| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/130/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

z dnia 20 kwietnia 2011r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zwanych dalej nauczycielami, zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego, zwanych dalej jednostkami, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli szkół, placówek, zakładów kształcenia nauczycieli, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, kolegium pracowników służb społecznych, dla których ustalony plan zajęć, wynikający z planów nauczania i organizacji pracy jednostek jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i spowodowany jest przerwami w realizacji zajęć dydaktycznych, wynikających z organizacji pracy tej jednostki, stosownie do obowiązujących planów nauczania i organizacji roku szkolnego oraz realizacji własnych programów dydaktyczno-wychowawczych, w szczególności:

1) odbywania praktyk zawodowych i zajęć praktycznych przez uczniów/słuchaczy;

2) organizacji wycieczek, wymian międzyszkolnych, "zielonych szkół", itp.;

3) wcześniejszego zakończenia zajęć w ostatnich klasach odpowiednich typów szkół;

4) przerwami w pracy placówek dłuższymi niż dwa tygodnie.

§ 3. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych lub przekracza ten wymiar zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęć (zmniejszonego lub zwiększonego), aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w art. 42 ust. 3 lub ustalonemu na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zwaną dalej Kartą Nauczyciela, z uwzględnieniem poniższych przepisów.

2. Praca wykonywana przez nauczyciela zgodnie z tak ustalonym planem zajęć, w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć - nie jest pracą wykonywaną w godzinach ponadwymiarowych.

3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1 powinien być określony dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin - godzinami ponadwymiarowymi są godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w § 3 ust. 1.

2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia lub liczbę godzin przypadającą na poszczególne okresy zatrudnienia.

§ 5. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć, następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym, że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

§ 8. Traci moc uchwała nr XL/532/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 148, poz. 2940 oraz z 2006 r. Nr 252, poz. 3738).

Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego


Jerzy Pokój

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »