| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 16 października 2015 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ustala się regulamin organizacyjny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

 1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, określają w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, strukturę oraz podział zadań wewnątrz podległych sobie komórek.

2. Wewnętrzne regulaminy organizacyjne, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

§ 3.

 Traci moc zarządzenie Nr 1 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (Dz. Urz. GDOŚ poz. 1).

§ 4

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2015 r.

 

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
z dnia 16 października 2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA

§ 1.

Regulamin organizacyjny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwany dalej „regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zwanej dalej „Urzędem”.

§ 2.

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, zwany dalej „Generalnym Dyrektorem”, kieruje Urzędem i podejmuje samodzielne decyzje we wszystkich sprawach, w których występuje jako organ administracji rządowej.

2. Do wyłącznych kompetencji Generalnego Dyrektora należy wydawanie zarządzeń w sprawach związanych z realizacją zadań Generalnego Dyrektora.

3. Generalny Dyrektor kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Generalnego Dyrektora, który podejmuje decyzje z upoważnienia Generalnego Dyrektora.

4. Generalny Dyrektor może upoważnić pracowników Urzędu do występowania w jego imieniu w określonych sprawach.

5. Dyrektor Generalny Urzędu wykonuje zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111, z późn. zm.).

§ 3.

1. Komórkami organizacyjnymi Urzędu są departamenty, biura, Zespół do spraw Budżetu i Finansów, Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego oraz Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Działalnością departamentu lub biura kieruje dyrektor, przy pomocy zastępców dyrektora oraz naczelników wydziałów, o ile regulamin i przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

3. Działalnością Zespołu do spraw Budżetu i Finansów kieruje Dyrektor Generalny Urzędu.

4. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora departamentu lub biura, jego funkcję pełni osoba wskazana przez Dyrektora Generalnego Urzędu, za zgodą Generalnego Dyrektora.

5. Kierujący komórką organizacyjną odpowiada za:

1) prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań podległej komórki organizacyjnej, w tym przestrzeganie określonych przepisami prawa terminów załatwiania spraw;

2) ustalanie i koordynowanie zadań komórki organizacyjnej;

3) kontrolę i nadzór nad realizacją zadań komórki organizacyjnej;

4) zapewnienie właściwego wykorzystania wiedzy i umiejętności pracowników oraz dbanie o ich rozwój zawodowy;

5) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych;

6) reprezentowanie na zewnątrz Urzędu w sprawach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej.

6. Dla prowadzenia wyodrębnionej tematycznie grupy spraw w komórkach organizacyjnych mogą być tworzone:

1) wydziały – kierowane przez naczelników;

2) zespoły – kierowane przez kierujących zespołem;

3) samodzielne stanowiska pracy – w których zatrudnionych jest jeden lub więcej pracowników.

7. W każdej komórce organizacyjnej może zostać utworzony sekretariat, którego zadaniem jest prowadzenie bieżącej obsługi komórki.

§ 4.

W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Informacji o Środowisku (DIŚ);

2) Departament Zarządzania Zasobami Przyrody (DZP);

3) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko (DOOŚ);

4) Departament Orzecznictwa Administracyjnego (DOA);

5) Biuro Administracyjno-Kadrowe (BAK);

6) Biuro Prawne (BP);

7) Zespół do spraw Budżetu i Finansów (ZBF);

8) Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (SAW);

9) Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (SOIN).

§ 5.

Do zadań komórek organizacyjnych należy – w ramach zakresu ich działania – w szczególności:

1) przygotowanie projektów stanowisk Rządu oraz udział w grupach roboczych i radach eksperckich, w szczególności Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej;

2) przygotowanie projektów dokumentów pozostających w zakresie działania Generalnego Dyrektora, w tym: aktów normatywnych, oświadczeń woli, programów, sprawozdań, stanowisk, prognoz, informacji, ocen i analiz;

3) podejmowanie inicjatyw, prowadzenie negocjacji i realizacja postanowień umów wielostronnych oraz zobowiązań wynikających z konwencji, protokołów, traktatów i porozumień wielostronnych;

4) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z samorządami;

5) przedkładanie Generalnemu Dyrektorowi i jego Zastępcy informacji lub opinii na temat prowadzonych spraw;

6) przygotowanie projektów umów cywilnoprawnych;

7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, urzędami administracji publicznej, pozostałymi organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi;

8) udzielanie zainteresowanym podmiotom informacji oraz opinii;

9) współudział w tworzeniu aktów prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych w ramach uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych, w tym przekazywanie do Ministerstwa Środowiska informacji dotyczących notyfikacji aktów normatywnych transponujących dyrektywy prawa unijnego w ramach Systemu Notyfikacji Krajowych Środków Wykonawczych;

10) przygotowywanie odpowiedzi na wystąpienia posłów i senatorów oraz skargi i wnioski;

11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu projektów decyzji i postanowień w sprawach, w których organem właściwym jest Generalny Dyrektor;

12) przygotowywanie i wdrażanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;

13) przygotowanie założeń do planu finansowego Urzędu oraz realizacja budżetu komórki organizacyjnej;

14) realizacja zadań z zakresu kontroli zarządczej;

15) wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.);

16) realizacja obowiązków wynikających z zamieszczania, aktualizowania i usuwania informacji ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;

17) realizacja obowiązków z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie;

18) zapewnienie aktualizacji informacji zamieszczonych w serwisie intranetowym i internetowym Urzędu;

19) współudział w realizacji zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i zarządzania kryzysowego;

20) realizacja innych zadań nałożonych przez Generalnego Dyrektora oraz Dyrektora Generalnego Urzędu.

§ 6.

1. Każda komórka organizacyjna wykonuje zadania z powierzonego jej zakresu oraz koordynuje działania innych komórek organizacyjnych służące realizacji tych zadań.

2. Komórki organizacyjne są zobowiązane do ścisłego współdziałania przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji oraz koordynowanie prac.

3. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Generalny Dyrektor.

4. Procedurę przygotowania i uzgodnienia projektów aktów normatywnych reguluje odrębne zarządzenie Generalnego Dyrektora.

§ 7.

1. Dokumenty sporządzone w komórkach organizacyjnych, przedkładane do podpisu Generalnemu Dyrektorowi, Zastępcy Generalnego Dyrektora i Dyrektorowi Generalnemu Urzędu, parafują dyrektorzy tych komórek lub ich zastępcy, a w przypadku ich nieobecności, upoważnione przez nich osoby.

2. Dyrektorzy departamentów i biur, ich zastępcy lub naczelnicy wydziałów, w zakresie udzielonych im upoważnień, podpisują, w imieniu Generalnego Dyrektora, wydawane przez niego decyzje administracyjne oraz inne dokumenty.

3. Dokumenty inne, niż wymienione w ust. 1 i 2, podpisują dyrektorzy komórek organizacyjnych lub, w zakresie przez nich określonym, ich zastępcy.

4. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania zadań przestrzegają drogi służbowej, zgodnie z którą:

1) pracownik podlega bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i wobec którego odpowiada za całokształt powierzonych mu spraw;

2) pracownik, który otrzymał polecenie służbowe od przełożonego wyższego szczebla ma obowiązek powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego.

§ 8.

Do zakresu działania Departamentu Informacji o Środowisku (DIŚ) należy w szczególności:

1) przygotowanie wniosków o dofinansowanie i realizacja projektów z funduszy LIFE+, ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), z funduszy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej, z zastrzeżeniem § 12 pkt 9;

2) inicjowanie i realizacja projektów, innych niż wymienione w pkt 1, mających na celu poprawę stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami;

3) prowadzenie Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” oraz koordynacja prac grup roboczych funkcjonujących w jej ramach;

4) udział w opiniowaniu dokumentów i programów, w ramach których jest możliwa realizacja projektów, mających na celu poprawę stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami;

5) prowadzenie i zarządzanie bazą danych o ocenach oddziaływania na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko;

6) planowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Urząd i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, w tym związanych z kreowaniem wizerunku Urzędu, poprzez media;

7) współpraca oraz koordynowanie współpracy Urzędu z mediami.

§ 9.

Do zakresu działania Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody (DZP) należy w szczególności:

1) wdrażanie polityki ochrony środowiska w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz krajowego Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;

2) koordynacja i prowadzenie spraw dotyczących opracowywania i wdrażania polityki ochrony przyrody, w tym w zakresie chronionych obszarów i obiektów, siedlisk oraz gatunków chronionych, zadrzewień i krajobrazu, a także gatunków obcych i gatunków niebezpiecznych;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach dotyczących ochrony przyrody wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.);

4) prowadzenie spraw dotyczących ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych oraz ośrodków rehabilitacji zwierząt;

5) przygotowanie wytycznych, poradników, stanowisk i interpretacji prawa w zakresie siedlisk oraz gatunków chronionych, zadrzewień i krajobrazu, a także gatunków obcych i gatunków niebezpiecznych oraz tworzenia i funkcjonowania chronionych obszarów i obiektów;

6) prowadzenie spraw wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/UE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.1.2010, str. 7) i dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15 , t. 2, str. 102, z późn. zm.), w tym spraw związanych z zarządzaniem obszarami Natura 2000;

7) prowadzenie spraw wynikających z Konwencji o ochronie gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, z późn. zm.), Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życia wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98), Porozumienia o ochronie wodniczki (Acrocephalus paludicola) z dnia 30 kwietnia 2003 r. i Europejskiej Konwencji Krajobrazowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98);

8) inicjowanie i realizacja projektów z zakresu chronionych obszarów i obiektów, siedlisk oraz gatunków chronionych, zadrzewień i krajobrazu, a także gatunków obcych i gatunków niebezpiecznych;

9) administrowanie, prowadzenie, zarządzanie i rozwój baz danych, w tym:

a) portalu mapowego – geoserwis.gdos.gov.pl,

b) bazy Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody,

c) bazy obszarów Natura 2000,

d) banku danych inwentaryzacji przyrodniczych – rozmieszczenia siedlisk i gatunków;

10) inicjowanie, prowadzenie i koordynacja działań dotyczących wdrażania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.4.2007, str. 1, z późn. zm.) w Urzędzie i regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, w tym współpraca z innymi jednostkami w tym zakresie.

§ 10.

Do zakresu działania Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko (DOOŚ) należy w szczególności:

1) koordynacja spraw w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach związanych z ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, działania na rzecz ujednolicenia orzecznictwa regionalnych dyrekcji ochrony środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;

3) prowadzenie spraw w zakresie uzgadniania i opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku dokumentów opracowanych i zmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej oraz dokumentów obejmujących obszar więcej niż dwóch województw;

4) wykonywanie działań, w trybie nadzoru, w zakresie poprawności postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

5) prowadzenie postępowań w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przypadku projektów polityk, strategii, planów, programów lub przedsięwzięć;

6) udział w opiniowaniu dokumentacji przedsięwzięć i programów współfinansowanych ze środków unijnych w kontekście krajowych i unijnych przepisów dotyczących ocen oddziaływania na środowisko;

7) obsługa Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

§ 11.

Do zakresu działania Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego (DOA) należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych w II instancji w sprawach dotyczących:

a) ochrony przyrody na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

b) ocen oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.),

c) szkód w środowisku na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z późn. zm.),

d) historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),

e) uzgodnień decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469),

f) gospodarowania odpadami na terenach zamkniętych, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, a także na terenach gmin zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

g) uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199);

2) prowadzenie postępowań w trybach nadzwyczajnych w sprawach z zakresu ustaw, o których mowa w pkt 1;

3) udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących zakresu działania departamentu;

4) prowadzenie spraw wynikających z art. 6 ust. 3–4 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory;

5) prowadzenie spraw wynikających z dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. U. WE L 143 z 30.4.2004, str. 56);

6) prowadzenie i zarządzanie:

a) rejestrem bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku,

b) rejestrem historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

§ 12.

Do zakresu działania Biura Administracyjno-Kadrowego (BAK) należy w szczególności obsługa finansowa, kadrowa i organizacyjna Urzędu, gospodarowanie mieniem Urzędu, zadania związane z informatyzacją oraz prowadzeniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie, w tym:

1) koordynacja spraw z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie;

2) prowadzenie spraw z zakresu organizacji Urzędu, w szczególności udział w opracowywaniu oraz opiniowaniu projektów regulaminów, instrukcji, zarządzeń;

3) koordynacja spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie;

4) realizacja zadań Urzędu jako dysponenta trzeciego stopnia, w tym obsługa finansowo-księgowa, z uwzględnieniem obsługi finansowej w zakresie realizacji projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych;

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych w Urzędzie;

6) nadzorowanie i gospodarowanie mieniem Urzędu w szczególności zlecanie usług i dokonywanie zakupów dla Urzędu oraz prowadzenie ewidencji majątku Urzędu i przeprowadzanie jego okresowych inwentaryzacji;

7) obsługa kancelaryjna i prowadzenie archiwum Urzędu;

8) realizacja zadań z zakresu informatyzacji Urzędu, w szczególności zapewnienie serwisu informatycznego i technicznego wsparcia użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;

9) przygotowanie wniosków o dofinansowanie i realizacja projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej w zakresie wynagrodzeń i podnoszenia kwalifikacji w Urzędzie, w tym koordynacja wdrażania projektów w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska;

10) udostępnianie informacji, w tym informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

11) prowadzenie postępowań administracyjnych oraz udział w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi w sprawach, w tym skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie;

12) prowadzenie strony i serwisów internetowych Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej, intranetu oraz innych spraw z zakresu mediów elektronicznych;

13) administrowanie, prowadzenie, zarządzanie i rozwój systemów informatycznych:

a) systemu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz składania wniosków – „Wnioskomat”,

b) publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,

c) Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – natura2000.gdos.gov.pl;

14) planowanie i realizacja działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Urząd i regionalne dyrekcje ochrony środowiska, w tym związanych z kreowaniem wizerunku Urzędu;

15) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060), w tym prowadzenie rejestru organizacji zarejestrowanych w rejestrze EMAS;

16) programowanie i przygotowywanie do realizacji pozamilitarnych zadań obronnych oraz tworzenie warunków do funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym podczas podwyższania gotowości obronnej państwa w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827);

17) prowadzenie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w Urzędzie zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.);

18) koordynacja realizacji zadań z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

§ 13.

Do zakresu działania Biura Prawnego (BP) należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów aktów normatywnych pod względem zgodności z prawem oraz poprawności redakcji i techniki legislacyjnej (ocena formalnoprawna);

2) udział w uzgadnianiu projektów aktów normatywnych przygotowanych w Urzędzie;

3) udział w uzgadnianiu projektów umów międzynarodowych przygotowanych w Urzędzie;

4) koordynowanie opiniowania przez inne komórki organizacyjne projektów aktów normatywnych przekazanych w ramach uzgodnień międzyresortowych;

5) realizowanie zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej w zakresie:

a) koordynowania i prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem stanowiska dotyczącego postępowań prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE),

b) koordynowania i prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem stanowiska dotyczącego postępowań prowadzonych przed sądem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);

c) koordynowania i prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem stanowiska w zakresie systemu EU-PILOT;

6) kontrola formalnoprawna projektów umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor albo Skarb Państwa – Urząd, oraz porozumień z innymi jednostkami organizacyjnymi;

7) interpretacja przepisów i wydawanie opinii prawnych;

8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach egzekucji administracyjnej;

9) zapewnienie zastępstwa procesowego Generalnego Dyrektora oraz Dyrektora Generalnego Urzędu w postępowaniach przed sądami i innymi organami, w sprawach niezastrzeżonych do właściwości innych komórek;

10) prowadzenie rejestru:

a) skarg i wniosków,

b) aktów o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Generalnego Dyrektora oraz Dyrektora Generalnego Urzędu,

c) pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Generalnego Dyrektora i Dyrektora Generalnego Urzędu.

§ 14.

Do zakresu działania Zespołu do spraw Budżetu i Finansów (ZBF) należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości w zakresie upoważnienia udzielonego przez Generalnego Dyrektora;

2) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Generalnemu Dyrektorowi;

3) sporządzanie łącznych sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie budżetu środków krajowych i budżetu środków europejskich, w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz sporządzanie analiz w tym zakresie;

4) opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej oraz rocznych planów finansowych, w oparciu o jednostkowe plany rzeczowo-finansowe jednostek;

5) przygotowywanie wniosków oraz decyzji Generalnego Dyrektora dotyczących zmian w budżecie państwa oraz budżecie środków europejskich;

6) dokonywanie zmian dochodów oraz wydatków ujętych w budżecie państwa i budżecie środków europejskich jednostek w oparciu o decyzje Ministra Środowiska i Ministra Finansów;

7) zapewnienie przepływu środków finansowych z budżetu państwa do jednostek podległych, do wysokości limitu określonego w ich planach finansowych;

8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zapewniającymi przepływ środków finansowych z budżetu państwa do jednostek podległych, do wysokości limitu określonego w ich planach finansowych.

§ 15.

Do zakresu działania Stanowiska do spraw audytu wewnętrznego (SAW) należy w szczególności:

1) niezależna i obiektywna ocena kontroli zarządczej, w tym procesów zarządzania ryzykiem, kontroli, ładu organizacyjnego i przyczynianie się do poprawy ich działania;

2) prowadzenie zadań zapewniających, stanowiących zespół działań, podejmowanych w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej, w tym procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego;

3) prowadzenie czynności doradczych, stanowiących działania inne niż zadania zapewniające, podejmowane przez audytora wewnętrznego z własnej inicjatywy lub na wniosek Generalnego Dyrektora, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu;

4) prowadzenie zadań zapewniających i czynności doradczych zleconych na polecenie Prezesa Rady Ministrów, przez Ministra Finansów albo przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej;

5) przygotowanie, w porozumieniu z Generalnym Dyrektorem, do końca roku planu audytu wewnętrznego na rok następny;

6) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni, do końca stycznia każdego roku.

§ 16.

Do zakresu działania Stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych (SOIN) należy w szczególności:

1) realizacja zadań związanych z ochroną informacji niejawnych wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.);

2) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym przez pracowników Urzędu, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »