| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/329/2013 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 kwietnia 2013r.

w sprawie stypendium dla najzdolniejszych absolwentów gimnazjów, którzy mają trudną sytuację materialną

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust 2 pkt 14a oraz art 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr. XXVII/ /2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży z Gminy Pawłowice", po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Radę Oświatową.

Rada Gminy Pawłowice
uchwala

§ 1. Wprowadzić Program Stypendialny ”Warto się uczyć”, którego celem jest ułatwienie i przyśpieszenie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

§ 2. Liczbę stypendystów ustala corocznie Wójt Gminy Pawłowice stosownie do posiadanych środków finansowych w ramach Programu Stypendialnego "Warto się uczyć".

§ 3. Stypendium może być przyznawane maksymalnie przez cztery lata na edukację w szkole ponadgimnazjalnej, jeżeli będą spełnione wymogi niniejszego regulaminu.

§ 4. 1. O przyznanie pomocy finansowej z Programu Stypendialnego „Warto się uczyć” może ubiegać się uczeń, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, jest absolwentem gimnazjum lub uczniem szkoły ponadgimnazjalnej, znajduje się w trudnej sytuacji materialnej oraz spełnia poniższe warunki:

a) uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej lub rocznej średnią ocen co najmniej:
4,5 – absolwent gimnazjum 4,0 – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,

b) dochód netto na jednego członka rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekroczyć 75% netto minimalnego wynagrodzenia,

c) uczeń ubiegający się o stypendium nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu Gminy Pawłowice,

d) jest absolwentem gimnazjum, który z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym uzyskał średnią procentową klasyfikującą go wśród 30 najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu Gminy Pawłowice.

2. Listę 30 absolwentów gimnazjów, którzy uzyskali najwyższą średnią procentową
z egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym ustalają dyrektorzy szkół w terminie do 10 września każdego roku.

3. Absolwent, który ukończył gimnazjum mające siedzibę poza terenem Gminy Pawłowice może ubiegać się o stypendium jeżeli uzyskał średnią, o której mowa w § 4 ust. 1 lit. d i spełnia warunki określone w § 4 ust. 1 lit.a,b,c.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje trzyosobowa Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Pawłowice.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice.

3. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. W przypadku braku pełnoletności ucznia wniosek podpisuje rodzic lub opiekun prawny ucznia.

4. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy roku szkolnego.

5. Wysokość stypendium wynosi: 200 miesięcznie.

6. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za miesiące wrzesień
i październik do czerwca roku następnego.

§ 6. Na podstawie złożonych wniosków Komisja Stypendialna przyznaje punkty według poniższych zasad:

1. za średnią ocen końcowych lub rocznych – średnią ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych dla danego typu szkoły w aktualnym rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania uzyskanych w klasyfikacji na koniec roku szkolnego mnożymy przez 100.

2. punkty z egzaminu na koniec gimnazjum jako sumę wyników procentowych ze wszystkich części egzaminu gimnazjalnego – przy założeniu, że 1 procent odpowiada 1 punktowi.

§ 7. 1. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się do 15 września każdego roku.

2. Rozstrzygnięcie nastąpi do 15 października każdego roku.

3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie tworzy prawa do jakichkolwiek roszczeń względem Gminy Pawłowice.

5. Negatywne rozpatrzenie wniosku nie wymaga uzasadnienia.

6. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Gminny Zespół Oświaty.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »