| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz. U. nr 142 z 2001 roku, poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80 z 2003 roku, poz. 717 z późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka (uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XXXIX/265/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku), wobec nie wniesienia do projektu planu uwag w trybie art.18 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rada Gminy uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie produkcji i usług w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej.

Rozdział I Przepisy ogólne

§ 1. Plan obejmuje teren położony w sołectwie Kobiernice przy ulicy Bielskiej w gminie Porąbka w granicach określonych w załączniku graficznym, o którym mowa w § 2 pkt 1.

§ 2. Integralne części uchwały to:

1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 2000 z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka z oznaczeniem granic terenu objętego planem w skali 1: 10000,

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział II Przepisy szczegółowe

§ 3. Zakres ustaleń planu dostosowany jest do problematyki dotyczącej poszczególnych terenów.

§ 4. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 01_D – 1 P,U ustala się:

1) przeznaczenie terenu – produkcja, usługi:

a) dopuszcza się lokalizację składów, magazynów, rzemiosła, wytwórczości, obsługi gospodarstw rybackich itp.

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w tym inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej pod warunkiem zastosowania środków wykluczających lub ograniczających możliwość wystąpienia ich oddziaływań negatywnych,

d) nakaz respektowania ograniczeń określonych w Rozporządzeniu Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 sierpnia 2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 174 poz.3198) dla strefy ochrony pośredniej ujęcia wody Soła II i Soła III/1 – obejmującej cały teren objęty planem,

e) nakaz realizacji zieleni izolacyjnej w pasie terenu położonym wzdłuż północnej granicy terenu objętego planem o szerokości 50 m oraz wzdłuż wschodniej granicy terenu o szerokosci 20 m o zróżnicowanym składzie gatunkowym i zróżnicowanej wysokości,

f) dopuszcza się lokalizację dróg i parkingów, obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną i obsługą funkcji określonej w przeznaczeniu terenów,

g) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na funkcje określone w przeznaczeniu terenu;

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokość budynków max. 15 m,

b) dachy jedno, dwu lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci, kąt nachylenia od 15º do 45º, w przypadku dużych rozpiętości dopuszcza się dachy płaskie,

c) dla nowych podziałów min. powierzchnia działki z prawem do zabudowy 30 arów,

d) miejsca parkingowe:

- produkcja, magazyny, składy, handel – min. 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej,

- biura, usługi – min.1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej,

- zakłady produkcyjne – min. 1miejsce na 20 użytkowników,

e) powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

f) powierzchnia zabudowy max. 60% powierzchni terenu projektowanego zagospodarowania, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 m od linii rozgraniczających drogi głównej ruchu przyspieszonego;

3) przepisy dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego - nakaz zastosowania do celów grzewczych i technologicznych mediów nie powodujących przekroczenia standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska (np. gaz ziemny, energia elektryczna, olej opałowy), bądź ekologicznych systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii;

4) przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami:

a) nakaz prowadzenia selektywnej gospodarki odpadami z uwzględnieniem ich minimalizacji, segregacji oraz postępowanie z nimi zgodnie z przyjętym w gminie planem gospodarki odpadami,

b) zakaz składowania odpadów;

5) przepisy dotyczące ochrony wód i gruntów:

a) zakaz wznoszenia zabudowy w odległości min. 15 m od górnych krawędzi skarp cieku,

b) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych,

c) nakaz utrzymania czystości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiornika,

d) nakaz utwardzenia ulic, parkingów i placów w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń;

6) przepisy dotyczące ochrony przed hałasem oraz innymi uciążliwościami związanymi ze sposobem zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) nakaz zachowania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska,

b) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych, takich jak np. ekrany akustyczne, szpalery zieleni itp. – w przypadku użytkowania terenu w sposób powodujący ponadnormatywne odziaływanie;

7) przepisy dotyczące ochrony krajobrazu:

a) zakaz realizacji przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,

b) zakaz realizacji reklam świetlnych w szczególności o zmiennej treści od strony drogi krajowej - głównej ruchu przyspieszonego,

c) dopuszcza się umieszczanie urządzeń reklamowych wielkoformatowych, wolno stojących przy zachowaniu następujacych warunków:

- nakaz zachowania odległości min. 70 m między urządzeniami,

- nakaz zachowania odległości min.10 m od krawędzi jezdni drogi krajowej do krawędzi planszy reklamowej,

- zakaz umieszczania urzadzeń reklamowych na ogrodzeniach nieruchomości i słupach oświetleniowych;

8) przepisy dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

a) zachowanie stref technicznych:

- ograniczonej zabudowy dla linii elektroenergetycznych i ich zagospodarowanie na warunkach określonych przez dysponenta sieci, dla linii napowietrznych 110 kV – 30 m, dla linii napowietrznych 15 kV – 16 m, dla linii napowietrznych niskiego napięcia – 6 m, dla linii kablowych nN i SN – 2 m, dla transformatorowych stacji SN/nN – 5 x 5 m,

- dla rurociągów wodociągowych, kanałów sanitarnych i deszczowych oraz gazociągów określonych przez dysponentów sieci;

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) komunikacja:

- dojazd od strony drogi głównej ruchu przyspieszonego, wyłącznie poprzez skrzyżowanie z ulicą Łupkową znajdujacą się poza obszarem objętym planem,

- dopuszcza się budowę nowych dróg,

b) zaopatrzenie w wodę:

- z sieci wodociągowej po jej rozbudowie,

- do czasu rozbudowy sieci wodociągowej dopuszcza się realizację ujęć indywidualnych,

c) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej po jej rozbudowie z zastrzeżeniem § 4 pkt 1 lit d,

d) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – kanałami deszczowymi powierzchniowo lub rowami do cieków lub gruntu pod warunkiem utrzymania czystości wód, lub do kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu;

e) zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

- zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych na podstawie warunków przyłączenia,

- dopuszcza się remonty, rozbudowę i przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej oraz budowę nowych obiektów i urządzeń na podstawie warunków ustalonych przez dysponenta sieci i zawartego Porozumienia,

f) możliwość zasilania gazem zgodnie z wytycznymi dostawcy gazu,

g) zaopatrzenie w ciepło - z sieci gazowej, elektrycznej lub innych źródeł energii, zgodnie z warunkami dysponentów sieci z zastrzeżeniem pkt 3,

h) inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej – budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na warunkach dysponenta sieci,

10) ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia planu w wysokości 10%.

§ 5. Dla terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 01_D -2 KDGP ustala się:

1) przeznaczenie terenu – droga krajowa - główna ruchu przyspieszonego,

2) dopuszcza się remonty i przebudowę drogi oraz lokalizację zieleni przydrożnej i realizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

Rozdział III Przepisy końcowe

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/76/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik1.JPG

Zalacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/76/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Filarski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »