| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 6 lutego 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Na podstawie art. 57a ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155) zarządza się co następuje:

§ 1.
Ustala się Regulamin określający szczegółową organizację oraz tryb działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

Załącznik 1. [REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 6 lutego 2015 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

§ 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz tryb działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, o której mowa w art. 57a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155), zwanej dalej „komisją”.

§ 2. Komisja działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”;

2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. poz. 1629), zwanego dalej „rozporządzeniem”;

3) decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych;

4) niniejszego Regulaminu.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 3. 1. Do obowiązków przewodniczącego komisji należy:

1) organizowanie i kierowanie pracą komisji;

2) wnioskowanie do dyrektora właściwej do spraw transportu drogowego komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu o zawarcie umów, w szczególności związanych z zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania komputerowego, niezbędnych do pracy komisji;

3) przydzielanie scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych, podlegających weryfikacji, odpowiednim członkom zespołów weryfikujących;

4) wydawanie, przygotowanych przez sekretarza komisji, zaświadczeń o zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw transportu poszczególnych scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych;

5) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw transportu, za pośrednictwem sekretarza komisji, do zatwierdzenia zweryfikowanych i zarekomendowanych scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych;

6) zlecanie członkom zespołów weryfikujących przygotowanie nowych pytań egzaminacyjnych;

7) zlecanie powtórnej weryfikacji pytania, w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego treści;

8) zlecanie członkom zespołów weryfikujących weryfikacji lub przygotowania pytań stosowanych na egzaminach dla egzaminatorów, instruktorów i instruktorów techniki jazdy;

9) zlecanie członkom zespołów weryfikujących weryfikacji pytań egzaminacyjnych zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw transportu – w przypadku zmiany przepisów określających zakres pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminach państwowych lub na egzaminach;

10) wnioskowanie do ministra właściwego do spraw transportu o zmianę składu komisji w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń lub niewywiązywania się z wyznaczonych obowiązków przez członków komisji.

2. Do obowiązków członków komisji, działających w ramach powołanych zespołów, należy w szczególności:

1) dokonywanie weryfikacji pytań egzaminacyjnych;

2) przygotowywanie nowych pytań egzaminacyjnych;

3) powtórna weryfikacja pytania egzaminacyjnego w przypadku wątpliwości co do jego treści;

4) wywiązywanie się z obowiązków, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji;

5) przygotowywanie raportu z wykonanej pracy.

3. Do obowiązków sekretarza komisji należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia;

2) przekazywanie przewodniczącemu komisji listy scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych podlegających weryfikacji;

3) przygotowywanie listy pytań egzaminacyjnych podlegających weryfikacji – w przypadku zmiany przepisów określających zakres pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym lub na egzaminach;

4) archiwizowanie kopii nadesłanych pytań egzaminacyjnych;

5) koordynowanie pracy komisji, w celu zapewnienia jej sprawnego działania i terminowego wykonywania zadań wyznaczonych przez przewodniczącego komisji;

6) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością komisji;

7) sporządzanie rozliczeń finansowych osób wchodzących w skład komisji;

8) współpraca z komórką organizacyjną odpowiedzialną za publikowanie informacji na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, w zakresie publikacji informacji związanych z pracą komisji;

9) wykonywanie innych czynności zleconych przez przewodniczącego komisji.

Rozdział 2

Zespoły weryfikujące

§ 4. Przewodniczący komisji, na podstawie analizy zgłoszonych do weryfikacji pytań egzaminacyjnych, powołuje odpowiednie zespoły weryfikujące spośród członków komisji.

§ 5. 1. Przewodniczący komisji, w porozumieniu z sekretarzem komisji, przygotowuje i zatwierdza listę członków wchodzących w skład poszczególnych zespołów weryfikujących.

2. Lista zawiera imię i nazwisko członka komisji wchodzącego w skład zespołu weryfikującego, pełnioną przez niego funkcję oraz datę powołania do składu zespołu weryfikującego.

§ 6. 1. Powołując kolejne zespoły weryfikujące, przewodniczący komisji zapewnia równomierne obciążenie wykonywaną pracą wszystkich członków wchodzących w skład komisji.

2. Sekretarz komisji gromadzi informacje na temat ilości pytań przydzielonych i zweryfikowanych przez poszczególnych członków komisji.

Rozdział 3

Weryfikacja pytań

§ 7. 1. Przekazane do weryfikacji pytania, stosowane na egzaminie państwowym, sekretarz komisji wprowadza do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 17 rozporządzenia.

2. Sekretarz komisji przekazuje listę, o której mowa w § 7 rozporządzenia, przewodniczącemu komisji przy pomocy systemu, o którym mowa w § 17 rozporządzenia.

3. Po otrzymaniu listy, o której mowa w ust. 2, przewodniczący komisji przydziela, przy użyciu systemu teleinformatycznego, pytania do weryfikacji poszczególnym członkom zespołów weryfikujących, określając jednocześnie termin realizacji przydzielonego zadania.

4. O przydzieleniu pytań przewodniczący komisji informuje poszczególnych członków zespołów weryfikujących pocztą elektroniczną.

§ 8. Podlegające weryfikacji pytania stosowane na egzaminach, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 58 ust. 1 pkt 7 i art. 117 ust. 2 pkt 7 ustawy, przewodniczący komisji przekazuje członkom zespołów weryfikujących w formie wydruku zawierającego odpowiednio umieszczone znaki szczególne.

§ 9. 1. Po weryfikacji, o której mowa w § 7, członkowie zespołów weryfikujących przygotowują raport z wykonanej pracy.

2. W raporcie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się imię i nazwisko członka komisji, pełnioną przez niego funkcję, datę zlecenia weryfikacji, datę zakończenia weryfikacji oraz liczbę zweryfikowanych pytań.

3. Każdy członek zespołu weryfikującego podpisuje raport, o którym mowa w ust. 1.

4. Po przekazaniu raportu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji potwierdza w systemie teleinformatycznym liczbę zweryfikowanych pytań, dołączając do tego raportu odpowiedni wydruk z systemu oraz zatwierdza raport.

§ 10. 1. Po weryfikacji, o której mowa w § 8, członkowie zespołów weryfikujących przygotowują raport z wykonanej pracy.

2. W raporcie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się imię i nazwisko członka komisji, pełnioną przez niego funkcję, datę zlecenia weryfikacji, datę zakończenia weryfikacji, liczbę zweryfikowanych pytań, numer zweryfikowanego pytania, wynik weryfikacji, a w przypadku negatywnej oceny pytania – uzasadnienie takiej oceny.

3. Każdy członek zespołu weryfikującego podpisuje raport, o którym mowa w ust. 1.

4. Przekazany raport jest zatwierdzany przez przewodniczącego komisji.

Rozdział 4

Przygotowywanie nowych pytań

§ 11. 1. Stosownie do zaistniałych potrzeb, przewodniczący komisji, za pośrednictwem sekretarza komisji, zleca członkom zespołu weryfikującego przygotowanie nowych pytań egzaminacyjnych.

2. Członek powołanego zespołu weryfikującego, któremu zlecono przygotowanie nowych pytań egzaminacyjnych, przekazuje pytania, o których mowa w ust. 1, przewodniczącemu komisji wraz z raportem zawierającym informację o liczbie przygotowanych pytań, z podziałem na pytania bez wizualizacji i z wizualizacją w postaci zdjęcia, animacji komputerowej albo rysunku oraz na pytania z wizualizacją w postaci filmu.

3. Przekazany raport jest zatwierdzany przez przewodniczącego komisji.

4. Przygotowane pytania przewodniczący komisji przekazuje do weryfikacji pozostałym członkom zespołu weryfikującego.

Rozdział 5

Zasady pracy komisji

§ 12. 1. Osoby wchodzące w skład komisji, będące pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu, wykonują obowiązki, o których mowa w § 3, poza godzinami pracy.

2. W celu wykonania obowiązków, o których mowa w § 3, osoby, o których mowa w ust. 1, mogą przebywać na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu po godzinach pracy.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, korzystają ze sprzętu i wyposażenia urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

§ 13. 1. Osoby wchodzące w skład komisji są obowiązane do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim treści pytań egzaminacyjnych weryfikowanych i przygotowywanych w ramach pracy komisji.

2. Osobom wchodzącym w skład komisji nie wolno kopiować, utrwalać ani rozpowszechniać materiałów uzyskanych w związku z pracą w komisji.

3. Osoby wchodzące w skład komisji nie mogą przekazać praw i obowiązków w całości lub części na rzecz osób trzecich.

Rozdział 6

Rozliczenie pracy komisji

§ 14. Źródłem finansowania komisji są środki pochodzące z części 39 – transport z działu 600 – transport i łączność, rozdz. 60095 – pozostała działalność, klasyfikacja zadaniowa – budżet zadaniowy – działanie 39.19.1.5.3 – „Prowadzenie egzaminów dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowymi oraz egzaminatorów na instruktorów techniki jazdy”.

§ 15. 1. Koszty prowadzenia działalności komisji oraz jej obsługi obejmują faktycznie poniesione wydatki na:

1) wynagrodzenie osób wchodzących w skład komisji, w wysokości określonej w § 19 rozporządzenia;

2) zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego, infrastruktury technicznej, oprogramowania komputerowego, niezbędnych do prac komisji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 ustala się na podstawie:

1) dokumentów potwierdzających poniesione wydatki;

2) rachunków lub faktur;

3) wniosków o wypłatę wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład komisji.

§ 16. Wzór wniosku o wypłatę wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład komisji określa załącznik do regulaminu.

§ 17. Wniosek, o którym mowa w § 16, sporządza się na podstawie raportów, zgodnie z § 18 ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia.

§ 18. Przewodniczący komisji składa wniosek, o którym mowa w § 16, do 7 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłynęły raporty, o których mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia.

§ 19. Rozliczenie kosztów, o których mowa w § 15 ust. 1, zatwierdza pod względem merytorycznym kierujący właściwą do spraw transportu drogowego komórką organizacyjną urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

Załącznik do Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania
komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »