| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 47
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. Nr 4, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się nazwę „Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” na „Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”;

2) ilekroć jest mowa o Ministrze Pracy i Polityki Społecznej lub Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej należy przez to rozumieć odpowiednio Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

3) uchyla się § 2, § 4, § 5.

§ 2.

Zakładowi Wydawniczo-Poligraficznemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 15 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. Nr 4, poz. 19 i 20).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

§ 4.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1045,1117,1130,1189,1190,1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

Załącznik 1. [STATUT ZAKŁADU WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNEGO MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 47
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 grudnia 2015 r.

STATUT ZAKŁADU WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNEGO MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§ 1.

1. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Zakładem”, jest państwową jednostką budżetową, podległą Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Działalność Zakładu jest finansowana z budżetu państwa, z części 31 – Praca, dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15001 – Drukarnie.

§ 2.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1) prowadzenie obsługi wydawniczo-poligraficznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;

2) reprezentowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako wydawcy publikacji rządowych oraz periodyków, w zakresie ich zamówień, kolportażu i druku.

§ 3.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy, sporządzany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1542) oraz plan wydawniczy.

§ 4.

Wewnętrzną strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu oraz sposób i zakres współdziałania Zakładu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostkami wymienionymi w § 2 pkt 1 określa regulamin organizacyjny Zakładu, ustalany przez Dyrektora Zakładu, a zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5.

1. Zakładem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. W czasie nieobecności Dyrektora jego funkcje sprawuje upoważniony pisemnie pracownik.

§ 6.

Do obowiązków Dyrektora należy kierowanie Zakładem, a w szczególności:

1) opracowanie rocznego planu finansowego oraz planu wydawniczego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

2) realizowanie polityki kadrowej Zakładu;

3) zarządzanie mieniem i ponoszenie odpowiedzialności za wynik działalności Zakładu;

4) reprezentowanie Zakładu;

5) podejmowanie decyzji w sprawach Zakładu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »