| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ) oraz lit. i ), pkt 10, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zm) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r.Nr 197, poz. 1172 tekst jednolity )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31 391 182,49 zł zgodnie z tabelą Nr 1

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1. dochody bieżące 18 909 243,45 zł

w tym:

a) Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,zgodnie z tabelą Nr 2 1 347 772,00 zł

b) Dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 3 198 867,00 zł

c) Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 592 633,13 zł

d) dochody własne 16 769 971,32 zł

2. dochody majątkowe 12 481 939,04 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości, 30 185 801,49 zł

zgodnie z tabelą Nr 4

1. Wydatki przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w kwocie 17 434 031,76 zł

z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 13 437 762,03 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 576 131,02 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 861 631,01 zł

b) dotacje na zadania bieżące 928 704,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 906 159,00 zł

d) wydatki na programy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 661 406,73 zł

e) wydatki na obsługę długu 500 000,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się również na :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 1 347 772,00 zł

- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 6 198 867,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 751 769,73 zł,

z tego :

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 751 769,73 zł

w tym :

- wydatki na programy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, zgodnie z tabelą Nr 7 1 372 569,73

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje ponadto:

1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 130 000,00 zł

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10 000,00 zł

§ 3.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 8 85 020,83

§ 4.

Planowana nadwyżka budżetu, będąca różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 1 205 381,00 zł

zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu,

w tym na:

a) spłaty kredytów w kwocie 1 078 704,00 zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 126 677,00 zł

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 1 205 381,00 zł

3. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3 000 000,00 zł

4. udzielenia poręczeń i gwarancji, do kwoty 200 000,00 zł

§ 6.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości 1 006 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 37 680,95 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 1),

2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 2),

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 4),

4. zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 3),

5. zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, na każdy wydatek do kwoty 1 000 000 zł, na okres 3 lat,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków (łącznie ze zmianami w planie wydatków na uposażeniai wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

8. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych,

9. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, na każdy wydatek do kwoty 500 000 zł, na okres 2 lat.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 roku

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2012

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2012

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku

Tabela nr 6
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Tabela nr 7
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki majątkowe na rok 2012

Tabela nr 8
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »