| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 31.213.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), art. 18 2 ustawy z   dnia 26 października 1982 r. o   wychowaniu w   trzeźwości i   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z   2012 r. poz. 1356) oraz art. 403 ust. 2   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z   2008 r. Nr 25 poz. 150 z   późniejszymi zmianami) w   związku z   art. 13 pkt 7   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.),  

RADA MIASTA RYDUŁTOWY  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Ustala się planowane dochody budżetu miasta w   wysokości 67 368 868,22 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

2.   Ustala się limit wydatków budżetu miasta w   wysokości 70 341 160,36 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   2.  

1.   Tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości 600 000,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

2.   Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w   wysokości 128 000,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

3.   Ustala się planowane dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 520   000,00 zł, ujęte w   zestawieniu dochodów w   dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w   grupie dochodów bieżących, według źródeł w   pozycji opłaty zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

4.   Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów narkomanii w   łącznej kwocie 801 579,60 zł zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.  

1.   Ustala się plan dochodów jednostek, o   których mowa w   art. 223 ust.1 ustawy o   finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

2.   Ustala się plan wydatków budżetu miasta na finansowanie ochrony środowiska i   gospodarki wodnej w   brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Zestawienie planowanych w   roku 2013 dotacji z   budżetu Miasta stanowi załącznik nr 3.  

§   5.  

1.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki gminy związane z   realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i   porozumień z   administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§   6.  

1.   Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2013 w   wysokości 2   972 292,14 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 409 500,00 zł, kredyty na kwotę 2   300 000,00 zł oraz część wolnych środków na kwotę 262 792,14 zł zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

2.   Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w   wysokości 5   726 914,14 zł zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

3.   Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w   wysokości 2   754 622,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

§   7.  

Określa się w   roku 2013 limit zobowiązań z   tytułu:  

1) zaciąganej pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w   roku 2013 na kwotę 409 500,00 zł;  

2) zaciąganych kredytów na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2013 rat kredytów i   pożyczek w   wysokości 2   300 000,00 zł;  

3) zaciąganych kredytów i   pożyczek na finansowanie występującego w   trakcie roku przejściowego deficytu w   wysokości 3   500   000,00 zł.  

§   8.  

1.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.  

2.   Przeniesienia, o   których mowa w   ust. 1, mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz poszczególne rodzaje wydatków majątkowych) w   załącznikach nr 2   i 7   do uchwały, w   poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w   kwotach ogółem.  

3.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w   2013 r. nowych zadań o   wartości kosztorysowej nie przekraczającej 500 000,00 zł.  

4.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w   tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.  

5.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i   pożyczek oraz spłaty zobowiązań, o   których mowa w   § 6   i   7 niniejszej uchwały.  

6.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.  

7.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w   roku 2013 zobowiązań z   tytułu umów na realizację nieujętych w   wieloletniej prognozie finansowej zadań bieżących oraz prac projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych, zawieranych na okres do 4   lat lub jeśli odrębne przepisy na to pozwalają również na czas nieokreślony, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w   tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w   każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty, do wysokości limitu określonego w   ust. 8   i 9.  

8.   Limit zobowiązań, o   których mowa w   ust. 7   określa się na kwotę 10 mln zł.  

9.   W przypadku zaciągania zobowiązań z   tytułu umów zawartych na czas nieokreślony dla celów określenia limitu, o   którym mowa w   ust. 8   uwzględnia się wysokość zobowiązań w   okresie pierwszych 4   lat trwania umowy.  

10.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z   ust. 1, 2   i 7   na gminne jednostki organizacyjne.  

11.   Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w   którym dochody te zostały zgromadzone.  

12.   W toku realizacji budżetu wpłaty z   tytułu depozytów i   kaucji uznaje się za dochody budżetu a   zwroty tych środków oraz zapłaty za nabycie towarów lub świadczenie usług traktuje się jako wydatki budżetu. Jeżeli zwrot zostaje dokonany wpłacającemu w   tym samym roku budżetowym, w   którym dokonana została wpłata, zwrot uznaje się za zmniejszenie zrealizowanego dochodu.  

13.   Zasady określonej w   ust. 12 nie stosuje się do kaucji, których zasady gromadzenia na wyodrębnionych rachunkach regulują przepisy odrębne.  

14.   Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z   tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o   podatku od towarów i   usług VAT) obcych towarów i   usług, zaewidencjonowane w   tych jednostkach jako wydatki - ujmuje się w   Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i   wpłata dokonane są w   tym samym roku budżetowym.  

15.   Zwroty i   refundacje wypłaconych świadczeń zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i   zwrot lub refundacja nastąpiły w   tym samym roku budżetowym.  

16.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do wystawiania weksli tytułem zabezpieczenia zaciąganych kredytów i   pożyczek na finansowanie występującego w   trakcie roku przejściowego deficytu, których limit określono w   §   7 pkt 3   niniejszej uchwały.  

§   9.  

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   10.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   11.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31.213.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu miasta w   roku w   2012  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31.213.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu miasta w   roku 2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31.213.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje z   budżetu miasta  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31.213.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody jednostek  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 31.213.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania zlecone  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 31.213.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania realizowane na podstawie porozumień  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 31.213.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na ochronę środowiska i   gospodarkę wodną  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 31.213.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Inwestycje, zakupy i   dotacje inwestycyjne  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 31.213.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Finansowanie deficytu  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »