| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/195/2014 Rady Gminy w Radkowie

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm.)

Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 52 138,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 52 138,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami w wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXIX/164/2013 zostają bez zmian.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                               

Przewodniczący Rady Gminy w Radkowie


Krzysztof Błaut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/195/2014
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 25 września 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

712 334,00

45 000,00

757 334,00

60017

Drogi wewnetrzne

0,00

45 000,00

45 000,00

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

45 000,00

45 000,00

750

Administracja publiczna

46 913,00

100,00

47 013,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 501,00

100,00

10 601,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

10 501,00

100,00

10 601,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

26 298,00

7 038,00

33 336,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

26 298,00

7 038,00

33 336,00

2040

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

0,00

7 038,00

7 038,00

Razem:

10 634 553,70

52 138,00

10 686 691,70


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/195/2014
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 25 września 2014 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 662 432,61

0,00

2 662 432,61

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 538 152,00

0,00

2 538 152,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

217 000,00

3 000,00

220 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

914 381,00

- 3 000,00

911 381,00

600

Transport i łączność

1 168 669,00

45 000,00

1 213 669,00

60016

Drogi publiczne gminne

85 000,00

42 000,00

127 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

2 000,00

7 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

80 000,00

40 000,00

120 000,00

60017

Drogi wewnetrzne

95 000,00

3 000,00

98 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

95 000,00

3 000,00

98 000,00

750

Administracja publiczna

1 369 553,82

- 4 400,00

1 365 153,82

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 122 303,96

- 7 700,00

1 114 603,96

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

641 000,00

- 4 500,00

636 500,00

4260

Zakup energii

20 000,00

- 2 200,00

17 800,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

100,00

100,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 500,00

- 1 100,00

3 400,00

75095

Pozostała działalność

62 000,00

3 300,00

65 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 500,00

800,00

6 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

8 500,00

2 500,00

11 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 096 122,00

- 4 700,00

3 091 422,00

80104

Przedszkola

289 674,00

0,00

289 674,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

168 400,00

8 300,00

176 700,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

36 200,00

1 500,00

37 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 900,00

200,00

5 100,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

600,00

600,00

4300

Zakup usług pozostałych

28 600,00

- 11 000,00

17 600,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

400,00

400,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

191 400,00

- 9 700,00

181 700,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

44 000,00

- 4 700,00

39 300,00

4300

Zakup usług pozostałych

75 000,00

- 5 200,00

69 800,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

200,00

3 200,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

157 200,00

5 000,00

162 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

5 000,00

7 000,00

852

Pomoc społeczna

1 325 112,03

0,00

1 325 112,03

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

40 134,00

- 615,60

39 518,40

3119

Świadczenia społeczne

8 229,36

- 615,60

7 613,76

85219

Ośrodki pomocy społecznej

218 927,00

0,00

218 927,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 400,00

- 2 000,00

8 400,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

0,00

250,00

250,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 600,00

1 750,00

3 350,00

85295

Pozostała działalność

51 226,03

615,60

51 841,63

3119

Świadczenia społeczne

5 290,00

615,60

5 905,60

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

113 540,00

11 738,00

125 278,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

32 998,00

11 738,00

44 736,00

3240

Stypendia dla uczniów

32 998,00

4 700,00

37 698,00

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

0,00

7 038,00

7 038,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

505 976,29

0,00

505 976,29

90095

Pozostała działalność

182 811,35

0,00

182 811,35

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 000,00

- 1 000,00

53 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 000,00

1 000,00

9 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

380 907,31

4 500,00

385 407,31

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

274 865,31

4 500,00

279 365,31

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 000,00

4 000,00

58 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 000,00

500,00

10 500,00

Razem:

11 785 553,70

52 138,00

11 837 691,70

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »