| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80 z 2003 roku, poz. 717 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka (uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXXIX/265/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku), wobec nie wniesienia do projektu planu uwag w trybie art.18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rada Gminy uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej.

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje teren położony w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej w gminie Porąbka w granicach określonych w załączniku graficznym, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralne części uchwały to:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 2000 z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka z oznaczeniem granic terenu objętego planem w skali 1: 10000,

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział II Przepisy szczegółowe

§ 3. Zakres ustaleń planu dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.

§ 4. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 01_D – 1 P,U ustala się:

1) przeznaczenie terenu – produkcja, usługi:

a) dopuszcza się lokalizację składów, magazynów, rzemiosła, wytwórczości, obsługi gospodarstw rybackich itp.

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej pod warunkiem zastosowania środków wykluczających lub ograniczających możliwość wystąpienia ich oddziaływań negatywnych,

d) nakaz respektowania ograniczeń określonych w Rozporządzeniu Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 174 poz.3198) dla strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Soła II i Soła III/1 – obejmującej cały teren objęty planem,

e) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej w pasie terenu położonym wzdłuż północnej granicy terenu objętego planem o szerokości 50 m oraz wzdłuż wschodniej granicy terenu o szerokosci 20 m o zróżnicowanym składzie gatunkowym i zróżnicowanej wysokości,

f) dopuszcza się lokalizację dróg i parkingów, obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną i obsługą funkcji określonej w przeznaczeniu terenów,

g) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje określone w przeznaczeniu terenu;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków max. 15 m,

b) dachy jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci, kąt nachylenia od 15º do 45º, w przypadku dużych rozpiętości dopuszcza się dachy płaskie,

c) dla nowych podziałów min. powierzchnia działki z prawem do zabudowy 30 arów,

d) miejsca parkingowe:

- produkcja, magazyny, składy, handel – min. 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej,

- biura, usługi – min.1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej,

- zakłady produkcyjne – min. 1miejsce na 20 użytkowników,

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

f) powierzchnia zabudowy max. 60% powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczających drogi głównej ruchu przyspieszonego;

3) przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego - nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii;

4) przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami:

a) nakaz prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami z uwzględnieniem ich minimalizacji, segregacji oraz postępowanie z nimi zgodnie z przyjętym w gminie planem gospodarki odpadami,

b) zakaz składowania odpadów;

5) przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów:

a) zakaz wznoszenia zabudowy w odległości min. 15 m od górnych krawędzi skarp cieku,

b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych,

c) nakaz utrzymania czystości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika,

d) nakaz utwardzenia ulic, parkingów i placów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń;

6) przepisy dotyczące ochrony przed hałasem oraz innymi uciążliwościami związanymi ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) nakaz zachowania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska,

b) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, takich jak np. ekrany akustyczne, szpalery zieleni itp. – w przypadku użytkowania terenu w sposób powodujący ponadnormatywne odziaływanie;

7) przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:

a) zakaz realizacji przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) zakaz realizacji reklam świetlnych w szczególności o zmiennej treści od strony drogi krajowej - głównej ruchu przyspieszonego,

c) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych wielkoformatowych, wolno stojących przy zachowaniu następujacych warunków:

- nakaz zachowania odległości min. 70 m między urządzeniami,

- nakaz zachowania odległości min.10 m od krawędzi jezdni drogi krajowej do krawędzi planszy reklamowej,

- zakaz umieszczania urzadzeń reklamowych na ogrodzeniach nieruchomości i słupach oświetleniowych;

8) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zachowanie stref technicznych:

- ograniczonej zabudowy dla linii elektroenergetycznych i ich zagospodarowanie na warunkach określonych przez dysponenta sieci, dla linii napowietrznych 110 kV – 30 m, dla linii napowietrznych 15 kV – 16 m, dla linii napowietrznych niskiego napięcia – 6 m, dla linii kablowych nN i SN – 2 m, dla transformatorowych stacji SN/nN – 5 x 5 m,

- dla rurociągów wodociągowych, kanałów sanitarnych i deszczowych oraz gazociągów określonych przez dysponentów sieci;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) komunikacja:

- dojazd od strony drogi głównej ruchu przyspieszonego, wyłącznie poprzez skrzyżowanie z ulicą Łupkową znajdujacą się poza obszarem objętym planem,

- dopuszcza się budowę nowych dróg,

b) zaopatrzenie w wodę:

- z sieci wodociągowej po jej rozbudowie,

- do czasu rozbudowy sieci wodociągowej dopuszcza się realizację ujęć indywidualnych,

c) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie z zastrzeżeniem § 4 pkt 1 lit d,

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kanałami deszczowymi powierzchniowo lub rowami do cieków lub gruntu pod warunkiem utrzymania czystości wód, lub do kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu;

e) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na podstawie warunków przyłączenia,

- dopuszcza się remonty, rozbudowę i przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej oraz budowę nowych obiektów i urządzeń na podstawie warunków ustalonych przez dysponenta sieci i zawartego Porozumienia,

f) możliwość zasilania gazem zgodnie z wytycznymi dostawcy gazu,

g) zaopatrzenie w ciepło - z sieci gazowej, elektrycznej lub innych źródeł energii, zgodnie z warunkami dysponentów sieci z zastrzeżeniem pkt 3,

h) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej – budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach dysponenta sieci,

10) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu w wysokości 10%.

§ 5. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 01_D -2 KDGP ustala się:

1) przeznaczenie terenu – droga krajowa - główna ruchu przyspieszonego,

2) dopuszcza się remonty i przebudowę drogi oraz lokalizację zieleni przydrożnej i realizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

Rozdział III Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/76/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.JPG

Zalacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/76/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Filarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »