| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr OS.2.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 24 kwietnia 2012r.

w sprawie kształcenia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze uczniów klas wielozawodowych, dla których Powiat Pszczyński jest organem prowadzącym

1.   Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   osobach:  

-   Pawła Sadzę – Starostę Pszczyńskiego  

-   Henryka   Kolarczyka     Wicestarostę   Pszczyńskiego                                                                                                                   a                

2.   Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego,  
w imieniu którego działa:                

-   Zastępca Prezydenta Miasta - Wioleta Haręźlak                

-   przy   udziale   Skarbnika   -   Emilii   Wojtuściszyn,   udzielającego   kontrasygnaty  

             

Działając na podstawie art.5 ust.2 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001r.,nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), oraz uchwały nr XXXIX/286/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z   dnia 13 stycznia 2010r. w   sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadań Powiatu Pszczyńskiego z   zakresu edukacji   publicznej.  

              Strony porozumienia ustalają co następuje:                

§   1.  

              Miasto Zielona Góra zobowiązuje się do kształcenia w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński na kursach w   Zespole Szkół i   Placówek Kształcenia Zawodowego w   Zielonej Górze.  

§   2.  

1.   Powiat Pszczyński zobowiązuje się do udzielenia Miastu Zielona Góra dotacji za kształcenie uczniów, w   kwocie odpowiadającej iloczynowi faktycznie przeszkolonych uczniów oraz kosztu kształcenia jednego ucznia w   Zespole Szkół i   Placówek Kształcenia Zawodowego w   Zielonej Górze wynoszącego na: - kursie I   stopnia - 320,00 złotych - kursie II stopnia - 320,00 złotych - kursie III stopnia - 320,00 złotych.  

2.   Dotacja, w   wysokości określonej w   § 2, ust. 1, zostanie przekazana po otrzymaniu od Miasta Zielona Góra imiennego wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie, dokonywane każdorazowo po zakończeniu kursu.  

3.   Powiat Pszczyński dokona przelewu należnej kwoty dotacji na konto Zespołu Szkół i   Placówek Kształcenia Zawodowego w   Zielonej Górze w     PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w   Zielonej Górze nr 33   1020 5402 0000 0102 0248 0192.  

4.   Ośrodek po rozliczeniu kursu, nie później niż w   terminie 14 dni, przekaże uzyskane środki finansowe na rachunek budżetu Miasta PKO BP I   Oddział w   Zielonej Górze nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634.  

5.   Kwota dotacji przekazana do dnia 30 czerwca 2012r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych do czerwca 2012r. uczniów i   kosztu, o   którym mowa w   ust. 1   porozumienia zostanie rozliczona do dnia 30 lipca 2012r.  

6.   Kwota dotacji przekazana do dnia 31 grudnia 2012r. stanowiąca iloczyn przeszkolonych w   okresie od września do grudnia 2012r. uczniów i   kosztu, o   którym mowa w   ust. 1   porozumienia zostanie wykorzystana do 31 grudnia i   rozliczona do dnia 15 stycznia 2013r.  

§   3.  

W sprawach nie uregulowanych w   niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   4.  

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na rok budżetowy 2012r.  

§   5.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem zawarcia, z   mocą obowiązującą od 2   kwietnia 2012r.  

§   6.  

Porozumienie sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.                
 


Powiat Pszczyński                                                                         Miasto Zielona Góra  

 

 

Starosta Pszczyński  


Paweł   Sadza


Wicestarosta Pszczyński  


Henryk   Kolarczyk

Zastępca Prezydenta Miasta  


Wioleta   Haręźlak


Skarbnik  


Emilia   Wojtuściszyn

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »