| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/157/2012 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Gminy w Goczałkowicach-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zryczałtowaną opłatę będą odbierane odpady komunalne mokre w ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości i przyjętego normatywu produkcji odpadów obliczonego dla mieszkańca na miesiąc wynoszącego 50 l oraz odpady komunalne suche w nieograniczonej ilości.

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winno być prowadzone z następującą częstotliwością:

1) odpadysuche, mokre zgromadzone w punktach gromadzenia odpadów na terenie gdzie występują bloki wielorodzinne – jeden raz w tygodniu,

2) suche zgromadzone w workach i mokre zgromadzone w pojemnikach, wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej lub zgromadzonych w workach i pojemnikach, ustawionych na wyodrębnionym, urządzonym przez właściciela na terenie nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, w rejonie bramy lub furtki wejściowej, placyku gospodarczym, dostępnym dla jednostki wywozowej – jeden raz na dwa tygodnie,

3) wielkogabarytowe - wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz na pół roku,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz w roku,

5) zużyte opony - wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz w roku.

3. Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z wyodrębnionego i urządzonego przez właściciela nieruchomości, miejsca w rejonie bramy lub furtki wejściowej, bądź z placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla jednostki wywozowej.

4. Pojemniki i worki  winny być wystawione w miejscach wskazanych w § 1.3   powyżej w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem do godziny 7.00.

§ 2. 1. W ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości zryczałtowanej miesięcznej opłaty w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,

e) zużyte opony,

f) odpady suche z selektywnej zbiórki odpadów,

g) odpady zielone,

h) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

2. Opłata uiszczana przez właściciela nieruchomości, w ramach której odbierane są odpady wskazane w § 2.1 powyżej nie obejmuje kosztu transportu tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goczałkowice-Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Maćkowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »