| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w uzupełniającym otwartym konkursie ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w celu opiniowania ofert złożonych w uzupełniającym otwartym konkursie ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena ofert złożonych w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o uzupełniającym otwartym konkursie ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.;

2) przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanemu dalej „Ministrem”, listy rankingowej złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2017 r., a także proponowaną kwotę dotacji.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;

2) wiceprzewodniczący – wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

3) sekretarz – wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4 lit. a;

4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:

a) dwóch przedstawicieli Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;

b) dwóch przedstawicieli, reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybrani z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”, zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

2. Listę członków Komisji, przedstawioną przez przewodniczącego zatwierdza Minister.

3. Komisja działa na podstawie regulaminu Komisji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

4. Członkowie Komisji oraz eksperci, o których mowa w § 4 składają oświadczenie o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym przewodniczącego Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

5. Członkowie Komisji oraz eksperci oceniający złożone oferty konkursowe wypełniają „Kartę indywidualnej oceny oferty konkursowej”, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci posiadający specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pomocy społecznej i zatrudnienia socjalnego.

§ 5.

1. Do obowiązków przewodniczącego należy:

1) kierowanie pracami Komisji;

2) zwoływanie posiedzenia Komisji i określenie porządku obrad;

3) przewodniczenie posiedzeniom Komisji;

4) podejmowanie decyzji w przypadkach spornych;

5) akceptowanie sporządzonego przez sekretarza protokołu z posiedzenia Komisji;

6) zatwierdzenie „Uśrednionej karty oceny oferty konkursowej”, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego inny członek Komisji.

§ 6.

Do obowiązków sekretarza należy:

1) powiadomienie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sporządzenie „Uśrednionej karty oceny oferty konkursowej”;

3) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji;

4) przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.

§ 7.

Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie oraz osoby, o których mowa w § 4, nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

§ 9.

Komisja kończy działalność z dniem ogłoszenia wyników uzupełniającego otwartego konkursu pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

Załącznik 1. [REGULAMIN KOMISJI POWOŁANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU PN. „AKTYWNE POSTAWY MŁODZIEŻY – PODNOSZENIE KOMPETENCJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W WYMIARZE ŚRODOWISKA” – EDYCJA 2017 R.]

Załączniki do zarządzenia Nr 17 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 maja 2017 r. (poz. 17)

Załącznik nr 1

REGULAMIN KOMISJI POWOŁANEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH UZUPEŁNIAJĄCEGO KONKURSU PN. „AKTYWNE POSTAWY MŁODZIEŻY – PODNOSZENIE KOMPETENCJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI W WYMIARZE ŚRODOWISKA” – EDYCJA 2017 R.

§ 1.

Komisja dokonuje analizy i oceny złożonych ofert konkursowych oraz przedkłada Ministrowi listę rankingową zawierającą rekomendowane przez Komisję projekty przeznaczone do dofinansowania przez Ministra.

§ 2.

1. Analiza i ocena złożonych ofert odbywa się na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o uzupełniającym otwartym konkursie ofert pn. „Aktywne postawy młodzieży podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017 r.

2. Ofertę konkursową pod względem formalnym ocenia sekretarz Komisji, wypełniając „Uśrednioną kartę oceny oferty konkursowej” – załącznik nr 4 do zarządzenia – w częściach: INFORMACJE PODSTAWOWE oraz KRYTERIA OCENY FORMALNEJ.

3. Jeżeli w ocenie formalnej zostanie wskazana przynajmniej jedna odpowiedź „NIE” oznacza to, że oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega dalszej ocenie.

4. Członkowie Komisji, o których mowa w § 3 zarządzenia, wypełniają „Kartę indywidualnej oceny oferty konkursowej” – załącznik nr 3 zarządzenia.

5. Każda z ofert oceniona jest przez 2 członków Komisji, wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji.

6. Każdy członek Komisji otrzymuje do wypełnienia egzemplarz „Karty indywidualnej oceny oferty konkursowej”. Na podstawie kart wypełnionych przez poszczególnych członków Komisji wypełnia się „Uśrednioną kartę oceny oferty konkursowej” część: KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ.

7. „Uśredniona karta oceny oferty konkursowej” zawiera, uśrednioną liczbę punktów w przypadku oceny merytorycznej oraz proponowaną kwotę dotacji. „Uśrednioną kartę oceny oferty konkursowej” zatwierdza przewodniczący Komisji.

8. „Karty indywidualnej oceny oferty konkursowej” wypełnione przez poszczególnych członków Komisji oraz „Uśrednione karty oceny oferty konkursowej” pozostają w dokumentacji konkursu.

9. Komisja Konkursowa rekomenduje do przyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego oferty najwyżej ocenione, aż do wyczerpania kwoty programowej przyznanej do rozdysponowania w konkursie.

10. W przypadku, gdy członkowie Komisji rozbieżnie oceniają spełnienie przez oferenta przesłanek oceny merytorycznej, ostateczną decyzję w tym obszarze podejmuje przewodniczący Komisji.

11. Komisja przekazuje do zatwierdzenia przez Ministra listę rankingową ofert konkursowych wraz z rekomendacją projektów, które spełniają wymogi formalne oraz zostały najwyżej ocenione pod względem merytorycznym. Ostateczną decyzję o wyborze ofert, które zostaną zarekomendowane Ministrowi, podejmie przewodniczący Komisji.

12. Lista rankingowa ofert zawiera:

1) następujące informacje dla każdej oferty:

a) numer oferty,

b) nazwę oferenta,

c) tytuł zadania publicznego,

d) siedzibę podmiotu (miejscowość) oraz województwo,

e) uśrednioną liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny członków Komisji – dla ofert, które podlegały ocenie merytorycznej;

2) kwotę dotacji proponowaną do dofinansowania przez Ministra dla rekomendowanej przez Komisję oferty.

§ 3.

1. Posiedzenia Komisji są ważne, gdy uczestniczy w nich minimum połowa ogólnej liczby członków Komisji, w tym przewodniczący Komisji, a w przypadku nieobecności przewodniczącego – wiceprzewodniczący lub wskazany inny członek Komisji upoważniony pisemnie przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego do jego zastępowania.

2. Za zgodą przewodniczącego Komisja może podejmować decyzje także w trybie obiegowym.

3. Miejsce i terminy posiedzeń Komisji wyznacza przewodniczący Komisji, z uwzględnieniem terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej ofert.

4. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:

1) obecność oraz czynny udział w pracach Komisji;

2) niezwłoczne poinformowanie przewodniczącego Komisji o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie obowiązków członka Komisji.

5. Odwołanie członka Komisji następuje w przypadkach:

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji;

2) zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej udział w pracach Komisji.

Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR – KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY OFERTY KONKURSOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – UŚREDNIONA KARTA OCENY OFERTY KONKURSOWEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR – UŚREDNIONA KARTA OCENY OFERTY KONKURSOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »