| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/181/12 Rady Gminy Herby

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. z   2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 5   oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach 1)   (t.j. z   2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M. P. z   2012 r. poz. 587) uchwala się, co następuje:  

§   1.   Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Herby:  

1.   od gruntów:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków -   0,80 zł.   od 1   m 2 powierzchni,  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -   4,51 zł.   od 1   ha powierzchni,  

3)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   0,25 zł.   od 1   m 2 powierzchni;  

2.   od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych -   0,68 zł.   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   20,10 zł.   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -   10,65 zł.   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   3,25 zł.   od 1   m 2 powierzchni użytkowej,  

5)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -   5,45 zł.   od 1   m 2 powierzchni użytkowej;  

3.   od budowli -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Traci moc uchwała Nr XI/110/11 Rady Gminy Herby z   dnia 23 listopada 2011 r. w   sprawie podatku od nieruchomości.  


§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

 

 

1)   Niniejsza ustawa dokonuje w   zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1. dyrektywy 92/106/EWG z   dnia 7   grudnia 1992 r. w   sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z   17.12.1992 r.),  
2. dyrektywy 1999/62/WE z   dnia 17 czerwca 1999 r. w   sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. We L 187 z   20.07.1999 r.)  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w   niniejszej ustawie - z   dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w   Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w   Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »