| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/128/12 Rady Miasta Poręba

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poręba na lata 2012-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art.21 ust. 1   pkt 1, ust. 2   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001 r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2005 Nr 31 poz. 266 z   późn. zm.)   Rada Miasta Poręba uchwala  

§   1.   Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poręba na lata 2012-2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Gabriel   Zieliński

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVII/128/12    
Rady Miasta Poręba    
z dnia 29 maja 2012 r.  
 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY PORĘBA NA LATA 2012-2016  

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy w   poszczególnych latach z   podziałem na lokale socjalne i   pozostałe lokale mieszkalne  

Wielkość zasobu mieszkaniowego  

§   1.   1.   Mieszkaniowy zasób Gminy Poręba (dalej Gminy) objęty wieloletnim programem tworzą lokale mieszkalne położone w   budynkach stanowiących w   całości własność Gminy oraz   lokale mieszkalne położone w   budynkach stanowiących współwłasność Gminy i   innych podmiotów.  

2.   Zasób mieszkaniowy Gminy według stanu na dzień 31.12.2011   r. tworzy ogółem 480 lokali mieszkalnych o   łącznej powierzchni 19001,41   m², usytuowanych w   41 budynkach, w   tym:  

1)   126 lokali mieszkalnych w   budynkach stanowiących 100% własności Gminy o   łącznej powierzchni 3929,44 m² (10 budynków),  

2)   354 lokali mieszkalnych w   budynkach wspólnotowych (wspólnoty mieszkaniowe) o   łącznej powierzchni 15071,97 m² (31 budynków).  

3.   Wśród ogólnej liczby 41 budynków mieszkalnych (stan na dzień 31.12.2011   r.), struktura zasobów mieszkaniowych Gminy według form własności kształtuje się następująco:  

1)   liczba budynków mieszkalnych stanowiących 100% własności Gminy: 10,  

2)   liczba budynków mieszkalnych z   odrębną własnością lokali (wspólnoty mieszkaniowe): 31,  

4.   W ogóle zasobu lokali mieszkalnych Gminy, tj. 480 lokali (stan na dzień 31.12.2011   r.), zasób lokali socjalnych tworzy 6   lokali.  

5.   Przewiduje się, że wielkość zasobu mieszkaniowego w   latach 2012-2016 będzie ulegać ciągłym zmianom. Z   jednej strony będzie postępowało zmniejszenie się zasobu w   związku z   kontynuacją sprzedaży lokali i   budynków mieszkalnych, a   z   drugiej strony – zwiększaniem zasobu w   wyniku adaptacji lokali mieszkalnych.  

6.   Przyjmuje się następującą prognozę wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy w   kolejnych latach:  

 

lokale  

rok  

31.12.2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

1)zasób mieszkaniowy  

480  

467  

455  

438  

423  

413  

a)w tym lokale socjalne  

6  

8  

10  

12  

14  

16  

Określenie stanu technicznego zasobu  

§   2.   1.   Sytuacja w   zasobach stanowiących własność Gminy jest umiarkowanie korzystna. Stare budynki cechuje niski standard wyposażenia mieszkań. Około 25% budynków mieszkalnych powinno być objęte remontami bądź modernizacją.  

2.   Część budynków wymaga remontów kapitalnych, dociepleń, kompleksowej wymiany instalacji i   stolarki otworowej. Znaczna część obiektów posiada ogrzewanie piecowe (na węgiel). Na 41 budynków mieszkalnych stanowiących własność i   współwłasność Gminy, 9   budynków ogrzewanych jest piecami (piece węglowe), a   pozostałe w   liczbie 32 są   wyposażone w   centralne ogrzewanie, w   tym 32 budynki ogrzewane z   kotłowni lokalnych (węglowych).  

3.   Ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych (stan na dzień 31.12.2011r.) wraz z   prognozą zmian w   latach 2012-2016:  

 

rok  

liczba budynków  

ogółem budynki  

stan dobry  

stan przeciętny  

stan zły  

stanowiących własność Gminy  

z odrębną własnością lokali  

szt.  

 

szt.  

%  

szt.  

%  

szt.  

%  

31.12.2011  

10  

31  

41  

31  

75,6  

7  

17,1  

3  

7,3  

2012  

9  

31  

40  

31  

77,5  

7  

17,5  

2  

5  

2013  

8  

31  

39  

31  

79,5  

7  

18  

1  

2,5  

2014  

7  

31  

38  

31  

81,6  

7  

18,4  

-  

-  

2015  

7  

31  

38  

31  

81,6  

7  

18,4  

-  

-  

2016  

7  

31  

38  

31  

81,6  

7  

18,4  

-  

-  

3.   Stan techniczny lokali mieszkalnych (stan na dzień 31.12.2011r.) wraz z   prognozą zmian w   latach 2012-2016  

 

rok  

liczba lokali mieszkalnych  

stan dobry  

stan przeciętny  

stan zły  

31.12.2011  

474  

308  

70  

96  

2012  

459  

295  

70  

94  

2013  

445  

288  

68  

89  

2014  

426  

275  

65  

86  

2015  

409  

263  

62  

84  

2016  

397  

257  

60  

80  

4.   Stan techniczny lokali socjalnych (stan na dzień 31.12.2011r.) wraz z   prognozą zmian w   latach 2012-2016  

 

rok  

liczba lokali socjalnych  

stan dobry  

stan przeciętny  

stan zły  

31.12.2011  

6  

1  

2  

3  

2012  

8  

3  

2  

3  

2013  

10  

3  

3  

4  

2014  

12  

3  

5  

4  

2015  

14  

3  

7  

4  

2016  

16  

3  

9  

4  

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i   modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i   lokali, z   podziałem na kolejne lata  

Analiza potrzeb remontowych i   modernizacyjnych  

§   3.   1.   Potrzeby w   zakresie remontów i   modernizacji budynków oraz lokali mieszkalnych ustalane są   przez licencjonowanego Zarządcę mieszkaniowego zasobu Gminy, na podstawie corocznych przeglądów technicznych, zgodnie z   art.   62 ustawy z   dnia 7   lipca 1994   r. Prawo budowlane (jt. Dz.   U. z   2006   r. Nr   156, poz.   1118 z   późn. zm.), ekspertyz, nakazów oraz   systematycznej kontroli.  

2.   Zarządca zasobu mieszkaniowego Gminy corocznie do końca pierwszego kwartału aktualizuje potrzeby remontowe oraz modernizacyjne i   przedkłada je do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Poręba.  

3.   Podstawowym celem remontów jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom lokali i   budynków oraz osób trzecich. W   pierwszej kolejności realizowane będą prace remontowe eliminujące zagrożenie bezpieczeństwa, następnie o   charakterze zapobiegawczym, a   w dalszej kolejności remonty o   charakterze zachowawczym.  

4.   Potrzeby remontowe w   budynkach wspólnot mieszkaniowych, których członkiem jest Gmina, ustalane są przez Zarządcę i   zarządy wspólnot tych budynków. Zakres prac remontowych i   modernizacyjnych budynków mieszkalnych, w   których Gmina posiada udziały, wynika z   uchwał wspólnot mieszkaniowych podjętych w   tym zakresie.  

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali  

Sprzedaż lokali mieszkalnych  

§   4.   Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się w   oparciu o   zapisy uchwały Rady Miasta Poręba regulującej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy.  

Ograniczenia w   sprzedaży lokali mieszkalnych  

§   5.   1.   Sprzedaży nie podlegają samodzielne lokale mieszkalne w   budynkach:  

1)   przeznaczonych do rozbiórki, kapitalnego remontu lub przebudowy.  

2.   Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne:  

1)   wynajęte na czas określony jako lokale socjalne,  

2)   oddane w   najem jako lokal zamienny na czas remontu lub modernizacji mieszkania poprzednio zajmowanego,  

3)   związane ze stosunkiem pracy.  

Prognoza sprzedaży  

§   6.   Przyjmuje się następującą prognozę sprzedaży lokali mieszkalnych:  

 

rok  

sprzedaż lokali mieszkalnych  

rzeczywista  

prognozowana  

2005  

8  

-  

2006  

8  

-  

2007  

24  

-  

2008  

31  

-  

2009  

19  

-  

2010  

25  

-  

2011  

11  

-  

2012  

-  

10  

2013  

-  

10  

2014  

-  

15  

2015  

-  

15  

2016  

-  

10  

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu  
Zasady ustalania stawki czynszowej  

§   7.   1.   Wysokość bazowej stawki czynszu za 1   m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy ustala Burmistrz Miasta Poręba w   drodze zarządzenia.  

2.   Ustala się następujące czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokali wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy, wpływające na poziom stawek czynszu za 1   m 2 powierzchni użytkowej lokali:  

a)   wyposażenie budynku i   lokalu w   urządzenia techniczne:  

-   brak urządzeń wod.kan.:……………………………………………….…….............…- 30%,  

-   kuchnia bez oświetlenia naturalnego:…………………………….…….…....................- 6%  

-   lokale z   wc: …………………………………….………………………...............…..…+ 30%,  

-   lokale z   łazienką:…………………………….………………………….............………+ 30%,  

-   wspólna łaźnia ( ogrzewanie, ciepła woda, pełne utrzymanie):……….......................…..+ 40%  

b)   wyposażenie lokalu w   instalację centralnego ogrzewania:………………….…...................+ 30%,  

c)   lokalizacja lokalu w   budynku:  

-   lokale usytuowane w   suterenie i   na poddaszu:………………………………….............- 10%  

d)   wyposażenie lokalu w   instalację gazu przewodowego:………………………....................+ 30%,  

e)   lokale nie posiadające piwnic ani komórek:…………………….………………............ …- 6%  

3.   Stawka czynszu za najem lokali socjalnych nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w   zasobie mieszkaniowym Gminy.  

4.   Dla lokali socjalnych nie stosuje się czynników obniżających i   podwyższających wartość użytkową lokalu.  

Podwyższanie stawek czynszu  

§   8.   1.   Dopuszcza się uzasadniony stopniowy wzrost stawki bazowej czynszu w   okresie realizowania programu.  

2.                 Podwyższanie czynszu następuje na wniosek Zarządcy zasobów mieszkaniowych Gminy, po przedłożeniu szczegółowej analizy kosztów utrzymania zasobu.  

Obniżanie stawek czynszu  

§   9.   1.   Ustala się następujące warunki obniżania czynszu:  

1)   obniżka następuje wyłącznie na wniosek najemcy,  

2)   obniżki udziela się na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu wniosku i   deklaracji o   wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego,  

3)   najemca ubiegający się o   obniżkę czynszu nie może posiadać zaległości w   opłatach za używanie lokalu ( czynsz oraz opłaty niezależne od właściciela),  

4)   zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które nastąpiły w   okresie 12 miesięcy od dnia przyznania obniżki, nie mają wpływu na przyznaną obniżkę z   wyłączeniem utraty tytułu prawnego lokalu, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu,  

5)   obniżka przysługuje najemcom, których średni dochód w   przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego w   niniejszej uchwale i   zajmującym lokal o   powierzchni użytkowej nieprzekraczającej normatywnej powierzchni, z   zastrzeżeniem pkt. 6   i 8,  

6)   obniżka nie przysługuje najemcom, w   stosunku do których wynajmujący wszczął procedurę związaną z   wypowiedzeniem umowy najmu w   trybie art. 11 ust.2 pkt. 1-3, ust.3 pkt. 1   i 2   ustawy o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego; (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733).  

7)   normatywna powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w   którym znajduje się tylko jeden lokal, z   zastrzeżeniem pkt. 8, nie może przekraczać:  

-   20 m 2 dla 1   osoby,  

-   25 m 2 dla 2   osób,  

-   35 m 2 dla 3   osób,  

-   45 m 2 dla 4   osób,  

-   55 m 2 dla 5   osób,  

-   65 m 2 dla 6   osób,  

a w   przypadku gdy w   lokalu zamieszkuje większa niż 6   liczba osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o   5 m 2 ,  

8)   normatywną powierzchnię powiększa się o   15 m 2 , jeżeli w   lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w   oddzielnym pokoju,  

9)   o wymogu zamieszkiwania w   oddzielnym pokoju orzekają zespoły ds.   orzekania o   niepełnosprawności, o   których mowa w   ustawie z   dnia 27 sierpnia 1997   r.o rehabilitacji zawodowej i   społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.   U. Nr   123, poz.   776 z   późn. zm.),  

10)   ustala się następującą obniżkę czynszu:  

a)   w wysokości 30   % - w   stosunku do najemców, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w   okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 80   % najniższej emerytury obowiązującej w   dniu złożenia wniosku w   gospodarstwie jednoosobowym i   30 % tej kwoty w   gospodarstwie wieloosobowym,  

b)   w wysokości 20   % - w   stosunku do najemców, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w   okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100   % najniższej emerytury obowiązującej w   dniu złożenia wniosku w   gospodarstwie jednoosobowym i   50   % tej kwoty w   gospodarstwie wieloosobowym,  

2.   Zasady określone w   § 9   ust.1 nie mają zastosowania do najemców, z   którymi zawarto umowy najmu lokalu socjalnego.  

Rozdział 5.
Sposób i   zasady zarządzania lokalami i   budynkami wchodzącymi w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy  

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy  

§   10.   1.   Mieszkaniowym zasobem lokalowym i   budynkami stanowiącymi własność i   współwłasność Gminy zarządza licencjonowany Zarządca.  

2.                 W okresie obowiązywania programu nie przewiduje się zmian w   zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy   .  

Zasady zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy  

§   11.   1.   Podstawą zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy jest umowa zawarta pomiędzy Gminą a   licencjonowanym Zarządcą oraz zapisy ustawy z   dnia 21   czerwca 2001   r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego (jt. Dz.   U. z   2005   r. Nr   31, poz.   266 z   późn. zm.). Przedmiotową umową Zarządca przekazanego zasobu zostaje zobowiązany między innymi do:  

1)   realizowania obowiązków związanych z   utrzymaniem przekazanego zasobu zastrzegając sobie prawo do podejmowania wszelkich decyzji oraz wykonywania czynności zmierzających do utrzymania zasobu w   stanie niepogorszonym oraz do uzasadnionego inwestowania w   nieruchomości, zgodnie z   planem finansowym i   gospodarczym zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Poręba,  

2)   utrzymania stanu technicznego nieruchomości zgodnie z   przepisami ustawy z   dnia 7   lipca 1994   r. Prawo budowlane, a   także do   zabezpieczenia nieruchomości przed zniszczeniem,  

3)   zawierania umów najmu lokali mieszkalnych zgodnie ze   skierowaniami wydanymi przez Burmistrza Miasta Poręba,  

4)   naliczania i   pobierania czynszu najmu zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie uchwałami Rady Miasta Poręba i   zarządzeniami Burmistrza Miasta Poręba,  

5)   wykonywania zadań wynajmującego określonych w   ustawie z   dnia 21 czerwca 2001   r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego oraz w   ustawie z   dnia 21 czerwca 2001   r. o   dodatkach mieszkaniowych (Dz.   U. Nr   71, poz.   734 z   późn. zm.), a   niezastrzeżonych dla organów gminy,  

6)   zawierania umów o   dostawę ciepła, energii elektrycznej, eksploatację, AZART, wody, gazu oraz odbiór nieczystości stałych i   płynnych w   odniesieniu do nieruchomości, w   których do   zawierania w/w umów nie są zobowiązani aktualni posiadacze nieruchomości,  


7)   prowadzenia windykacji czynszów i   opłat niezależnych wnoszonych przez najemców,  

8)   zastępowania Gminy przed sądami i   innymi organami we wszystkich sprawach związanych z   przedmiotem umowy,  

9)   prowadzenia ewidencji ilościowo-wartościowej budynków mieszkalnych wraz z   instalacjami, urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości oraz innymi przepisami szczegółowymi,  

2.   Gmina przekazując zasób mieszkaniowy w   administrowanie zastrzegła sobie wyłączne prawo do wskazywania osób, z   którymi zarządca będzie mógł zawrzeć umowy najmu lokali mieszkalnych.  

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w   kolejnych latach  

§   12.   1.   Podstawowym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są przychody z   tytułu:  

1)   czynszu za najem lokali mieszkalnych,  

2)   czynszu za najem lokali użytkowych.  

2.   Dodatkowym źródłem finansowania są:  

1)   budżet państwa, np. środki pochodzące z   Funduszu Dopłat, o   którym mowa w   przepisach ustawy z   dnia 8   grudnia 2006   r. o   finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i   domów dla bezdomnych (Dz.   U. Nr   251, poz.   1844 z   późn. zm.) i   inne,  

2)   kredyty komercyjne,  

3)   fundusze Unii Europejskiej,  

4)   inne źródła finansowania.  

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w   kolejnych latach z   podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i   modernizacji lokali i   budynków wchodzących w   skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze współwłaścicieli  

§   13.   1.   Prognoza finansowa obejmująca wpływy czynszowe w   latach 2012-2016 w   tys. zł:  

 

Przychody  

jednostka  

rok  

 

 

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

przypis czynszu za lokale mieszkalne  

tys. zł  

680  

720  

760  

800  

840  

2.   Prognoza finansowa wydatków na eksploatację i   remonty budynków mieszkalnych, których Gmina jest jedynym właścicielem w   latach 2012-2016:  

 

wyszczególnienie  

jednostka  

rok  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

koszty  

planowany koszt eksploatacji budynków komunalnych  

tys. zł  

75,2  

76,4  

77,6  

78,8  

80  

stawka eksploatacyjna w   budynkach komunalnych  

zł/m²/miesiąc  

1,28  

1,30  

1,32  

1,34  

1,36  

planowany koszt remontów budynków i   lokali komunalnych oraz wpłaty na fundusz remontowy  

tys. zł  

95,4  

95,8  

97  

98,2  

99,4  

stawka remontowa w   mieszkalnych lokalach komunalnych  

zł/m²/miesiąc  

1,61  

1,63  

1,65  

1,67  

1,69  

3.   Prognoza finansowa kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi, których Gmina jest jednym ze   współwłaścicieli, w   części stanowiącej własność Gminy w   latach 2012-2016:  

 

wyszczególnienie  

jednostka  

rok  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

planowana zaliczka na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych  

tys. zł  

300  

310  

320  

330  

340  

planowana zaliczka na fundusz eksploatacyjny wspólnot mieszkaniowych  

tys. zł  

477  

480  

483  

486  

489  

4.   Zestawienie kosztów planowanych prac remontowo-modernizacyjnych w   latach 2012-2016 w   tys.   zł z   podziałem na:  

1)   budynki stanowiące w   całości własność Gminy:  

 

lp.  

zakres robót  

rok  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

1.  

wymiana stolarki okiennej i   drzwiowej  

5  

5  

5  

5  

5  

2.  

docieplenia  

-  

-  

5  

10  

10  

3.  

wymiana i   modernizacja pokryć dachowych  

25  

25  

25  

25  

25  

4.  

remont i   modernizacja przewodów kominowych  

5  

5  

5  

5  

5  

5.  

wymiana i   modernizacja instalacji wod.-kan.  

10  

10  

15  

15  

15  

6.  

wymiana i   modernizacja instalacji elektrycznej  

5  

5  

5  

5  

5  

7.  

remonty i   modernizacja chodników, dróg wewnętrznych i   terenów zielonych  

5  

5  

5  

5  

5  

8.  

Inne ( malowanie klatek, uzupełnianie tyków itp.)  

40,4  

40,8  

32  

28,2  

29,4  

razem:  

95,4  

95,8  

97  

98,2  

99,4  

             

2)   budynki wspólnotowe:  

 

lp.  

zakres robót  

rok  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

1.  

wymiana stolarki okiennej i   drzwiowej  

10  

10  

10  

10  

10  

2.  

docieplenia  

80  

80  

80  

80  

80  

3.  

wymiana i   modernizacja pokryć dachowych  

80  

80  

80  

60  

60  

4.  

remont i   modernizacja przewodów kominowych  

20  

20  

20  

20  

20  

5.  

wymiana i   modernizacja instalacji wod.-kan.  

20  

20  

20  

20  

20  

6.  

wymiana i   modernizacja instalacji gazowych  

5  

5  

5  

5  

5  

7.  

wymiana i   modernizacja instalacji elektrycznej  

10  

10  

10  

10  

10  

8.  

remonty i   modernizacja chodników, dróg wewnętrznych i   terenów zielonych  

20  

20  

20  

20  

20  

9.  

Inne ( malowanie klatek, uzupełnianie tyków itp.)  

55  

65  

75  

105  

115  

razem:  

300  

310  

320  

330  

340  

§   14.   W okresie obowiązywania programu nie przewiduje się inwestycji w   zakresie rozbudowy istniejącego mieszkaniowego zasobu gminy.  

Rozdział 8.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i   racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  

Działania w   zakresie racjonalnego gospodarowania zasobem mieszkaniowym  

§   15.   Gmina będzie podejmować działania umożliwiające:  

1)   zapewnienie odpowiedniej do potrzeb ilości lokali socjalnych, w   związku z   koniecznością realizacji wyroków eksmisyjnych,  

2)   wytypowanie lokali mieszkalnych w   celu ich przekwalifikowania na lokale socjalne,  

3)   wyłączenie ze sprzedaży lokali w   typowanych budynkach stanowiących własność Gminy, w   celu realizacji ustawowych obowiązków Gminy w   zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych,  

4)   przekwalifikowywanie lokali o   najniższym standardzie na pomieszczenia tymczasowe,  

5)   likwidowanie niesamodzielnych lokali mieszkalnych poprzez scalanie mieszkań wspólnych,  

6)   prowadzenie remontów budynków i   lokali, w   celu utrzymania substancji mieszkaniowej w   niepogorszonym stanie,  

7)   wskazywanie lokali zamiennych na podstawie art.   21 ust. 4   i 5   ustawy z   dnia 21 czerwca 2001   r. o   ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i   o zmianie Kodeksu cywilnego.  

8)   stopniowego wyłączeniu z   użytkowania lokali nie spełniających warunków przeznaczonych na stały pobyt dla ludzi, wynikających z   przepisów prawa budowlanego,  

9)   oferowaniu lokali mieszkalnych lub socjalnych w   zamian za lokal dotychczas zajmowany, w   związku ze zmianą przeznaczenia lokalu lub budynku lub gdy dalsza ich eksploatacja albo remont nie są opłacalne lub gdy budynek, w   którym znajdują się lokale przeznaczony jest do modernizacji, remontu, renowacji, rozbiórki albo do zbycia.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »