| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/97/2011 Rady Gminy Lubomia

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ) oraz lit. i ), pkt 10, art. 58 ust. 1, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zm) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i pkt 3, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.), art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r.Nr 197, poz. 1172 tekst jednolity )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 31 391 182,49 zł zgodnie z tabelą Nr 1

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1. dochody bieżące 18 909 243,45 zł

w tym:

a) Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,zgodnie z tabelą Nr 2 1 347 772,00 zł

b) Dochody na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 3 198 867,00 zł

c) Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 592 633,13 zł

d) dochody własne 16 769 971,32 zł

2. dochody majątkowe 12 481 939,04 zł

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości, 30 185 801,49 zł

zgodnie z tabelą Nr 4

1. Wydatki przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w kwocie 17 434 031,76 zł

z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych 13 437 762,03 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 576 131,02 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 861 631,01 zł

b) dotacje na zadania bieżące 928 704,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 906 159,00 zł

d) wydatki na programy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych 661 406,73 zł

e) wydatki na obsługę długu 500 000,00 zł

Wydatki bieżące przeznacza się również na :

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 5 1 347 772,00 zł

- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 6 198 867,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12 751 769,73 zł,

z tego :

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 751 769,73 zł

w tym :

- wydatki na programy pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych, zgodnie z tabelą Nr 7 1 372 569,73

2. Ogólna kwota wydatków obejmuje ponadto:

1) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 130 000,00 zł

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10 000,00 zł

§ 3.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z tabelą Nr 8 85 020,83

§ 4.

Planowana nadwyżka budżetu, będąca różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków, w wysokości 1 205 381,00 zł

zostanie przeznaczona na pokrycie planowanych rozchodów budżetu,

w tym na:

a) spłaty kredytów w kwocie 1 078 704,00 zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 126 677,00 zł

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2 000 000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w kwocie 1 205 381,00 zł

3. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 3 000 000,00 zł

4. udzielenia poręczeń i gwarancji, do kwoty 200 000,00 zł

§ 6.

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w wysokości 1 006 700,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 37 680,95 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 1),

2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 2),

3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 4),

4. zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitu określonego w § 5 pkt 3),

5. zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, na każdy wydatek do kwoty 1 000 000 zł, na okres 3 lat,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków (łącznie ze zmianami w planie wydatków na uposażeniai wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

8. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych,

9. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z tytułu umów nie ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubomia, na każdy wydatek do kwoty 500 000 zł, na okres 2 lat.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

3. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2012 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2012 roku

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2012

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Plan dochodów na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2012

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2012 roku

Tabela nr 6
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Plan wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Tabela nr 7
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki majątkowe na rok 2012

Tabela nr 8
do Uchwały Nr XIX/97/2011
Rady Gminy Lubomia
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Sztymelski

Specjalista z zakresu podatków i rachunkowości, księgowy w biurze rachunkowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »