| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lutego 2015 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest powoływany na czas realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, zwanego dalej „PO WER”.

3. W skład Komitetu wchodzą:

1) ze strony rządowej:

a) przewodniczący – Podsekretarz Stanu nadzorujący komórkę organizacyjną Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wykonującą zadania Instytucji Zarządzającej PO WER,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej PO WER,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

e) przedstawiciele Instytucji Pośredniczących ustanowionych w systemie realizacji PO WER:

– jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy,

– jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

– jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

– jeden przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

– jeden przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości,

– jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

– jeden przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

– jeden przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

– jeden przedstawiciel Centrum Projektów Europejskich,

– czterech przedstawicieli Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy,

f) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych ze względu na rodzaj interwencji objętej PO WER, niepełniących funkcji Instytucji Pośredniczących, tj.:

– ministra właściwego do spraw gospodarki,

– ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

– ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

g) jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

h) jeden przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,

i) jeden przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych;

2) ze strony samorządowej:

a) po jednym przedstawicielu każdej z ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

– Unii Metropolii Polskich,

– Unii Miasteczek Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,

– Związku Miast Polskich,

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

b) jeden przedstawiciel Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej,

c) jeden przedstawiciel Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej;

3) ze strony partnerów społecznych i gospodarczych:

a) po jednym przedstawicielu każdej z organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), tj.:

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club,

b) po jednym przedstawicielu z dwunastu organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), wyłonionych do składu Komitetu w postępowaniu przeprowadzonym przez Radę Działalności Pożytku Publicznego:

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,

– organizacji pozarządowej działającej w obszarze ochrony zdrowia,

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej,

– organizacji pozarządowej zajmującej się monitoringiem działań instytucji publicznych (organizacja strażnicza),

– organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego),

– organizacji pozarządowej działającej w obszarze szkolnictwa wyższego,

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób młodych,

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej,

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans płci,

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami),

– organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń,

c) ze strony środowiska naukowego:

– jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– jeden przedstawiciel wskazany przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,

d) jeden przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej.

4. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania:

1) przedstawiciel kontroli skarbowej;

2) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

3) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji;

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;

6) inne osoby na zaproszenie przewodniczącego.

5. W pracach Komitetu uczestniczy również przedstawiciel Komisji Europejskiej, pełniąc rolę doradczą.

6. Osoby, o których mowa w ust. 3, wykonują swoje funkcje osobiście lub przez osoby upoważnione do ich zastępowania.

§ 2.
 1. Na podstawie art. 49 oraz art. 110 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.) Komitet dokonuje przeglądu wdrażania PO WER i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na wykonanie PO WER.

2. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) analizowanie wszelkich kwestii, które mają wpływ na realizację PO WER;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie zmian PO WER proponowanych przez Instytucję Zarządzającą PO WER;

3) przedstawianie Instytucji Zarządzającej PO WER uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO WER;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie propozycji kryteriów wyboru projektów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą PO WER;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania PO WER;

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie planu ewaluacji dla PO WER i zmian tego planu;

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie strategii komunikacji dla PO WER i zmian tej strategii;

8) analiza wdrażania instrumentów finansowych;

9) analizowanie działań mających na celu promowanie równouprawnienia płci, równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;

10) promowanie zasady partnerstwa.

3. Tryb pracy Komitetu określa Regulamin przyjmowany przez Komitet zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu, na pierwszym posiedzeniu Komitetu.

4. Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat znajdujący się w komórce organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wykonującej zadania Instytucji Zarządzającej PO WER.

§ 3.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10 poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »