| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 6
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) w związku z art. 42 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc statut Centralnego Ośrodka Informatyki nadany zarządzeniem nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki” (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 15, poz. 74, z późn. zm.3)).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Anna Streżyńska

MINISTER CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 36, z 2013 r. poz. 31 i 33 oraz z 2015 r. poz. 28 oraz w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2015 r. poz. 2.

Załącznik 1. [STATUT CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI]

Załącznik do Zarządzenia Nr 6 Ministra Cyfryzacji
z dnia 31 grudnia 2015 r.

STATUT CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

§ 1. 1. Centralny Ośrodek Informatyki, zwany dalej „COI”, jest instytucją gospodarki budżetowej, utworzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)).

2. COI działa, w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2));

3) innych, niż wymieniona w pkt 2, ustaw regulujących sposób funkcjonowania ewidencji lub rejestrów państwowych, w zakresie zadań realizowanych przez COI;

4) niniejszego statutu.

3. Organem pełniącym funkcję organu założycielskiego COI jest minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej „Ministrem”.

4. COI posiada osobowość prawną.

5. COI jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Siedzibą COI jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. 1. COI realizuje zadania w zakresie e-usług, informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją.

2. Przedmiotem podstawowej działalności COI jest:

1) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług, pozwalających na sprawną realizację zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w zakresie prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, zwanej dalej „CEP”, oraz centralnej ewidencji kierowców, zwanej dalej „CEK”, obejmujące:

a) wykonywanie czynności materialno-technicznych związanych z udostępnianiem danych z CEP i CEK,

b) obsługa prawna i kancelaryjna na rzecz CEP i CEK w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem tych zasobów,

c) świadczenie usług związanych z doradztwem i wsparciem eksperckim w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego Centralnych Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK),

d) opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających się o udostępnianie danych lub informacji ze zbiorów CEP i CEK za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz weryfikacja spełnienia przez te podmioty warunków udostępnienia danych lub informacji za pomocą urządzeń teletransmisji danych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

e) archiwizacja i brakowanie dokumentów związanych z CEP i CEK, ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych;

2) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie zadań publicznych wynikających z ustaw innych niż ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, regulujących sposób funkcjonowania ewidencji lub rejestrów państwowych innych niż wymienione w pkt 1, a w szczególności wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego oraz innych, a także Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;

3) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie utrzymania centrów komputerowych dla systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra oraz zasobów w nich eksploatowanych;

4) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra i innych podmiotów usług w zakresie tworzenia e-usług, w szczególności dla obywateli i przedsiębiorców;

5) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie utrzymania i rozwoju:

a) platformy obywatel.gov.pl,

b) systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,

c) Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej,

d) strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej;

6) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją, w szczególności w zakresie utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych lub przewidzianych do prowadzenia przez Ministra, w tym systemu teleinformatycznego eDOK, oraz realizacja dostaw i robót budowlanych niezbędnych do wykonywania tych zadań na rzecz Ministra;

7) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług z obszaru identyfikacji elektronicznej, w szczególności w zakresie obsługi profilu zaufanego ePUAP;

8) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług związanych z prowadzeniem przez tego Ministra centrum certyfikacji;

9) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji;

10) odpłatne wykonywanie na rzecz Ministra usług w zakresie promocji, edukacji, badań naukowych i prac rozwojowych związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1;

11) odpłatne wykonywanie, na podstawie odrębnych umów, usług związanych z realizacją zadań określonych w ust. 1 na rzecz innych podmiotów, w tym:

a) jednostek administracji publicznej w zakresie:

– utrzymania, serwisu, budowy, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych i teleinformatycznych,

– usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji,

– realizacji niezbędnych robót budowlanych i dostaw,

– usług promocji, edukacji oraz badań naukowych i prac rozwojowych,

b) osób trzecich w zakresie:

– wykonywania zadań z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją,

– usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji,

– usług promocji, edukacji oraz badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 3. 1. COI prowadzi działalność inną niż podstawowa przy zachowaniu zasady, że nie może to wpływać negatywnie na realizację zadań podstawowych.

2. COI prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe przy zachowaniu zasady, że nie może to wpływać negatywnie na realizację zadań podstawowych.

3. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych może być finansowane z zysku netto COI.

§ 4. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) przedmiot działalności COI określa się następującymi kodami i odpowiadającymi im opisami przedmiotu działalności:

1) działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z PKD;

2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – 41.2 PKD;

3) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 46.51 Z PKD;

4) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z PKD;

5) telekomunikacja – 61 PKD;

6) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62 PKD;

7) działalność usługowa w zakresie informacji – 63 PKD;

8) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – 77.33.ZPKD;

9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B PKD;

10) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego – 95.1 PKD;

11) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18 PKD;

12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 33 PKD;

13) wykonywanie instalacji elektrycznych – 43.21.Z PKD;

14) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych – 46.66.Z PKD;

15) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – 46.69.Z PKD;

16) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.4 PKD;

17) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9 PKD;

18) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 68 PKD;

19) działalność prawnicza – 69.10.Z PKD;

20) doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2 PKD;

21) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z PKD;

22) reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73 PKD;

23) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 74 PKD;

24) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z PKD;

25) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82 PKD;

26) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z PKD;

27) działalność archiwów – 91.01.B PKD.

§ 5. 1. COI samodzielnie gospodaruje mieniem, kierując się zasadą efektywności jego wykorzystania.

2. Zbycie (najem, dzierżawa, użyczenie) aktywów może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Ministra, z uwzględnieniem przepisów o gospodarce nieruchomościami.

§ 6. COI uzyskuje przychody:

1) z odpłatnego wykonywania usług na rzecz Ministra;

2) z odpłatnego wykonywania usług na rzecz innych niż Minister podmiotów;

3) ze sprzedaży towarów i składników majątkowych, będących własnością COI;

4) z innych źródeł, w tym z tytułu oprocentowania środków COI zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek i kar umownych naliczanych na podstawie podpisanych umów;

5) z jednorazowej dotacji na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe;

6) z dotacji budżetu państwa na realizację zadań publicznych.

§ 7. 1. COI kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców.

2. Dyrektora COI powołuje i odwołuje Minister.

3. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor COI.

4. Dyrektor może upoważnić na piśmie Zastępców Dyrektora i innych pracowników COI do dokonywania czynności faktycznych i prawnych w jego imieniu.

5. W razie nieobecności Dyrektora, COI kieruje, wykonując wszystkie uprawnienia i obowiązki Dyrektora, upoważniony przez niego na piśmie Zastępca Dyrektora lub inny pracownik COI.

§ 8. 1. Do zakresu działania Dyrektora COI należy w szczególności:

1) zarządzanie COI w szczególności przez:

a) realizowanie zadań kierownika jednostki sektora finansów publicznych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz kierownika jednostki, wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.3)),

b) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników COI, w tym prowadzenie polityki kadrowej, ustalanie szczegółowej struktury etatowej COI oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,

c) wydawanie zarządzeń, decyzji i wytycznych w sprawach związanych z zakresem działania COI,

d) powoływanie zespołów o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań;

2) reprezentowanie COI na zewnątrz, w tym zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w imieniu COI;

3) określanie zasad funkcjonowania COI przez:

a) przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego COI, określającego w szczególności zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk oraz siedziby i zakresy działania oddziałów terenowych,

b) opracowanie i ustalenie regulaminu pracy,

c) opracowanie i ustalenie regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w COI,

d) opracowanie i nadawanie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,

e) opracowywanie i nadawanie lub zatwierdzanie innych dokumentów organizacyjnych COI;

4) przygotowanie projektu rocznego planu finansowego COI;

5) przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego COI;

6) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności COI, którego zakres informacyjny określa art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2. Dyrektor COI przedstawia Ministrowi, w terminach określonych w odrębnych przepisach, następujące sprawozdania okresowe:

1) z wykonania określonego w ustawie budżetowej planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej;

2) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

3) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń;

4) z wykonania budżetu w układzie zadaniowym;

5) sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

6) sprawozdanie z działalności, którego zakres informacyjny określa art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 9. 1. Minister dokonuje wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego COI.

2. Dyrektor COI przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe COI w terminie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wraz z propozycją podziału zysku lub pokrycia straty.

3. Kwota zysku przeznaczona do podziału nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych.

4. Minister zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe COI i określa podział zysku lub pokrycie straty COI, z uwzględnieniem pierwszeństwa pokrycia strat z lat ubiegłych. Minister nie jest związany propozycją Dyrektora COI w zakresie podziału zysku.

5. Zysk netto COI jest przeznaczany na fundusz zapasowy na:

1) finansowanie inwestycji;

2) pokrycie straty netto.

§ 10. 1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością COI, w szczególności poprzez kontrolę i ocenę działalności COI.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana przez upoważnione osoby.

3. Kopie wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w COI Dyrektor COI przekazuje Ministrowi niezwłocznie po zakończeniu tych kontroli.

4. Dyrektor COI przekazuje Ministrowi okresowe informacje dotyczące realizacji zadań COI – w trybie i terminach określonych przez Ministra.

5. Dyrektor COI przedstawia Ministrowi okresowe sprawozdania budżetowe w terminach określonych w odrębnych przepisach.

§ 11. Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są na wniosek Dyrektora COI lub z inicjatywy Ministra w drodze zarządzenia.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1359, 1649, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »