| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 64 MINISTRA KOMUNIKACJI

z dnia 29 czerwca 1983 r.

w sprawie prac w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu komunikacji, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego oraz do wzrostu emerytury lub renty inwalidzkiej.

Na podstawie § 1 ust. 2 oraz w związku z § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43) zarządza się co następuje:

§ 1.
1. Ustala się w zakładach pracy resortu komunikacji stanowiska pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach.

2. Wykaz stanowisk pracy, zwany dalej „wykazem” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.
Prace, o których mowa w § 1 uznaje się za wykonywane w szczególnych warunkach, jeśli pracownik wykonywał je stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.
§ 3.
Zakład pracy określa w umowie o pracę rodzaj, charakter i wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej na stanowisku wymienionym w wykazie.
§ 4.
Zakład pracy obowiązany jest prowadzić ewidencję stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach oraz odnotowywać okresy wykonywania tych prac w aktach osobowych pracownika.
§ 5.
Okresy pracy w szczególnych warunkach zakład pracy stwierdza w świadectwach wystawionych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 6.
Traci moc zarządzenie nr 42 Ministra Komunikacji z dnia 22 maja 1980 r. w sprawie ustalenia w resorcie komunikacji stanowisk pracy, na których prace zalicza się do pierwszej kategorii zatrudnienia (Dz. Urz. MK z 1980 r. Nr 7, poz. 51 i z 1982 r. Nr 15, poz. 165).
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.

 

W porozumieniu:
MINISTER PRACY, PŁAC
I SPRAW SOCJALNYCH
w z. mgr J. Bury
Podsekretarz Stan

MINISTER KOMUNIKACJI
inż. J. Kamiński

 

Załącznik 1. [WYKAZ A - STANOWISKA PRACY, NA KTÓRYCH SĄ WYKONYWANE PRACE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH UPRAWNIAJĄCE DO NIŻSZEGO WIEKU EMERYTALNEGO ORAZ DO WZROSTU EMERYTURY LUB RENTY INWALIDZKIEJ]

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 64
Ministra Komunikacji
z dnia 29 czerwca 1983 r.

WYKAZ A

STANOWISKA PRACY, NA KTÓRYCH SĄ WYKONYWANE PRACE W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH UPRAWNIAJĄCE DO NIŻSZEGO WIEKU EMERYTALNEGO ORAZ DO WZROSTU EMERYTURY LUB RENTY INWALIDZKIEJ.*)

Dział I. W górnictwie

3. Wydobywanie, obróbka i przeróbka surowców skalnych oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu.

1) Górnik – skalnik

2) Górnik strzałowy (sztolnik)

3) Kamieniarz obróbki kamienia

4) Kierowca samochodu technologicznego

5) Kostkarz maszynowy

6) Ładowacz materiałów kamiennych

7) Maszynista dźwignicy linowej

8) Maszynista kolei linowej

9) Maszynista koparki jednonaczyniowej

10) Maszynista lokomotywy wąskotorowej

11) Maszynista ładowarki

12) Maszynista maszyn do obróbki granitu

13) Maszynista sprężarek

14) Maszynista spycharki

15) Maszynista urządzeń krusząco-sortujących

16) Maszynista wiertnicy

17) Maszynista wyciągu

18) Operator palnika wrębowego

19) Operator stacji pomp (w wyrobisku)

20) Operator urządzeń odpylających (w zakładach przeróbczych)

21) Operator zespołu przenośników (w ciągu technologicznym)

22) Silosowy (zatrudniony przy załadunku kruszyw)

23) Pomocnik maszynisty ciężkich maszyn budowlanych

24) Sterowniczy urządzeń rozdrabniających

25) Strzałowy

26) Suwnicowy-dźwigowy

27) Sygnalista wyciągowy w wyrobisku

28) Trakowy kamienia

29) Wiertacz ręczny w kamieniu

30) Wiertacz-strzałowy

31) Wydawca materiałów wybuchowych

32) Zasilacz urządzeń kruszących.

Dział II. W energetyce

1. Prace przy wytwarzaniu, przesyłaniu energii elektrycznej i cieplnej oraz przy montażu, remoncie i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i cieplnych.

1) Dyspozytor ruchu

2) Dyżurny inżynier ruchu

3) Elektroenergetyk elektrowni cieplnej

4) Elektroenergetyk nastawni

5) Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń

6) Elektromechanik przyrządów i aparatury cieplnej

7) Elektromonter instalacji i urządzeń elektroenergetycznych

8) Elektromonter instalacji, linii i urządzeń elektroenergetycznych

9) Elektromonter linii napowietrznych niskich i średnich napięć,

10) Elektromonter maszyn wirujących i transformatorów

11) Elektromonter napowietrznych linii i stacji elektroenergetycznych

12) Elektromonter rozdzielni i sieci elektroenergetycznych

13) Elektromonter transformatorów

14) Elektromonter urządzeń rozdzielczych i stacyjnych

15) Maszynista kotła

16) Maszynista stacji sprężarek

17) Maszynista turbozespołu parowego

18) Maszynista urządzeń ciepłowniczych

19) Maszynista urządzeń gospodarki wodnej

20) Maszynista urządzeń nawęglania

21) Maszynista urządzeń odpopielania i odżużlania

22) Maszynista urządzeń pomocniczych

23) Mechanik obchodowy

24) Monter instalacji grzewczych

25) Monter instalacji technologicznych

26) Monter kablowy linii energetycznych

27) Monter konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej

28) Monter sieci elektrotrakcyjnych

29) Monter sieci zasilającej

30) Monter telemechaniki

31) Monter urządzeń stacji przygotowania wody

32) Murarz kotłowy

33) Operator gąsienicowej zwałowarki węgla.

Dział III. W hutnictwie i przemyśle metalowym
Odlewnie staliwa, żeliwa, metali nieżelaznych i rur

21. Przygotowywanie mas formierskich i prace formierzy oraz rdzeniarzy

1) Formierz maszynowy

2) Formierz ręczny

3) Przerabiacz mas formierskich i rdzeniowych

4) Rdzeniarz maszynowy

5) Rdzeniarz ręczny

6) Składacz form i rdzeni

7) Suszarniowy.

22. Obsługa żeliwiaków, rozlewni i ich urządzeń pomocniczych

1) Ładowacz wsadu

2) Operator kokilarki

3) Operator urządzeń klimatyzacyjno-odpylających w odlewni

4) Podsuwnicowy w odlewni

5) Przerabiacz odlewniczych pokryć ochronnych

6) Robotnik transportowy w odlewni (transportowy)

7) Sprzętacz w odlewni

8) Suwnicowy w odlewni

9) Ślusarz-konstruktor oprzyrządowania w odlewni

10) Ślusarz utrzymania ruchu w odlewni

11) Ustawiacz maszyn i urządzeń odlewniczych

12) Wytapiacz metali nieżelaznych

13) Wytapiacz metali w żeliwiaku

14) Wyżarzacz odlewów

15) Zalewacz form ciśnieniowych

16) Zalewacz form piaskowych

17) Zalewacz kokil

18) Zalewacz panwi i łożysk ślizgowych

19) Żużlowy w odlewni

23. Wybijanie, oczyszczanie i wykańczanie odlewów

1) Naprawiacz wad odlewów

2) Oczyszczacz odlewów

3) Spawacz odlewów

4) Wybijacz form i rdzeni

5) Wykańczacz odlewów

Prace różne w hutnictwie i w przemyśle metalowym

71. Metalizowanie natryskowe

1) Metalizator natryskowy

72. Malowanie minią

1) Malarz

2) Malarz konstrukcji, maszyn i wyrobów metalowych.

74. Pokrywanie wyrobów metalowych masami bitumicznymi

1) Zalewacz masami bitumicznymi.

76. Prace w hartowniach i wytrawialniach, praca ocynkowaczy, ocynowaczy, kadmowaczy oraz galwanizerów cynkiem, miedzią, chromem, kadmem i niklem.

1) Galwanizer

2) Hartownik

3) Konserwator kąpieli.

78. Szlifowanie lub ostrzenie wyrobów i narzędzi metalowych oraz polerowanie mechaniczne.

1) Polerowacz

2) Szlifierz kół zębatych

3) Szlifierz ostrzarz

4) Szlifierz płaszczyzn

5) Szlifierz wałków i otworów

6) Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem.

79. Kucie ręczne w kuźniach przemysłowych oraz obsługa-młotów mechanicznych

1) Gięciarz maszynowy

2) Kowal

3) Kowal maszynowy

4) Kowal resorowy

5) Kowal ręczny.

80. Piaskowanie na sucho i śrutowanie wewnątrz komór

1) Oczyszczacz części i konstrukcji

2) Oczyszczacz taboru kolejowego w naprawie

3) Piaskowacz – śrutowacz.

81. Prace w hamowniach przy próbach silników spalinowych

1) Mechanik lotniczy silnikowy**)

2) Mechanik napraw pojazdów samochodowych**)

3) Mechanik napraw spalinowych pojazdów trakcyjnych**)

4) Monter mechanik silników spalinowych.**)

82. Prace ślusarskie przy remoncie wewnątrz cystern

1) Ślusarz wagonowy

83. Lutowanie płyt, blach i przewodów ołowianych oraz metali nieżelaznych

1) Lutowacz.

86. Obsługa suwnic

1) Maszynista dźwignicy***)

2) Operator dźwignic***)

3) Suwnicowy – dźwigowy.***)

90. Prace wykonywane bezpośrednio przy budowie i remoncie statków na stanowiskach znajdujących się na tych statkach, pochylniach, dokach i przy nabrzeżach.

1) Cieśla stoczniowy

2) Dokowy

3) Elektromechanik

4) Elektromonter okrętowy

5) Kowal

6) Malarz-lakiernik okrętowy

7) Monter-instalator rurociągów okrętowych

8) Monter kadłubów okrętowych

9) Monter maszyn i urządzeń okrętowych

10) Monter-mechanik silników spalinowych

11) Robotnik konserwacji, oczyszczania i obsługi barek

12) Smarownik maszyn i urządzeń

13) Spawacz aparatami automatycznymi

14) Szkutnik statków i lodzi transportowych

15) Ślusarz okrętowy

16) Takielarz

17) Traser okrętowy.

Dział IV. W chemii

11. Produkcja gazów technicznych i napełnianie butli gazami technicznymi.

1) Aparatowy gazów technicznych

2) Mechanik lotniczy silnikowy

17. Produkcja i przetwórstwo żywic i tworzyw sztucznych oraz produkcja surowców, półproduktów i środków pomocniczych stosowanych do ich produkcji i przetwórstwa, produkcja wosków i woskali.

1) Prasowacz tworzyw termoutwardzalnych

2) Ustawiacz pras do tworzyw.

19. Przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport oraz dystrybucja ropy naftowej oraz jej produktów

1) Robotnik magazynowy, robotnik rozdzielni robót, robotnik transportowy.

21. Produkcja i przetwórstwo wyrobów gumowych, ebonitowych oraz półfabrykatów i środków pomocniczych do tych wyrobów, produkcja sadzy

1) Wulkanizator naprawczy

31. Produkcja acetylenu i przemysłowy przerób acetylenu

1) Aparatowy produkcji acetylenu.

39. Oczyszczanie albo naprawianie aparatów lub pojemników (np. cystern, zbiorników itp.) po produktach toksycznych, żrących i parzących oraz prace wewnątrz cystern, kotłów, zbiorników, aparatów i kanałów technologicznych

1) Mechanik precyzyjny – naprawy dystrybutorów

2) Oczyszczacz zbiorników na paliwa płynne

Dział V. W budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych.

1. Roboty wodnokanalizacyjne oraz .budowa rurociągów w głębokich wykopach

1) Monter instalacji rurociągów

2) Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych

3) Monter urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

3. Prace maszynistów ciężkich maszyn budowlanych lub drogowych

1) Maszynista kafarów

2) Maszynista koparek jednonaczyniowych

3) Maszynista koparek wielonaczyniowych

4) Maszynista ładowarek jednonaczyniowych

5) Maszynista maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

6) Maszynista maszyn do stabilizacji gruntów

7) Maszynista mechanicznych podbijarek torów i rozjazdów

8) Maszynista nasuwarek torów

9) Maszynista oczyszczarek podsypki torowej

10) Maszynista platform samojezdnych

11) Maszynista profilarek podtorza

12) Maszynista remontów nawierzchni

13) Maszynista równiarek

14) Maszynista skrapiarek do nawierzchni bitumicznych

15) Maszynista spycharek i ciągników gąsienicowych

16) Maszynista sterowanego elektronicznie agregatu do budowy i kontroli nawierzchni torowych

17) Maszynista suwnic montażowych

18) Maszynista ścinarek poboczy

19) Maszynista świdrostawiacza słupów

20) Maszynista walców drogowych

21) Maszynista zagęszczarek tłucznia

22) Maszynista zespołu maszyn do produkcji mas betonowych

23) Maszynista zespołu maszyn do produkcji mas bitumicznych

24) Maszynista zespołu maszyn do rozścielania mas betonowych

25) Maszynista zespołu maszyn do rozścielania mas bitumicznych

26) Maszynista zakrętarek wielowrzecionowych

27) Maszynista zgarniarek

28) Maszynista zgarniarek i profilarek tłucznia

29) Maszynista zgrzewarek torowych

30) Maszynista żurawi do układania nawierzchni kolejowych

31) Maszynista żurawi kolejowych

32) Maszynista żurawi samojezdnych-gąsienicowych

33) Maszynista żurawi samojezdnych-kołowych

34) Maszynista żurawi wieżowych

35) Pomocnik maszynisty.

4. Prace zbrojarskie i betoniarskie

1) Betoniarz

2) Operator węzła betoniarskiego

3) Zbrojarz

4) Zbrojarz-betoniarz

5. Prace przy montażu konstrukcji metalowych na wysokości

1) Cieśla konstrukcji mostowych (na wysokości)

2) Monter konstrukcji metalowych (na wysokości)

3) Monter konstrukcji żelbetowych (na wysokości)

4) Monter urządzeń i konstrukcji metalowych (na wysokości)

5) Monter urządzeń kesonowych (na wysokości).

6. Prace malarskie konstrukcji na wysokości

1) Malarz

2) Malarz konstrukcji, maszyn i wyrobów metalowych

7. Prace przy wykonywaniu konstrukcji nabrzeży, falochronów oraz innych budowli hydrotechnicznych w nawodnionych wykopach lub na styku ląd-woda

1) Brukarz

2) Kopacz

3) Palowniczy

4) Robotnik budowlany

8. Prace cykliniarskie

1) Robotnik budowlany – cykliniarz

9. Prace dekarskie

1) Blacharz budowlany

2) Dekarz

10. Prace kamieniarskie

1) Kamieniarz budowlany

15. Prace przy produkcji betonu kruszywowego

1) Betoniarz prefabrykatów

2) Robotnik budowlany

3) Zbrojarz-betoniarz

Dział VI. W. leśnictwie, przemyśle drzewnym i papierniczym.

5. Impregnowanie drewna metodą dyfuzyjną i ręczną oraz wybielanie wikliny.

1) Maszynista impregnacyjny

2) Pomocnik maszynisty impregnacyjnego

3) Robotnik zatrudniony przy impregnacji podkładów.

8. Politurowanie ręczne

1) Politurnik

Dział VIII. W transporcie i łączności

Transport

1. Ciężkie prace załadunkowe i wyładunkowe oraz przeładunek materiałów sypkich, pylistych, toksycznych, żrących lub parzących w transporcie.

1) Ładowacz

2) Maszynista ładowarki jednonaczyniowej

3) Maszynista suwnic

4) Maszynista żurawia samojezdnego

5) Operator maszyn, urządzeń i sprzętu przeładunkowego

6) Pomocnik maszynisty (operatora)

7) .Robotnik magazynowy, placowy, przeładunkowy, transportowy.

2. Prace kierowców samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów.

1) Kierowca autobusu a liczbie miejsc siedzących powyżej 15

2) Kierowca ciągnika balastowego

3) Kierowca karetki pogotowia ratunkowego

4) Kierowca pojazdu członkowego

5) Kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony.

3. Prace kierowców ciągników, kombajnów lub pojazdów gąsienicowych.

1) Kierowca ciągnika

2) Kierowca ciągnika rolniczego

3) Kierowca pojazdu gąsienicowego

4) Mechanik (kierowca) ciągnika pancernego

5. Prace na statkach żeglugi śródlądowej (pracownicy zaliczeni do personelu pływającego, z wyjątkiem zatrudnionych sezonowo)

1) Asystent mechanika

2) Asystent nawigacyjny

3) Bosman

4) Dźwigowy na dźwigu pływającym

5) Elektryk na pogłębiarce

6) Elektryk, starszy elektryk na statku

7) Kafarzysta na sprzęcie pływającym

8) Kapitan szkoleniowy

9) Kierownik koszarki

10) Kierownik maszyn, zastępca kierownika maszyn

11) Kierownik pogłębiarki

12) Kierownik przystani pływającej

13) Kierownik statku, zastępca kierownika statku

14) Kontroler statkowy

15) Marynarz, młodszy marynarz

16) Maszynista pogłębiarki

17) Mechanik liniowy

18) Mechanik szkoleniowy

19) Motorzysta, pomocnik motorzysty

20) Operator barki pływającej

21) Operator pogłębiarki

22) Palacz na statku, pomocnik palacza na statku

23) Pomocnik mechanika

24) Przewoźnik promowy

25) Ster motorzysta

26) Sternik

27) Szyper

7. Prace na torach wodnych i łowiskach morskich

1) Elektromonter – konserwator instalacji i urządzeń elektrycznych (śluzy, jazu, zapory)

2) Konserwator budowli i urządzeń wodnych

3) Mechanik – konserwator urządzeń mechanicznych (śluzy, jazu, zapory)

4) Operator śluzy, jazu, zapory.

10. Cumowanie statków

1) Cumowniczy statków

11. Prace przeładunkowe w portach i stoczniach (łącznie z pracami trymerów i sztauerów oraz obsługą urządzeń przeładunkowych, sprzętu zmechanizowanego i składów).

1) Dźwignicowy

2) Operator mechanizmów zasobnika wagowego

3) Operator sprzętu zmechanizowanego

,4) Operator urządzeń przenośnikowo-załadowczych

5) Robotnik placowy

6) Składowy przeładunków śródlądowych

7) Sztauer-trymer

12. Prace na statkach żeglugi powietrznej oraz prace związane z bezpośrednią obsługą samolotów na płycie lotniska.

1) Dokonywanie pomiarów urządzeń zabezpieczenia ruchu lotniczego z powietrza (stale i w pełnym wymiarze czasu pracy),

2) Dyżurny obsługi przewozowej (st. stewardesa, stewardesa portu)

3) Instruktor pilot, starszy instruktor pilot

4) Instruktor spadochronowy

5) Kierowca mechanik urządzeń naziemnych oraz kierowca zatrudniony na starcie i płycie lotniska

6) Koordynator naziemnego ruchu lotniczego

7) Koordynator przewozów, starszy koordynator przewozów, samodzielny koordynator przewozów – zatrudniony na starcie i płycie lotniska

8) Mechanik lotniczy energetyki hydraulicznej zatrudniony na starcie i płycie lotniska

9) Mechanik lotniczy płatowcowy zatrudniony na starcie i płycie lotniska

10) Mechanik lotniczy przyrządów pokładowych zatrudniony na starcie i płycie lotniska

11) Mechanik lotniczy silnikowy zatrudniony na starcie i płycie lotniska

12) Mechanik lotniczy urządzeń naziemnych zatrudniony na starcie i płycie lotniska

13) Mechanik lotniczy wyposażenia elektrycznego zatrudniony na starcie i płycie lotniska

14) Mechanik lotniczy wyposażenia radiowego zatrudniony na starcie i płycie lotniska

15) Mechanik – operator dźwigu pokładowego na śmigłowcu

16) Mechanik pokładowy

17) Nawigator

18) Pilot

19) Radiooperator pokładowy

20) Radiotelefonista pokładowy

21) Specjalista d/s przewozów zatrudniony na starcie i płycie lotniska

22) Stewardesa, starszy stewardes, młodszy stewardes na pokładzie samolotu

23) Wykonywanie czynności rzeczoznawcy państwowego technicznego nadzoru lotniczego (stale i w pełnym wymiarze czasu pracy na statkach żeglugi powietrznej lub płycie lotniska)

13. Prace zakładowych służb kolejowych bezpośrednio związane z utrzymaniem ruchu pociągów

1) Czyściciel zwrotnic

2) Dróżnik przejazdowy

3) Dyżurny ruchu

4) Elektromonter urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego

5) Kierowca i pomocnik drezyny motorowej (ciągnika, wózka motorowego)

6) Kierowca lokomotywki spalinowej (wózka motorowego)

7) Kierownik pociągu

8) Konduktor

9) Konduktor – rozdawca bagażu

10) Konduktor wagonów służbowych

11) Konduktor wagonów służbowych i specjalnych

12) Manewrowy

13) Maszynista instruktor – pojazdów trakcyjnych

14) Maszynista, starszy maszynista, młodszy maszynista pojazdu trakcyjnego (parowego, spalinowego, elektrycznego) normalnotorowego i wąskotorowego

15) Monter mechanicznych urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego

16) Mostowniczy, starszy mostowniczy

17) Nastawniczy, starszy nastawniczy

18) Obrotniczy (przesuwnicowy)

19) Odprawiacz pociągów, starszy odprawiacz pociągów

20) Odprawiacz techniczny pociągów

21) Palacz kotłów przewoźnych (parowozu)

2(2) Rewident, starszy rewident, pomocnik rewidenta elektrycznych zespołów trakcyjnych

23) Rewident, starszy rewident, pomocnik rewidenta wagonów

24) Rewizor pociągów

25) Ślusarz wagonowy, zatrudniony stale w zespole rewidentów

26) Toromistrz, starszy toromistrz

27) Torowy, robotnik torowy

28) Ustawiacz, starszy ustawiacz

29) Zwrotniczy, starszy zwrotniczy

14. Prace konduktorów wagonów sypialnych

1) Konduktor, starszy konduktor – wagonów sypialnych i kuszetek,

15. Prace przy remoncie parowozów na gorąco

1) Ślusarz parowozowy

16. Prace czyścicieli palenisk, popielników i dymnic parowozowych

1) Oczyszczacz taboru kolejowego w naprawie

2) Palacz starszy palacz w parowozowni

3) Robotnik zatrudniony w zespole obrządzania i nawęglania

Łączność

18. Prace radiotelegrafistów, radiotelefonistów, telegrafistów i teletypistów oraz radiooperatorów kontroli emisji radiowej

1) Radiotelegrafista, starszy radiotelegrafista

2) Telegrafista, starszy telegrafista

3) Teletypista

20. Montaż, konserwacja i remont linii kablowych oraz telefonicznych linii napowietrznych.

1) Monter telekomunikacyjnych linii kablowych

2) Monter telekomunikacyjnych linii napowietrznych

Dział IX. W gospodarce komunalnej

1. Prace w kanałach ściekowych

1) Robotnik zatrudniony stale przy konserwacji kanałów ściekowych

2. Oczyszczanie ścieków i filtrów otwartych

1) Maszynista maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków

2) Operator urządzeń oczyszczalni ścieków

3) Robotnik zatrudniony stale w oczyszczalni ścieków

3. Prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości, a także prace przy pryzmach kompostowych z nieczystości miejskich

1) Robotnik zatrudniony przy oczyszczaniu wagonów towarowych

2) Robotnik zatrudniony przy wywozie nieczystości

4. Prace asfalciarzy i przy gotowaniu asfaltu

1) Bitumiarz

2) Konserwator dróg o nawierzchni bitumicznej

5. Prace bitumiarzy i przy produkcji asfaltobetonu

1) Bitumiarz

2) Konserwator dróg o nawierzchni bitumicznej

3) Laborant w zakresie ekstrakcji, nawierzchni bitumicznych

4) Operator – mechanik sprzętu drogowego do robót utrzymaniowych oraz przy budowie dróg – w zakresie mas bitumicznych

6. Prace brukarzy

1) Brukarz

2) Konserwator dróg o nawierzchni betonowej i kamiennej

Dział XI. W przemyśle poligraficznym

1. Produkcja oraz obróbka materiału zecerskiego form drukowych ze stopu drukarskiego

1) Frezer płyt stereotypowych

2) Kalibrator matryc linotypowych

3) Korektor

4) Montażysta składów

5) Odbijacz w przygotowalni form typograficznych

6) Odlewacz linii i materiału zecerskiego

7) Odlewacz linotypowy na linotypach automatycznych

8) Odlewacz monotypowy

9) Pomocnik ogólnowydziałowy w działach przygotowania i obróbki form typograficznych

10) Pomocnik ogólnowydziałowy w działach składu maszynowego

11) Pomocnik ogólnowydziałowy w stereotypii

12) Pomocnik ogólnowydziałowy w zecerni

13) Pomocnik ślusarza linii drukarskich

14) Przetapiacz stopów drukarskich

15) Składacz form biletowych

16) Składacz linotypowy

17) Składacz ręczny

18) Stereotyper

19) Ślusarz obróbki linii drukarskich (szlifierz)

2. Procesy składu z zastosowaniem elektronicznych monitorów ekranowych

1) Naświetlacz składu fotograficznego (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

2) Operator monitora ekranowego

3) Programista fotoskładu (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

4) Składacz fotoskładu (przy bezpośredniej obsłudze monitora ekranowego)

3. Bezpośrednia obsługa aparatów reprodukcyjnych w drukarniach oraz produkcja i obróbka drukarskich form kopiowych i form drukowych

1) Fotograf reprodukcyjny

2) Galwanizer form drukowych

3) Galwanoplastyk

4) Grawer chemigraficzny

5) Kopista chemigraficzny

6) Kopista offsetowy

7) Montażysta klisz chemigraficznych

8) Montażysta offsetowy

9) Odbijacz w chemigrafii

10) Operator urządzeń suszących (w fotopoligrafii)

11) Pomocnik ogólnowydziałowy

12) Preparator form drukowych w galwanizerii

13) Preparator form offsetowych

14) Preparator materiałów chemigraficznych

15) Preparator trawionych wyrobów z tworzyw sztucznych

16) Retuszer offsetowy

17) Szlifierz płyt offsetowych

18) Trawiacz chemigraficzny

4. Drukowanie i uszlachetnianie druków

1) Aklimatyzator papieru

2) Maszynista maszyn do druku biletów

3) Maszynista maszyn do lakierowania, kalandrowania i laminowania druków

4) Maszynista maszyn do parafinowania i kaszerowania

5) Maszynista maszyn drukująco-wycinających

6) Maszynista maszyn offsetowych arkuszowych

7) Maszynista maszyn offsetowych zwojowych

8) Maszynista maszyn specjalistycznych typograficznych

9) Maszynista maszyn sztancujących

10) Maszynista maszyn typograficznych arkuszowych

11) Maszynista maszyn typograficznych zwojowych

12) Maszynista pras do próbnych odbitek litooffsetowych

13) Nakładacz na maszynach drukująco-wycinających

14) Nakładacz na maszynach drukujących

15) Odbieracz na maszynach drukujących

16) Operator maszyn do lakierowania, kalandrowania i laminowania druków

17) Operator maszyn drukująco-wycinających

18) Operator maszyn offsetowych arkuszowych

19) Operator maszyn offsetowych zwojowych

20) Operator maszyn specjalistycznych typograficznych

21) Operator maszyn typograficznych arkuszowych

22) Operator maszyn typograficznych zwojowych

23) Pomocnik ogólnowydziałowy

5. Bezpośrednia obsługa maszyn i urządzeń do składania (łamania) arkuszy papieru, krajania papieru i wyrobów poligraficznych oraz do oprawy wyrobów poligraficznych w drukarniach

1) Formowacz wyrobów z tworzyw sztucznych (w przemyśle poligraficznym)

2) Introligator przemysłowy

3) Krajacz folii i tworzyw sztucznych

4) Maszynista maszyn introligatorskich

5) Nakładacz wykrojów (w przemyśle poligraficznym)

6) Operator-maszyn do krajania wzdłużnego

7) Operator maszyn introligatorskich

8) Pomocnik ogólnowydziałowy (w dziale introligatorni)

9) Preparator wyrobów introligatorskich

10) Ustawiacz maszyn (w introligatorniach przemysłowych)

11) Wykrawacz wyrobów z tworzyw sztucznych (w przemyśle poligraficznym)

Dział XII. W służbie zdrowia i opiece społecznej

1. Prace na oddziałach: intensywnej opieki medycznej, anestezjologii, psychiatrycznym i odwykowym, onkologicznym i leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami

1) Asystentka pielęgniarstwa

2) Lekarz

3) Pielęgniarka

4) Położna

5) Salowa

6) Sanitariusz szpitalny (noszowy)

7) Sekretarka medyczna

2. Praca w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów

1) Inżynier (technik), jeśli na stałe wchodzi w skład zespołu operacyjnego

2) Lekarz

3) Lekarz stomatolog przyjmujący pacjentów

4) Pielęgniarka

5) Położna

3. Prace w prosektoriach i zakładach anatomopatologicznych, histopatologicznych i medycyny sądowej

1) Biolog

2) Chemik

3) Dozorca sali sekcyjnej

4) Farmaceuta

5) Lekarz

6) Pracownik fizyczny sali sekcyjnej

7) Preparator

8) Sprzątaczka (salowa)

9) Technik (laborant, przyuczony laborant) medyczny

4. Prace w zespołach pomocy doraźnej pogotowia ratunkowego oraz medycznego ratownictwa górniczego

1) Dyspozytor

2) Felczer

3) Lekarz

4) Pielęgniarka

5) Położna

6) Sanitariusz szpitalny (noszowy)

7) Technik (laborant, przyuczony laborant) elektroradiologii

5. Prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci

1) Asystentka pielęgniarstwa

2) Instruktor gimnastyki leczniczej

3) Instruktor terapii zajęciowej

4) Lekarz

5) Masażysta (przyuczony masażysta)

6) Opiekun

7) Opiekun dzieci

8) Pielęgniarka (młodsza pielęgniarka)

9) Psycholog

10) Pracownik socjalny

11) Salowa

12) Sanitariusz szpitalny

13) Technik (laborant, przyuczony laborant) fizjoterapii

6. Prace przy pobieraniu prób i pomiarach w warunkach i na stanowiskach pracy szkodliwych dla zdrowia, wykonywane przez personel stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz laboratoriów środowiskowych.

1) Asystent (starszy, młodszy)

2) Kierownik sekcji, pracowni

3) Laborant (przyuczony laborant)

4) Technik (starszy technik)

Dział XIV. Prace różne

1. Prace nie zautomatyzowane palaczy i rusztowych kotłów parowych lub wodnych typu przemysłowego

1) Palacz kotłowy

2) Palacz kotłów stałych

3. Prace wykonywane w warunkach zwiększonego lub umniejszonego ciśnienia.

1) Kesoniarz

2) Lekarz – obsługujący komorę niskich ciśnień

3) Nurek – płetwonurek

4. Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego oraz prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia

1) Kontroler ruchu lotniczego

2) Mechanik lotniczy przyrządów pokładowych

3) Mechanik lotniczy wyposażenia radiowego

4) Mechanik (radiomechanik) lotniczy urządzeń naziemnych

5) Operator defektoskopu

6) Operator izotopowych urządzeń pomiarowych

7) Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy montażu, remoncie i eksploatacji. urządzeń radiolokacyjnych i radionadawczych

5. Prace szczególnie obciążające narząd wzroku i wymagające precyzyjnego widzenia – w kartografii, montażu mikroelementów wymagającego posługiwania się przyrządami optycznymi oraz przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych

1) Grawer

6. Prace ekip dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

1) Robotnik zatrudniony przy dezynfekcji i dezynsekcji wagonów

8. Prace pralniczo-farbiarskie w pralniach chemicznych

1) Maszynista pralni

2) Pracz

3) Pracz – wirowacz

9. Bezpośrednia obsługa stacji sprężarek

1) Maszynista sprężarek

2) Maszynista sprężarek i dmuchaw

10. Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych, sklepień paleniskowych w parowozach i żeliwiaków

1) Murarz pieców i urządzeń odlewniczych

11. Prace w suszarniach z zastosowaniem podgrzewania, jeśli temperatura powietrza w tych suszarniach przekracza 35°C.

1) Suszarnik drewna

1) Robotnik suszarni do drewna

12. Prace przy spawaniu i wycinaniu elektrycznym, gazowym i atomowo-wodorowym

1) Spawacz aparatami automatycznymi

2) Spawacz elektryczny

3) Spawacz gazowy

4) Spawacz termitowy

5) Spawacz w osłonie gazów obojętnych

6) Zgrzewacz

13. Prace w akumulatorowniach: opróżnianie, oczyszczanie i wymiana stężonego kwasu siarkowego i płyt ołowianych

1) Elektromonter akumulatorów i baterii

14. Prace przy naprawie pomp wtryskowych, wtryskiwaczy i gaźników do silników spalinowych

1) Mechanik lotniczy silnikowy

2) Mechanik napraw pojazdów samochodowych

3) Mechanik napraw spalinowych pojazdów trakcyjnych

15. Prace w zakładach naprawczych taboru kolejowego przy chemicznym myciu i czyszczeniu remontowanych części i zespołów taboru kolejowego oraz chemicznym usuwaniu powłok ochronnych

1) Malarz konstrukcji, maszyn i wyrobów metalowych

2) Oczyszczacz taboru kolejowego w naprawie

16. Prace wykonywane w kanałach remontowych przy naprawie pojazdów mechanicznych lub szynowych

1) Elektromechanik napraw pojazdów samochodowych i sprzętu budowlanego****)

2) Mechanik napraw pojazdów samochodowych****)

3) Mechanik napraw spalinowych pojazdów trakcyjnych****)

4) Monter mechanik maszyn budowlanych****)

5) Smarownik pojazdów samochodowych****)

6) Ślusarz elektrycznych pojazdów trakcyjnych****)

7) Ślusarz parowozowy****)

8) Ślusarz wagonowy****)

17. Lakierowanie ręczne lub natryskowe – nie zhermetyzowane

1) Lakiernik (oczyszczacz) płytek drukowanych

2) Malarz konstrukcji, maszyn i wyrobów metalowych

3) Malarz – lakiernik okrętowy

4) Malarz – lakiernik samochodowy

5) Malarz – lakiernik samolotowy

18. Obsługa urządzeń i narzędzi wibracyjnych lub udarowych

1) Betoniarz prefabrykatów

2) Betoniarz (przy stole formierskim)

3) Kotlarz remontu kotłów i zbiorników

4) Monter konstrukcji metalowych

5) Nitowacz

6) Obcinacz strun

7) Operator mechanicznego sprzętu budowlanego

23. Prace funkcjonariuszy pożarnictwa

1) Funkcjonariusz pożarnictwa

24. Kontrola międzyoperacyjna, kontrola jakości produkcji i usług oraz dozór inżynieryjno-techniczny na oddziałach i wydziałach, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie.

1) Stanowiska pracy na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie.

– stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy

25. Bieżąca konserwacja agregatów i urządzeń oraz prace budowlano-montażowe i budowlano-remontowe na oddziałach będących w ruchu, w których jako podstawowe wykonywane są prace wymienione w wykazie

1) Stanowiska pracy na których prace wykonywane są stale i bezpośrednio przy stanowisku wymienionym w wykazie.

– stała praca w warunkach, w których nie są zachowane higieniczne normy pracy.

 

 

*) Numeracja stosowana w wykazie odpowiada numeracji przyjętej w wykazach stanowiących załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43)

**) prace w hamowniach i montowniach, w których stale prowadzone są próby silników spalinowych

***) przy obsłudze suwnic

****) Zatrudnieni wyłącznie w kanałach remontowych

Załącznik 2. [ŚWIADECTWO WYKONYWANIA PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH]

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 64
Ministra Komunikacji
z dnia 29 czerwca 1983 r.

ŚWIADECTWO
WYKONYWANIA PRAC W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »