| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 44
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 9 grudnia 2015 r.

w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) ustala się następujący zakres czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

§ 1.

1. Sekretarze stanu i podsekretarz stanu wykonują, każdy w zakresie swojej właściwości, zadania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, w zakresie działów administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina.

2. Minister, sekretarze stanu i podsekretarz stanu współdziałają w realizacji ustawowych zadań Ministra przez:

1) uzgadnianie podejmowanych inicjatyw;

2) wzajemne informowanie się o istotnych zagadnieniach wchodzących w zakres ich obowiązków oraz kierunkowych rozstrzygnięciach.

3. Do decyzji Ministra zastrzeżone jest w szczególności:

1) zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, komisji parlamentarnych oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

2) ustalanie i zatwierdzanie planu działalności Ministra;

3) nadzór nad polityką medialną;

4) kształtowanie polityki senioralnej, polityki rodzinnej oraz polityki dotyczącej pomocy społecznej;

5) nadzorowanie prac legislacyjnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”;

6) koordynowanie prac związanych z opiniowaniem projektów aktów normatywnych inicjowanych przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa oraz związanych z opiniowaniem dokumentów rządowych i projektów aktów normatywnych inicjowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej;

7) koordynowanie spraw wynikających z uczestnictwa Ministra w systemie notyfikacji norm i aktów prawnych;

8) koordynowanie prac związanych z wydawaniem Dziennika Urzędowego Ministra;

9) akceptowanie projektów aktów normatywnych opracowanych w Ministerstwie wnoszonych do Prezesa Rady Ministrów oraz pod obrady Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów;

10) wydawanie aktów normatywnych;

11) tworzenie, łączenie, podział i likwidacja krajowych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

12) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra;

13) zatwierdzanie instrukcji do prowadzenia negocjacji i innych rozmów, których skutkiem może być podjęcie przez Ministra zobowiązań prawnych lub finansowych;

14) zatwierdzanie urlopów oraz delegacji służbowych sekretarzy stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, pracowników gabinetu politycznego Ministra oraz dyrektorów komórek organizacyjnych bezpośrednio nadzorowanych przez Ministra;

15) występowanie o nadanie odznaczeń państwowych oraz nadawanie honorowych odznak resortowych;

16) nadzorowanie zadań Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w szczególności:

a) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego,

b) udzielanie upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego.

4. Do podpisu Ministra zastrzega się:

1) pisma kierowane do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, ministrów i kierowników urzędów centralnych, posłów i senatorów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 1;

2) pisma kierujące projekty aktów normatywnych opracowywane przez Ministerstwo i kierowane do uzgodnień międzyresortowych oraz do rozpatrzenia przez Radę Ministrów, a także Stały Komitet Rady Ministrów.

5. Minister może upoważnić sekretarza stanu, podsekretarza stanu, dyrektora generalnego, dyrektora komórki organizacyjnej lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności. Upoważnienia udziela się na piśmie.

6. W celu realizacji zadań Minister może powoływać rady i zespoły, jako organy pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania, wskazując komórkę organizacyjną sprawującą obsługę prac rady lub zespołu.

7. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym.

8. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Biuro Ministra;

2) Biuro Promocji i Mediów;

3) Departament Polityki Senioralnej;

4) Departament Pomocy i Integracji Społecznej;

5) Departament Polityki Rodzinnej;

6) Departament Prawny;

7) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 2.

1. Sekretarze stanu i podsekretarz stanu przedkładają Ministrowi dokumenty w sprawach wymagających rozstrzygnięć oraz informacje i propozycje w innych ważnych sprawach dotyczących zakresu działania Ministra.

2. Sekretarze stanu i podsekretarz stanu wykonują powierzone im zadania we współpracy z dyrektorem generalnym oraz przy pomocy dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa.

3. Sekretarze stanu i podsekretarz stanu podpisują pisma:

1) w zakresie spraw prowadzonych przez nadzorowane komórki organizacyjne, w tym odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi i interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych i senackich;

2) stanowiska Ministra przedstawiane w trakcie uzgodnień międzyresortowych do aktów normatywnych opracowywanych i rozpatrywanych przez Radę Ministrów i Stały Komitet Rady Ministrów z inicjatywy innych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

4. Sekretarze stanu i podsekretarz stanu podejmują w imieniu Ministra decyzje zgodnie z merytoryczną akceptacją Ministra odnośnie kierunku rozstrzygnięcia, bądź będące realizacją ustalonej polityki.

5. Sekretarze stanu, podsekretarz stanu i dyrektor generalny wykonując zadania Ministra odpowiadają za zgodne z prawem i terminowe ich wykonanie w zakresie nadzorowanych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych.

6. Sekretarze stanu i podsekretarz stanu w zakresie spraw przez nich nadzorowanych mogą upoważnić dyrektora komórki organizacyjnej lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania określonych czynności. Upoważnienia udziela się na piśmie.

§ 3.

Jeżeli wykonanie zadań wymaga współdziałania sekretarzy stanu i podsekretarza stanu, koordynatorem działań jest wyznaczony przez Ministra sekretarz stanu lub podsekretarz stanu.

§ 4.

1. Ministra zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa podczas jego nieobecności Sekretarz Stanu Stanisław Szwed.

2. W czasie nieobecności sekretarzy stanu lub podsekretarza stanu ustala się następujące zastępstwa:

1) Sekretarza Stanu Stanisława Szweda zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz;

2) Sekretarza Stanu – Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Stanisław Szwed;

3) Podsekretarza Stanu Marcina Zielenieckiego zastępuje w czasie jego nieobecności Sekretarz Stanu Krzysztof Michałkiewicz.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności osób zastępujących i zastępowanych wymienionych w ust. 2 decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

§ 5.

Do zakresu czynności Sekretarza Stanu Stanisława Szweda należy w szczególności:

1) określanie kierunków rozwiązań i koordynowanie zadań w zakresie indywidualnego prawa pracy;

2) kształtowanie polityki wynagrodzeń i świadczeń związanych z pracą w niektórych jednostkach sektora finansów publicznych;

3) kształtowanie rozwiązań w zakresie warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczeń związanych z warunkami pracy;

4) określanie kierunków prac związanych z dostosowaniem polskiego prawodawstwa z zakresu prawa pracy do prawa Unii Europejskiej;

5) współpraca z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym;

6) kształtowanie kierunków polityki rynku pracy, tworzenie programów przeciwdziałania bezrobociu oraz koordynowanie publicznych służb zatrudnienia;

7) koordynowanie zadań w zakresie ustalania klasyfikacji zawodów i specjalności;

8) określanie standardów realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizacji szkoleń oraz prowadzenia centrów informacji zawodowej i klubów pracy;

9) współpraca z Radą Rynku Pracy;

10) koordynowanie zadań dotyczących migracji pracowniczych, z wyłączeniem zagadnień integracji cudzoziemców;

11) kształtowanie zasad zarządzania Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

12) koordynowanie prac związanych z konstruowaniem i realizacją budżetu w odniesieniu do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

13) współpraca z właściwymi resortami i instytucjami w zakresie wykorzystywania środków Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przy określaniu instrumentów restrukturyzacji zatrudnienia w procesach restrukturyzacji branż i sektorów oraz w programach lokalnych i regionalnych;

14) koordynowanie spraw związanych z udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracy z udziałem mediatorów;

15) koordynowanie realizacji zadań związanych z dialogiem społecznym, w szczególności dotyczących współpracy z organizacjami partnerów społecznych i instytucjami dialogu społecznego;

16) określanie kierunków rozwiązań i koordynowanie zadań w zakresie zbiorowego prawa pracy;

17) koordynowanie realizacji zadań związanych ze współpracą z Międzynarodową Organizacją Pracy;

18) koordynowanie realizacji zadań Ministra w zakresie spraw dotyczących zawodów zaufania publicznego;

19) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego;

20) zapewnienie prowadzenia spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym,

b) Ochotniczymi Hufcami Pracy;

21) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:

a) Departament Prawa Pracy,

b) Departament Rynku Pracy,

c) Departament Funduszy,

d) Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

§ 6.

Do zakresu czynności Sekretarza Stanu – Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza należy w szczególności:

1) kształtowanie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju ekonomii społecznej i wolontariatu, a także dla współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem;

2) koordynowanie prac nad przygotowaniem budżetu Ministerstwa oraz sprawozdań z wykonania budżetu za rok miniony;

3) kształtowanie polityki i inicjowanie zadań w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych;

4) realizacja zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;

5) współpraca z Krajową Radą Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

6) bieżąca koordynacja spraw parlamentarnych;

7) koordynowanie opracowywania wieloletnich programów na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w zakresie obejmującym wykorzystanie środków UE;

8) koordynowanie zadań związanych z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego;

9) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;

10) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Instytutem Rozwoju Służb Społecznych,

b) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

11) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:

a) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

b) Departament Pożytku Publicznego,

c) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 7.

Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Marcina Zielenieckiego należy w szczególności:

1) uczestniczenie w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów i prezentowanie stanowiska Ministra;

2) uczestniczenie w pracach Komitetu do Spraw Europejskich i prezentowanie stanowiska Ministra;

3) uczestniczenie w pracach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji i prezentowanie stanowiska Ministra;

4) kształtowanie polityki w zakresie ubezpieczeń społecznych;

5) kształtowanie polityki pozaubezpieczeniowych świadczeń na rzecz kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz ofiar wojny;

6) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia przez Ministra roli władzy właściwej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz merytoryczny nadzór nad instytucjami realizującymi te koordynacje;

7) koordynowanie realizacji zadań instytucji łącznikowej w ramach wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń dla bezrobotnych;

8) wdrażanie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 i 1240);

9) koordynowanie współpracy międzynarodowej w zakresie pracy i polityki społecznej, w tym z organizacjami międzynarodowymi;

10) nadzorowanie prac badawczych i analitycznych oraz prognoz dla działów administracji rządowej: praca, zabezpieczenie społeczne i rodzina;

11) koordynowanie oraz monitorowanie realizacji rządowych programów na rzecz kobiet i mężczyzn;

12) koordynowanie realizacji zadań związanych z rozwojem i funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych;

13) zapewnianie prowadzenia spraw wynikających z nadzoru Ministra nad:

a) Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych,

b) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

14) wykonywanie zadań wynikających z podległości Ministrowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;

15) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie wykonywania zadań przez:

a) Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,

b) Departament Ubezpieczeń Społecznych,

c) Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz,

d) Departament Współpracy Międzynarodowej,

e) Departament Informatyki.

§ 8.

1. Sekretarze stanu oraz podsekretarz stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w komisjach sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

2. Sekretarze stanu i podsekretarz stanu uczestniczą w posiedzeniach zespołów międzyresortowych.

§ 9.

Minister może zlecić sekretarzom stanu i podsekretarzowi stanu inne zadania niż określone dla nich w niniejszym zarządzeniu.

§ 10.

Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez sekretarzy stanu i podsekretarza stanu rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych Ministerstwa – dyrektor generalny.

§ 11.

1. Postanowienia niniejszego zarządzenia nie naruszają zakresu kompetencji dyrektora generalnego określonych w przepisach odrębnych.

2. Dyrektor generalny zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Ministerstwa, warunki jego działania, a także organizację pracy, w szczególności przez sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Ministra.

3. Dyrektor generalny może upoważnić dyrektora komórki organizacyjnej lub innego pracownika Ministerstwa do wykonywania w jego imieniu określonych czynności. Upoważnienia udziela się na piśmie.

4. Dyrektor generalny koordynuje i nadzoruje organizację prac w celu terminowego przygotowania projektu budżetu i układu wykonawczego w części dotyczącej Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra, kontroluje wykonanie budżetu resortu oraz dysponowanie środkami publicznymi w zakresie objętym przedmiotem działania Ministra.

5. Dyrektor generalny wydaje wiążące wytyczne dotyczące terminów i zakresu merytorycznego przygotowania materiałów do opracowania projektu i układu wykonawczego budżetu Ministerstwa oraz przygotowania i przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu i wykorzystania innych środków publicznych będących w dyspozycji Ministra.

6. Dyrektor generalny na podstawie materiałów i informacji uzyskanych na tematy związane z zadaniami określonymi w ust. 4 przygotowuje w ciągu 30 dni po upływie każdego miesiąca oraz do dnia 10 grudnia każdego roku informacje dla Ministra wraz z wnioskami dotyczącymi gospodarowania środkami budżetowymi i innymi środkami, o których mowa w ust. 4, oraz wymagane informacje dla właściwych komisji sejmowych i członków Rady Ministrów.

7. Dyrektor generalny zawiera w imieniu Ministra łącznie z dyrektorem lub zastępcą dyrektora komórki organizacyjnej umowy, z których wynikają zobowiązania finansowe z zastrzeżeniem postanowień ust. 8.

8. Umowy zawierane na podstawie odrębnych pełnomocnictw i upoważnień Ministra, z których wynikają zobowiązania finansowe, wymagają każdorazowo uzgodnienia z dyrektorem generalnym i uzyskania jego parafy.

9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do projektów wystąpień, wniosków i decyzji dotyczących środków finansowych.

10. Dyrektor generalny zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec Ministra Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa.

11. Dyrektor generalny zapewnia prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

12. Dyrektor generalny inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Biuro Administracyjne;

2) Biuro Budżetu i Finansów;

3) Biuro Dyrektora Generalnego;

4) Biuro Kontroli;

5) Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego w zakresie określonym w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199 oraz z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269).

§ 12.

Traci moc zarządzenie nr 34 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 37).

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 19 listopada 2015 r.

 

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269,1358, 1513 i 1830.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »