| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/356/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W treści Uchwały Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, poz. 4654 z dnia 12 listopada 2012 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) do § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny".

2) do § 1. dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"Dodatkowe usługi, o których mowa w punktach 1 do 3 świadczone będą przez gminę od 1 lipca 2013 r.".

3) § 3.1. otrzymuje brzmienie:
"Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Zapisy niniejszej uchwały precyzują kwestię wyposażenia nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Skorzystanie przez właściciela nieruchomości z dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadów należy zgłosić w formie deklaracji, której wzór określi Zarządzenie Burmistrza Pszczyny. Określono również termin świadczenia przez gminę dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i termin wejścia w życie zmienianej uchwały.

Projekt uchwały w okresie od 1 do 10 grudnia 2012 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące przedłożonego do konsultacji projektu uchwały”.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »