| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 13 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowej realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw przygotowania projektów aktów normatywnych niezbędnych do prawidłowej realizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwany dalej „Zespołem”.

2. Celem prac Zespołu jest opracowanie projektu ustawy oraz projektów aktów wykonawczych zapewniających stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

3. Projekty aktów normatywnych, o których mowa w ust. 2, Zespół przedłoży do akceptacji Kierownictwa Ministerstwa Rozwoju w terminach:

1) projekt ustawy – do dnia 5 lutego 2016 r.;

2) projekty aktów wykonawczych – do dnia 15 marca 2016 r.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pan Bogusław Bieda, radca ministra, kierujący pracami Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pani Bożena Łukasik, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rozwoju;

3) członkowie Zespołu:

a) Pan Jarosław Korczyński, specjalista, przedstawiciel Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju,

b) Pan Marcin Fijałkowski, radca ministra, przedstawiciel Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju,

c) Pani Anna Nowacka, radca prawny, przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rozwoju;

4) Sekretarz Zespołu, wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu, spośród pracowników Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

2. W pracach Zespołu biorą udział, na prawach członka, osoby wskazane przez Ministra Cyfryzacji:

1) Pani Justyna Duszyńska, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji;

2) Pan Kazimierz Schmidt, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji.

3. W posiedzeniach Zespołu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

1) przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Cyfryzacji nie będący członkami Zespołu;

2) inne osoby, których udział w pracach Zespołu jest niezbędny do prawidłowego wykonania zadań Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, konsultanci reprezentatywnych zrzeszeń branżowych (izb gospodarczych i stowarzyszeń producentów), właściwi w zakresie zagadnień omawianych w ramach prac Zespołu.

§ 3.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu;

2) kierowanie pracami Zespołu;

3) zapraszanie na posiedzenia osób, o których mowa w § 2 ust. 3;

4) występowanie do dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju o przygotowanie informacji, opracowań i analiz oraz innych materiałów niezbędnych do wykonania zadań Zespołu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 4.

Zespół, w celu maksymalnej optymalizacji przebiegu procesu legislacyjnego, podejmuje współpracę z przedstawicielami ministerstw, urzędów centralnych oraz Rządowym Centrum Legislacji.

§ 5.

1. W celu realizacji zadań Zespół może tworzyć podzespoły i grupy robocze.

2. W pracach podzespołów i grup roboczych, o których mowa w ust. 1, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu, w szczególności osoby, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 6.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Rozwoju współpracują z Zespołem, w szczególności poprzez przedstawianie informacji, opracowań i analiz oraz przygotowanie innych materiałów niezbędnych do wykonania zadań Zespołu.

§ 7.

Zespół przyjmuje regulamin określający szczegółowy tryb swojej pracy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju.

§ 9.

Prace Zespołu kończą się z chwilą przyjęcia przez Radę Ministrów projektu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Rozwoju: M. Morawiecki

 

 

1) Minister Rozwoju kieruje działami administracji rządowej: gospodarka oraz rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »