| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy Miedźna

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie nadania statutu Żłobkowi „Kubusiowe Maluchy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Miedźnej uchwala

§ 1. Nadać statut Żłobkowi ”Kubusiowe Maluchy” z siedzibą przy ul. Górniczej 47 b, 43-225 Wola w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/252/2013
Rady Gminy Miedźna
z dnia 19 lipca 2013 r.

STATUT ŻŁOBKA „KUBUSIOWE MALUCHY” W WOLI

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Żłobek w Miedźnej, zwany dalej „Żłobkiem”, jest jednostką organizacyjną gminy
Miedźna, działającą w formie gminnej jednostki budżetowej.

2. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Miedźna.

§ 2. Żłobek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45,
poz. 235, z późn. zm)

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 594).

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.
1240 z późn. zm.).

4. Niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Siedziba Żłobka mieści się w Woli , przy ul. Górniczej 47B

2. Żłobek ma charakter lokalny, obszar działania obejmuje gminę Miedźna.

3. Żłobek używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach
oraz w korespondencji nazwy: Żłobek „Kubusiowe Maluchy”


Rozdział 2.
CELE I ZADANIA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 4. 1. Do zadań Żłobka należy:

1) sprawowanie opieki, wychowanie i edukacja w atmosferze akceptacji, szacunku i bezpieczeństwa,

2) stymulacja aktywności dziecka, co umożliwi mu harmonijny rozwój, zgodny z jego własnymi predyspozycjami i możliwościami,

3) promowanie wiedzy prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców, wyrabianie nawyków: higienicznych, zdrowego odżywiania i uczenia aktywnego spędzania czasu wolnego,

4) tworzenie przyjaznego, zgodnego z oczekiwaniami rodziców środowiska, które w skuteczny sposób zabezpiecza potrzeby małego dziecka,

5) współpraca z rodzicami, prowadzenie konsultacji i udzielanie im porad w zakresie pracy z dziećmi,

6) właściwe żywienie i umożliwienie spożywania posiłków przez dzieci przebywające w Żłobku w higienicznych warunkach,

7) zagwarantowanie miejsca do zabawy i odpoczynku dzieciom.

2. Realizację zadań, o których mowa w ust. 1 zapewnia Dyrektor Żłobka.

§ 5. Zakres i sposób wykonywania zadań Żłobka jest następujący:

1) w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce, zgodnie ze schematem organizacyjnym placówki, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka,

2) każde dziecko korzystające z usług Żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane

przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka lub przez pisemnie upoważnioną przez nich

osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Rozdział 3.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

§ 6. 1. Po podpisaniu przez rodziców/opiekunów prawnych umowy cywilnoprawnej do Żłobka
przyjmowane są dzieci:

1) zamieszkałe wraz z co najmniej jednym rodzicem/opiekunem prawnym w Gminie Miedźna,

2) obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych oraz wychowywane samotnie przez pracującą matkę albo ojca lub opiekuna prawnego.

2. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje kolejność złożonego podania.

3. Dzieci nieprzyjęte do Żłobka w powodu braku miejsc, umieszczane będą na liście
oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

4. Warunkiem utrzymania miejsca na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka jest
comiesięczne potwierdzanie przez rodzica/opiekuna prawnego woli korzystania z usług
Żłobka.

5. Niespełnienie warunku, o którym mowa w ust. 4, skutkuje skreśleniem z listy oczekujących
na przyjęcie do Żłobka.

6. W przypadku zwolnienia się miejsca w Żłobku, dzieci przyjmowane są zgodnie
z kolejnością na liście oczekujących na przyjęcie do Żłobka.

Rozdział 4.
OPŁATY ZA POBYT I WYŻYWIENIE

§ 7. 1. Opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku regulują odrębne przepisy.

2. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, opłata za pobyt podlega zwrotowi za każdy
dzień nieobecności.

3. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka
przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej
stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

Rozdział 5.
ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 8. 1. Żłobkiem kieruje dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Miedźna, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta
Gminy Miedźna,

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

4. Dyrektor, kierując Żłobkiem, zapewnia wykonywanie zadań statutowych, ustala jego
organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

5. Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji,
upoważnień oraz poleceń.

6. Dyrektor zapewnia realizację planu finansowego Żłobka.

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną oraz godziny pracy Żłobka ustala dyrektor w Regulaminie
Organizacyjnym.

2. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego dyrektor ustala szczegółowe zakresy
czynności pracowników Żłobka.

§ 10. 1. W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację
rodziców/opiekunów prawnych dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka.

2. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu

jawnym.

3. Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez
Dyrektora Żłobka regulaminu.

§ 11. 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, objętego opieką Żłobka mają prawo do:

1) uzyskiwania pełnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka,

2) uzyskiwania informacji na temat miesięcznego planu pracy w grupach,

3) wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka dyrektorowi placówki oraz

organowi sprawującemu nadzór merytoryczny nad placówką.

Rozdział 6.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12. 1. Żłobek wyposażony jest w mienie komunalne, stanowiące własność Gminy Miedźna,
służące realizacji zadań statutowych.

2. Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym w granicach
udzielonych upoważnień.

3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem należytej staranności.

§ 13. 1. Żłobek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek
budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Za prawidłową gospodarkę finansową Żłobka odpowiada dyrektor.

Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawne.

2. Wszelkie zmiany Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym przy jego nadaniu.

§ 15. Statut wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »