| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/664/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/1345/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 pkt. 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 80 ust. 4 i art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska
postanawia

§ 1. W Uchwale LVIII/1345/2010 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Bielska-Białej przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach wprowadzić następujące zmiany:

1. w § 6 ust.1 lit. a) otrzymuje brzmienie :

składania w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej do 15 dnia każdego miesiąca, informacji o faktycznej liczbie uczniów i wychowanków według stanu na dziesiąty dzień danego miesiąca, sporządzonej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Dane ujęte w informacji o aktualnej liczbie uczniów, a także dane o uczniach obejmujące imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania, organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową rejestruje w systemie elektronicznym, wskazanym przez Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej .

Szkoły, o których mowa w § 9 ust. 14 zobowiązane są do składania dodatkowej informacji o liczbie uczniów, którzy uczestniczyli w miesiącu poprzednim w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dotacja na uczniów została przekazana.”.

2. w § 6 ust. 1 lit. g) otrzymuje brzmienie:

składania w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku-Białej rocznej weryfikacji liczby uczniów
do 20 stycznia następnego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, za wyjątkiem organów prowadzących szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.”.

3. w § 8 skreśla się ust. 2 i ust. 3.

4. w § 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację, w wysokości 50% ustalonych w budżecie Miasta Bielska-Białej wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów, zawartą we wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

W przypadku braku na terenie Miasta Bielska-Białej szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju..

5. § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Kwotę należnej dotacji w danym miesiącu wylicza się na podstawie comiesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów przedszkola, szkoły oddziałów zerowych, innych form wychowania przedszkolnego i wychowanków placówek objętych opieką oraz na podstawie miesięcznej stawki dotacji ustalonej na jednego ucznia lub wychowanka. Kwota dotacji należna szkołom, o których mowa
w § 9 ust. 14 będzie wypłacana na kolejny miesiąc z uwzględnieniem dodatkowej informacji,
o której mowa w § 6 ust.1 a).”.

6. w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Przedszkola, szkoły, placówki oświatowe i osoby prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego, które otrzymują miesięczne dotacje na zasadach określonych w § 9 za wyjątkiem
§ 9 ust. 14 składają w Miejskim Zarządzie Oświaty do dnia 15 stycznia następnego roku roczną weryfikację liczby uczniów za okres ubiegłego roku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »