| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1)

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wsparcia w przygotowaniu wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. i organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, zwanym dalej „Ministerstwem”, powołuje się Zespół do spraw wsparcia w przygotowaniu wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. i organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu Piotr Stomma;

2) zastępca przewodniczącego Zespołu – Szef Gabinetu Politycznego Ministra;

3) koordynator Zespołu – Dyrektor Biura Ministra;

4) członkowie Zespołu:

a) Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych,

b) Dyrektor Departamentu Kolejnictwa,

c) Dyrektor Departamentu Lotnictwa,

d) Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa,

e) Dyrektor Departamentu Prawnego,

f) Dyrektor Departamentu Strategii Transportowej i Współpracy Międzynarodowej,

g) Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego,

h) Dyrektor Departamentu Budżetu,

i) Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich,

j) Biuro Bezpieczeństwa,

k) Biuro Ministra,

l) Dyrektor Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu w szczególności przedstawicieli jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw transportu i budownictwa a także przedstawicieli innych podmiotów, których udział jest niezbędny do realizacji zadań Zespołu.

3. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać spośród komórek organizacyjnych, którymi kierują, członków grup zadaniowych.

4. Do udziału w pracach grup zadaniowych mogą być wyznaczani pracownicy jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw transportu i budownictwa.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, którego wyznacza i odwołuje Minister.

2. W razie nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje zastępca przewodniczącego lub koordynator.

3. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, co najmniej raz w miesiącu;

2) przydzielanie zadań członkom Zespołu i weryfikowanie stanu realizacji tych zadań;

3) tworzenie grup zadaniowych spośród członków Zespołu i osób, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4;

4) określanie zadań, terminów ich wykonania dla członków Zespołu i grup zadaniowych, o których mowa w pkt 3;

5) informowanie Ministra o przebiegu i rezultatach prac Zespołu;

6) bieżąca współpraca z organizatorami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016;

7) rozstrzyganie kwestii spornych powstałych w toku prac Zespołu.

4. W zakresie wykonywanych zadań, przewodniczący Zespołu podlega bezpośrednio Ministrowi.

§ 4.

1. Zespół podejmuje działania w celu skoordynowania prac oraz rozwiązywania problemów transportowych występujących w związku z wizytą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. i organizacją Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) koordynacja działań, pozostających we właściwości Ministra, związanych z wizytą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. oraz organizacją Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016;

2) współpraca z przedstawicielami organizatora Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w zakresie przygotowania obsługi transportowej;

3) monitorowanie stanu przygotowań jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw transportu i budownictwa w zakresie organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 oraz współdziałanie z przedsiębiorcami, których przedmiot działalności dotyczy działów administracji rządowej właściwych dla Ministra w szczególności w zakresie:

a) oceny stanu przygotowania portów lotniczych,

b) oceny stanu przygotowania przewoźników kolejowych wchodzących w skład Grupy PKP;

4) monitorowanie działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mających na celu zapewnienie płynności ruchu;

5) formułowanie rekomendacji dla Ministra dotyczących działań związanych z pracami Zespołu.

§ 5.

Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Ministra.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są ze środków pozostających w dyspozycji Biura Ministra.

§ 7.

Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

 

1) Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport – na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »