| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest powoływany na czas realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020, zwanego dalej „PO IR”.

§ 2.
1. W skład Komitetu wchodzą:

1) ze strony rządowej:

a) przewodniczący – podsekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, nadzorujący departament wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej PO IR – jako przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO IR,

b) po jednym przedstawicielu:

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej PO IR,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego –jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014–2020,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

– ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw środowiska,

e) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

f) po jednym przedstawicielu ministrów właściwych ze względu na rodzaj interwencji objętej PO IR, tj.:

– ministra właściwego do spraw gospodarki,

– ministra właściwego do spraw nauki,

g) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki – jako Instytucji Pośredniczącej,

h) przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – jako Instytucji Pośredniczącej,

i) przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – jako Instytucji Wdrażającej,

j) przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. – jako Instytucji Wdrażającej,

k) przedstawiciel Ośrodka Przetwarzania Informacji – jako Instytucji Wdrażającej,

I) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania,

m) przedstawiciel Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych;

2) ze strony samorządowej:

a) po jednym przedstawicielu ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 759), tj.:

– Unii Metropolii Polskich,

– Unii Miasteczek Polskich,

– Związku Gmin Wiejskich RP,

– Związku Miast Polskich,

– Związku Powiatów Polskich,

– Związku Województw RP,

b) przedstawiciel Konwentu Marszałków Województw RP,

c) przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;

3) ze strony partnerów spoza administracji:

a) po jednym przedstawicielu organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.2)), tj.:

– Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”,

– Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

– Forum Związków Zawodowych,

– Pracodawców RP,

– Konfederacji Lewiatan,

– Związku Rzemiosła Polskiego,

– Business Centre Club,

b) przedstawiciel Związku Pracodawców Klastry Polskie,

c) po jednym przedstawicielu następujących izb gospodarczych:

– Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii,

– Krajowej Izby Gospodarczej,

d) po jednym przedstawicielu czterech organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), wyłonionych do składu Komitetu w postępowaniu przeprowadzonym przez Radę Działalności Pożytku Publicznego tj.:

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,

– organizacji pozarządowej właściwej ze względu na przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętej PO IR,

– organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji,

– federacji organizacji pozarządowych,

e) ze strony środowiska naukowego:

– przedstawiciel wskazany przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– przedstawiciel wskazany przez Radę GłównąInstytutów Badawczych.

2. Przedstawiciele organizacji i instytucji, o których mowa w ust. 1, wykonują funkcje członka osobiście lub przez wyznaczonych zastępców.

3. W posiedzeniach Komitetu uczestniczą w charakterze obserwatorów bez prawa do głosowania:

1) przedstawiciel Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;

2) przedstawiciel Instytucji Audytowej;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie procesu desygnacji;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;

5) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – jako Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014–2020;

6) przedstawiciel Związku Banków Polskich;

7) przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych;

8) przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.;

9) przedstawiciel Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;

10) przedstawiciel Collegium Civitas;

11) przedstawiciel Urzędu Patentowego RP;

12) przedstawiciel Narodowego Centrum Nauki;

13) przedstawiciel Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce;

14) przedstawiciel Startup Poland.

4. W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, w charakterze obserwatorów, osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

5. W pracach Komitetu uczestniczą również przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniąc rolę doradczą.

§ 3.
1. Komitet zapewnia skuteczność i jakość realizacji PO IR, dokonuje przeglądu wdrażania i postępów poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów pośrednich i końcowych, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na wykonanie PO IR, określone w art. 49 oraz art. 110 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.).

2. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

1) analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie PO IR;

2) konsultowanie i zatwierdzanie zmian PO IR proponowanych przez Instytucję Zarządzającą;

3) przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO IR, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów;

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i końcowych sprawozdań z wdrażania PO IR;

6) analizowanie i zatwierdzanie planu ewaluacji dla PO IR i wszelkich zmian planu;

7) konsultowanie i zatwierdzanie strategii komunikacji dla PO IR i zmian tej strategii;

8) rozpatrywanie wdrażania dużych projektów;

9) rozpatrywanie wdrażania wspólnych planów działania;

10) rozpatrywanie wdrażania instrumentów finansowych;

11) rozpatrywanie działań odnoszących się do spełnienia warunków wstępnych.

§ 4.
1. Dokumenty przedkładane do zatwierdzenia przez Komitet są przyjmowane w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu.

2. Do udziału w głosowaniu nad uchwałą upoważniony jest członek Komitetu, natomiast w przypadku nieobecności jego zastępca. Inni przedstawiciele danej instytucji bądź organizacji nie mają prawa do głosowania.

3. Każdy członek Komitetu dysponuje jednym głosem.

4. W przypadku równiej liczby głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Komitetu.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

§ 5.
Zasady i tryb pracy Komitetu określa Regulamin, który przyjmowany jest uchwałą na pierwszym posiedzeniu.
§ 6.
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości i efektywności realizowanych zadań, Komitet może powoływać grupy robocze.
§ 7.
Obsługę Komitetu zapewnia Sekretariat Komitetu, którego funkcję pełni komórka organizacyjna realizująca zadania Instytucji Zarządzającej PO IR w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.
§ 8.
Działanie Komitetu finansowane jest ze środków pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 lub PO IR.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10 poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iMoto portal zmotoryzowanych

iMoto to nowe rozwiązanie w sferze internetowej, które łączy w sobie szereg funkcji przydatnych dla właścicieli samochodów i motocykli.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »