| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Powołuje się Grupę Sterującą do spraw Europejskiego Funduszu Społecznego, zwaną dalej „Grupą”.

2. Grupa jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 2.
1. W skład Grupy wchodzą:

1) Przewodniczący Grupy – dyrektor departamentu pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2) Zastępca Przewodniczącego Grupy – Dyrektor Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 2014–2020 wybrany przez Konwent Marszałków Województw RP;

3) Członkowie:

a) po jednym przedstawicielu:

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubuskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego 2014–2020,

– Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020,

– Instytucji do spraw koordynacji strategicznej Umowy Partnerstwa,

– Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

d) przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

e) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

f) przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wykonują swoje funkcje osobiście lub poprzez wyznaczonych, stałych zastępców.

3. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Grupy – z głosem doradczym –przedstawicieli instytucji innych niż wymienione w ust. 1, a także niezależnych ekspertów.

§ 3.
Zadaniem Grupy jest zapewnienie komplementarności i koordynacji wsparcia działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych 2014–2020 w zakresie programowania, wdrażania i monitorowania efektów interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
§ 4.
1. Rekomendacje i opinie wypracowane przez Grupę są wykorzystywane odpowiednio w zakresie właściwym dla poszczególnych programów w ramach prac Komitetów Monitorujących, które rozpatrują rekomendacje Grupy mające wpływ na dany program.

2. Rezultaty prac Grupy są prezentowane sukcesywnie podczas spotkań Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz Komitetu Koordynacyjnego Umowy Partnerstwa.

§ 5.
1. Posiedzenia Grupy prowadzone są przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę.

2. Posiedzenia Grupy zwołuje jej Przewodniczący z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek każdego z członków Grupy.

§ 6.
Grupa podejmuje decyzje w formie uchwały, zwykłą większością głosów.
§ 7.
Do udziału w głosowaniu nad uchwałą upoważniony jest członek Grupy, natomiast w przypadku nieobecności jego stały zastępca. Inni przedstawiciele danej instytucji nie mają prawa głosowania.
§ 8.
Każdy członek Grupy dysponuje jednym głosem.
§ 9.
W przypadku równej liczby głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Grupy.
§ 10.
Szczegółowe zadania i tryb pracy Grupy określa regulamin przyjęty przez Grupę na pierwszym posiedzeniu.
§ 11.
Obsługę Grupy zapewnia departament w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
§ 12.
Grupę powołuje się na czas realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020.
§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »