| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1,   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7   ust. 3a   ustawy z   dnia13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), rozporządzenia Ministra Środowiska   z dnia 14 marca 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z   2012 r. poz. 299), oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   wolontariacie (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)    

Rada Gminy Krupski Młyn  
u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   1.   Przedsiębiorca ubiegający się o   uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krupski Młyn, powinien spełniać następujące wymagania:  

1)   W zakresie wyposażenia technicznego:  

a)   posiadać pojazdy asenizacyjne oznakowane w   sposób czytelny i   widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i   numeru telefonu przedsiębiorcy oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w   obowiązujących przepisach;  

b)   posiadać bazę transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu na utwardzonym terenie z   wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne, przepisy budowlane i   ochrony środowiska.  

2)   W zakresie zabiegów sanitarnych i   porządkowych winien dysponować zapleczem technicznym i   organizacyjnym umożliwiającym mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych zgodnie z   wymogami określonymi w   obowiązujących przepisach bądź posiadać zawartą umowę z   przedsiębiorcą świadczącym usługi w   zakresie mycia i   dezynfekcji pojazdów, w   przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności w   bazie transportowej.  

3)   Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych wskazanych we wniosku lub do innych stacji zlewnych położonych najbliżej w   stosunku do obsługiwanego obszaru, spełniających wymagania określone w   obowiązujących przepisach.  

§   2.   1.   Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w   § 1   za pomocą dokumentów, którymi są w   szczególności:  

1)   Dokument potwierdzający posiadanie pojazdów niezbędnych do prowadzenia działalności w   zakresie uzyskanego zezwolenia wraz z   ich opisem technicznym;  

2)   Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  


§   4.   1.   Uchwała podlega opublikowaniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,  
na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Krupski Młyn oraz w   Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »