| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowej realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się Zespół do spraw przygotowania projektów aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowej realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwany dalej „Zespołem”.

2. Celem prac Zespołu jest opracowanie projektu ustawy oraz projektów aktów wykonawczych zapewniających stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

3. Projekty aktów normatywnych, o których mowa w ust. 2, Zespół przedłoży do akceptacji Kierownictwa Ministerstwa Rozwoju w terminach:

1) projekt ustawy – do dnia 5 lutego 2016 r.;

2) projekty aktów wykonawczych – do dnia 15 marca 2016 r.

§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pan Bogusław Bieda, radca ministra, kierujący pracami Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pani Bożena Łukasik, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rozwoju;

3) członkowie Zespołu:

a) Pan Jarosław Korczyński, specjalista, przedstawiciel Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju,

b) Pan Marcin Fijałkowski, radca ministra, przedstawiciel Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju,

c) Pani Anna Nowacka, radca prawny, przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rozwoju;

4) Sekretarz Zespołu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu, spośród pracowników Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

2. W pracach Zespołu biorą udział, na prawach członka, osoby wskazane przez Ministra Cyfryzacji:

1) Pani Justyna Duszyńska, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji;

2) Pan Kazimierz Schmidt, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

3. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

1) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji nie będący członkami Zespołu;

2) inne osoby, których udział w pracach Zespołu jest niezbędny do prawidłowego wykonania zadań Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, konsultanci reprezentatywnych zrzeszeń branżowych (izb gospodarczych i stowarzyszeń producentów), właściwi w zakresie zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu.

§ 3. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;

2) kierowanie pracami Zespołu;

3) zapraszanie na posiedzenia osób, o których mowa w § 2 ust. 3;

4) występowanie do dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju o przygotowanie informacji, opracowań i analiz oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania zadań Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 4. Zespół, w celu maksymalnej optymalizacji przebiegu procesu legislacyjnego, podejmuje współpracę z przedstawicielami ministerstw, urzędów centralnych oraz Rządowym Centrum Legislacji.

§ 5. 1. W celu realizacji zadań Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności osoby, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 6. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju współpracują z Zespołem, w szczególności poprzez przedstawianie informacji, opracowań i analiz oraz przygotowanie innych materiałów niezbędnych do wykonania zadań Zespołu.

§ 7. Zespół przyjmuje regulamin określający szczegółowy tryb swojej pracy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2.

§ 8. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

§ 9. Prace Zespołu kończą się z chwilą przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10.

Minister Rozwoju: M. Morawiecki

 

 

1) Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »