg wodnych,

b) przekazywanie danych, w formie zestawienia tabelarycznego, o zasobach obronnych HNS:

– przez organ oraz przedsiębiorców z obszaru lotnictwa cywilnego do PK HNS w MliR, do dnia 15 stycznia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

– przez Pl oddziałów GDDKiA oraz przedsiębiorców z obszaru drogownictwa, przedsiębiorców z obszaru kolejnictwa i gospodarki morskiej, będące w ich właściwości, do właściwych dysponentów, do dnia 15 stycznia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

– przez dysponentów z obszaru drogownictwa, kolejnictwa, gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej, będące w ich właściwości, do PK HNS w MliR, do dnia 25 stycznia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,

– przez PK HNS w MliR do CPK HNS w MON, w terminie wskazanym przez CPK HNS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

5) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym:

a) kontynuowanie przygotowania głównych stanowisk kierowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w stałej siedzibie oraz w zapasowym miejscu pracy,

b) kontynuowanie organizacji stanowisk kierowania przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, którzy są obowiązani do przygotowania stanowisk kierowania, w stałych siedzibach i w zapasowych miejscach pracy,

c) aktualizacja dokumentów w zakresie przemieszczania oraz zapewnienia warunków funkcjonowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju, organów i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju na głównych stanowiskach kierowania w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy, wynikające z cyklu planowania operacyjnego;

6) realizacja „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022” w części dotyczącej ministra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie zapewnienia transportu morskiego, lotniczego oraz kolejowego dla ministrów oraz kierowników urzędów centralnych, według potrzeb transportowych wynikających z tego Programu;

7) dokonywanie analiz zasobów rezerw strategicznych, z uwzględnieniem specyfiki statutowej działalności resortu związanej ze wskazaniem przeznaczenia i miejsc przechowywania specjalistycznego asortymentu tych rezerw, w celu przygotowania propozycji do aktualizacji Rządowego Programu Rezerw Strategicznych;

8) zabezpieczenie rezerw osobowych na potrzeby urzędów obsługujących organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedsiębiorców poprzez prowadzenie reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

9) realizacja zadań w zakresie przygotowania jednostek przewidzianych do objęcia militaryzacją, w tym: kontynuowanie procesu przygotowań jednostek do objęcia militaryzacją w obszarze transportu morskiego, kolejowego, lotniczego, drogowego ustalonych przez Radę Ministrów w wykazie jednostek organizacyjnych podlegających militaryzacji;

10) przygotowanie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa kategorii I w części dotyczącej Ministra Infrastruktury i Rozwoju, poprzez:

a) kontynuowanie prac organizacyjnych mających na celu monitorowanie zagadnień związanych z przygotowaniem szczególnej ochrony,

b) wnioskowanie o ujęcie lub wykreślenie obiektów podlegających szczególnej ochronie,

c) aktualizację dokumentacji planistycznej dotyczącej szczególnej ochrony obiektów;

11) szkolenie obronne:

a) w szkoleniu obronnym należy uwzględnić:

– powiązanie procesu szkolenia z zadaniami obronnymi realizowanymi przez organy i kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz zadaniami na rzecz obronności państwa realizowanymi przez przedsiębiorców,

– dostosowanie tematyki przedsięwzięć szkoleniowych umożliwiających pełną realizację zasadniczego przedsięwzięcia w 2015 r.,

b) szkolenie obronne należy prowadzić zgodnie z planem szkolenia obronnego, zatwierdzonym, uzgodnionym według właściwości, zapewniając spójność z „Planem szkolenia obronnego dla działów administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska, rozwój regionalny i transport na 2015 r.”,

c) cele szkolenia obronnego określone przez organ i kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz przedsiębiorcę należy realizować poprzez odpowiednio dostosowaną tematykę szkolenia obronnego;

12) kontrola wykonywania zadań obronnych w zakresie:

a) przygotowania organów i przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

b) praktycznego stosowania zasad postępowania w sprawie finansowania zadań na rzecz obronności państwa, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań w zakresie obronności jest Minister Infrastruktury i Rozwoju,

c) procesu przygotowania wybranych jednostek przewidzianych do militaryzacji z obszaru transportu drogowego oraz przedsiębiorców podlegających militaryzacji z obszaru infrastruktury i transportu kolejowego oraz gospodarki morskiej;

13) udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem ćwiczenia/treningu w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w obszarze gospodarki morskiej;

14) przeglądy obronne: zebranie i opracowanie danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych;

15) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych procesu przygotowań obronnych, w tym udział w nowelizacji i aktualizacji aktów prawnych.

Załącznik 2. [HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ORAZ PRZEZ ORGANY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, A TAKŻE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU]

Załącznik Nr 2

HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I ROZWOJU ORAZ PRZEZ ORGANY I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, A TAKŻE ZADAŃ REALIZOWANYCH NA RZECZ OBRONNOŚCI PAŃSTWA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W 2015 ROKU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »