| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 47
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. Nr 4, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się nazwę „Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” na „Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”;

2) ilekroć jest mowa o Ministrze Pracy i Polityki Społecznej lub Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej należy przez to rozumieć odpowiednio Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

3) uchyla się § 2, § 4, § 5.

§ 2.

Zakładowi Wydawniczo-Poligraficznemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 15 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Wydawniczo-Poligraficznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. Nr 4, poz. 19 i 20).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2015 r.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1045,1117,1130,1189,1190,1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

Załącznik 1. [STATUT ZAKŁADU WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNEGO MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ]

Załącznik do zarządzenia nr 47
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 grudnia 2015 r.

STATUT ZAKŁADU WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNEGO MINISTERSTWA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

§ 1.

1. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwany dalej „Zakładem”, jest państwową jednostką budżetową, podległą Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Działalność Zakładu jest finansowana z budżetu państwa, z części 31 – Praca, dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15001 – Drukarnie.

§ 2.

Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1) prowadzenie obsługi wydawniczo-poligraficznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego oraz Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich;

2) reprezentowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako wydawcy publikacji rządowych oraz periodyków, w zakresie ich zamówień, kolportażu i druku.

§ 3.

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy, sporządzany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1542) oraz plan wydawniczy.

§ 4.

Wewnętrzną strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu oraz sposób i zakres współdziałania Zakładu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostkami wymienionymi w § 2 pkt 1 określa regulamin organizacyjny Zakładu, ustalany przez Dyrektora Zakładu, a zatwierdzany przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5.

1. Zakładem kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

3. W czasie nieobecności Dyrektora jego funkcje sprawuje upoważniony pisemnie pracownik.

§ 6.

Do obowiązków Dyrektora należy kierowanie Zakładem, a w szczególności:

1) opracowanie rocznego planu finansowego oraz planu wydawniczego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

2) realizowanie polityki kadrowej Zakładu;

3) zarządzanie mieniem i ponoszenie odpowiedzialności za wynik działalności Zakładu;

4) reprezentowanie Zakładu;

5) podejmowanie decyzji w sprawach Zakładu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »