| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 27
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 17 lipca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik do zarządzenia nr 27 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 43)

STATUT CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

§ 1. 1. Centrum Projektów Europejskich zwane dalej „Centrum” jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju.

2. Centrum działa na podstawie:

1) zarządzenia Nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Europejskich;

2) niniejszego statutu.

3. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

§ 2. 1. Przedmiotem działalności Centrum jest:

1) wspieranie instytucji realizujących programy operacyjne Współpracy Transgranicznej i Współpracy Międzyregionalnej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT), programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) i programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS);

2) wspieranie instytucji realizujących Program Operacyjny Kapitał Ludzki i podmiotów odpowiedzialnych za upowszechnianie wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS) w zakresie innowacyjności i współpracy ponadnarodowej oraz realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER) zgodnie z postanowieniami porozumienia WER/CPE/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r.;

3) opracowywanie, wdrażanie i inicjowanie rozwiązań organizacyjnych i systemowych wspierających realizację programów, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) wspieranie innych instytucji oraz beneficjentów w procesie wdrażania programów i projektów europejskich na podstawie zawartych z nimi porozumień.

2. Centrum może uczestniczyć w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r. poz. 1649 oraz z 2015 r. poz. 349) i ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz 2015 r. poz. 378) oraz programów współpracy transgranicznej EIS jako:

1) instytucja pośrednicząca i wdrażająca;

2) beneficjent.

3. W ramach wykonywanych zadań, Centrum w szczególności:

1) wdraża powierzone programy i monitoruje realizację projektów;

2) prowadzi gospodarkę środkami finansowymi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

3) zawiera umowy o dofinansowanie projektów lub wydaje decyzje o dofinansowaniu projektów, z wyłączeniem programów EWT;

4) odpowiada za dane zgromadzone na swoim poziomie wdrażania programu, w szczególności za ich zbieranie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

4. W trakcie wykonywania zadań wymienionych w ust. 3, Centrum:

1) stosuje zasady i procedury obowiązujące przy realizacji poszczególnych programów i określone we właściwych dla danego programu dokumentach;

2) współpracuje z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 3. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Infrastruktury i Rozwoju.

3. Szczegółową organizację, zakres zadań i tryb pracy Centrum określi regulamin organizacyjny, ustalony przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 4. 1. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu państwa, z części 34 – Rozwój regionalny.

2. Centrum jest państwową jednostką budżetową, której kierownik jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległym dysponentowi części.

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy, zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Centrum sporządza sprawozdawczość przewidzianą dla jednostek budżetowych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »