| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Marklowice

z dnia 22 grudnia 2010r.

w sprawie określenia warunków i trybu finasowania zadań własnych Gminy Marklowice z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

na podstawie: art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Gminy Marklowice uchwala:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.

1. Postanawia się wspierać rozwój sportu na terenie Gminy Marklowice poprzez współfinansowanie współzawodnictwa sportowego organizowanego lub prowadzonego przez polski związek sportowy w określonych dyscyplinach sportu.

2. Wsparciu podlegają stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub uczniowskie kluby sportowe oraz spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), które: nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Przez sport rozumie się wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

4. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

5. Wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej, zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale.

6. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Marklowice będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Marklowice,

b) zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez organizacje sportowe.


Rozdział 2. Warunki otrzymania wsparcia

§ 2.

1. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,

b) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,

c) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,

d) organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane, ani dofinansowane:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu będzie przekazanie klubom sportowym środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia, jednorazowo lub w transzach.

4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.

5. W danym roku budżetowym klub sportowy, w trybie niniejszej uchwały, może otrzymać z budżetu Gminy Marklowice dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z projektów objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem.

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Marklowice na zasadach, o których mowa w § 1 ust.4.


Rozdział 3. Tryb udzielania dotacji

§ 3.

1. Dotacja na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu jest przyznawana przez Wójt Gminy Marklowiace na wniosek klubu sportowego.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 winny być składane w terminie do 15 września roku poprzedzajacego rok budżetowy, jeżeli zadanie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym, z zastrzeżeniem, że wnioski dotyczące 2011 roku będą składane w terminie do 14 dni od daty wejście w życie niniejszej uchwały.

3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

4. W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Marklowice w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs, w którym określa:

a) przedmiot zgłaszanych projektów,

b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu,

c) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać każdy ze złożonych wniosków,

d) termin składania wniosków.

5. Ogłoszenie zamieszcza się na okres 7 dni na stronie internetowej Gminy Marklowice.

6. W celu oceny złożonych wniosków, Wójt Gminy Marklowice powołuje Komisję Konkursową.

7. Wójt Gminy Marklowice może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.

8. Wniosek, którego wad nie usunięto, lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

9. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy,

b) przedstawioną kalkulację kosztów,

c) możliwość realizacji zadania przez podmiot,

d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą,

e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.

10. Warunkiem przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie Gminy.

§ 4.

1. Wójt Gminy Marklowice dokonuje wyboru wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt, a następnie zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach konkursu.

2. Wyniki konkursu zamieszcza się na stronie interentowej Gminy Marklowice.

Rozdział 4. Umowa o dotację i rozliczenie dotacji.

§ 5.

1. Z każdym wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy Marklowice, zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia, której podstawową treść określa art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

2. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu.

3. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana - ostateczny projekt przedsięwzięcia.

4. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez wnioskodawcę przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej pozycji kosztorysowej.

§ 6.

1. Do rozliczania dotacji stosuje się ustalenia umowy, o której mowa w § 5 oraz przepisy art. 168 i art. 252 ustawy określonej w § 5 ust. 1

2. Wzór sprawozdania z wykonania zadania stanowi załacznik Nr 2 do uchwały.

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice

2. Traci moc uchwała Rady Gminy Marklowice Nr XXXIV/186/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego oraz uchwała Rady Gminy Marklowice Nr XXXII/179/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Marklowice
z dnia 22 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu projektu sportowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »