| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 16 czerwca 2011r.

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art.79 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Przepisy Uchwały stosuje się do rodziców dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej, w tym także do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

§ 2. 1. Częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat ustala się w drodze decyzji administracyjnej, na okres nie dłuższy niż rok.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1 wydaje Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich lub z jego upoważnienia Dyrektor MOPS w Siemianowicach Śląskich oraz inni pracownicy MOPS upoważnieni przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich.

3. W przypadku gdy odpłatność ustala się za okresy wcześniejsze – sprzed wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 – z uwagi na procesowe przeszkody we wcześniejszym wydaniu decyzji (np. nieznane miejsce pobytu rodzica), zwolnienie może obejmować okresy dłuższe niż rok.

§ 3. Podstawą wydania decyzji w sprawie odpłatności jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej rodziców (rodziny). Ustalenie to następuje na podstawie:

1) rodzinnego wywiadu środowiskowego,

2) zaświadczenia o dochodach rodziny,

3) dokumentów i innych dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające zwolnienie,

4) decyzji o ustaleniu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej oraz dokumentów potwierdzających wpłaty rodziców na poczet tych odpłatności.

§ 4. Zwolnienie częściowe lub całkowite z ponoszenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej może obejmować zarówno oboje rodziców jak i jednego z nich.

§ 5. 1. Całkowite zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej nie przekracza lub jest równy 100 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (przy uwzględnieniu art. 10 ust. 3 w/w ustawy)

2) rodzice płacą alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

2. Całkowite zwolnienie rodziców z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, które wskazują na trudną sytuację rodziny, a szczególności:

1) bezdomność,

2) niepełnosprawność,

3) bezrobocie,

4) długotrwała lub ciężka choroba,

5) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,

6) pobyt rodziców (rodzica) w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej,

7) ponoszenie przez rodziców (rodzica) opłat za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

8) zaistnienie zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

9) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie.

§ 6. 1. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka może nastąpić, jeżeli dochód rodziców (rodzica) przekracza 100 % kryterium dochodowego – opłatę za pobyt w rodzinie zastępczej ustala się według stawek określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

2. W sytuacji nałożenia obowiązku częściowej odpłatności warunki rozłożenia odpłatności na oboje rodziców kształtują się następująco:

1) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących wspólne gospodarstwo domowe – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona solidarnie na oboje rodziców,

2) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono z obojgiem rodziców prowadzących osobne gospodarstwa domowe – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na każdego z rodziców z osobna, stosownie do indywidualnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej każdego z nich,

3) gdy wywiad środowiskowy skutecznie przeprowadzono tylko z jednym rodzicem – odpłatność za pobyt dziecka zostaje nałożona na tego rodzica.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 8. Traci moc Uchwała nr 336/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula

Załącznik do Uchwały Nr 88/2011
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 16 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Tablela odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »