| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/401/13 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 6j ust. 1 pkt 1 i 2a, art. 6k ust. 1 pkt. 1) i 2), ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE
u c h w a l a :

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na terenie Gminy Pilchowice, na których zamieszkują mieszkańcy, poprzez ustalenie, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 uchwały.

2. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, w wysokości 18,00 zł miesięcznie.             

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 10,00 zł miesięcznie.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 2 ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i nie wytwarzany/odbierany jest żużel i popiół z palenisk domowych, w wysokości 8,00 zł miesięcznie.

4. Wprowadza się obniżoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej nieruchomości z wyłączeniem nieruchomości wielolokalowej. Jeżeli nieruchomość zamieszkuje więcej niż pięciu mieszkańców, za szóstego i kolejnego mieszkańca stawka opłaty wynosi 6,50 zł miesięcznie przy selektywnym zbieraniu odpadów.

5. W nieruchomości wielolokalowej obniżona stawka opłaty, o której mowa w ust. 4 dotyczy mieszkańców zamieszkujących dany lokal mieszkalny.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w § 4.

2. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 4. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 0,12 m3- 22,50 zł

2) 0,24 m3– 43,50 zł

3) 1,1 m3– 97,50 zł

4) 2,2 m3– 195,00 zł

5) 5 m3– 487,50 zł

6) 7 m3– 682,50 zł

7) za worek 0,08 m3– 15,00 zł

8) za worek 0,12 m3– 22,50 zł

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

1) 0,12 m3- 14,00 zł

2) 0,24 m3– 26,50 zł

3) 1,1 m3– 60,00 zł

4) 2,2 m3– 120,00 zł

5) 5 m3– 300,00 zł

6) 7 m3– 420,00 zł

7) za worek 0,08 m3– 9,50 zł

8) za worek 0,12 m3– 14,00 zł

§ 5. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałych i w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 2 i § 4.

§ 6. Wzór deklaracji, o którym mowa w § 1 ust. 2 i w § 3 ust. 2 określa odrębna uchwała.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLII/360/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty /Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 4510/.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »