| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/356/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W treści Uchwały Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, poz. 4654 z dnia 12 listopada 2012 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny".

2) do § 1. dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"Dodatkowe usługi, o których mowa w punktach 1 do 3 świadczone będą przez gminę od 1 lipca 2013 r.".

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:
"Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Zapisy niniejszej uchwały precyzują kwestię wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Skorzystanie przez właściciela nieruchomości z dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny. Określono również termin świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i termin wejścia w życie zmienianej uchwały.

Projekt uchwały w okresie od 1 do 10 grudnia 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały”.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »