| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZE/21/R/2013 Burmistrza Pszczyny; Wójta Gminy Bojszowy

z dnia 16 października 2013r.

w sprawie powierzenia gminie Pszczyna przez gminę Bojszowy zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r

Na podstawie uchwały Nr XXIII/313/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna od gminy Bojszowy zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej, zawarte pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez Pana Dariusza Skrobola - Burmistrza Pszczyny a gminą Bojszowy reprezentowaną przez Pana Henryka Utratę - Wójta Gminy Bojszowy.

§ 1. 1. Gmina Bojszowy powierza gminie Pszczyna, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej, a gmina Pszczyna je przejmuje.

2. Uwzględniając wniosek przełożonego Zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku w sprawie przyznania 6/18 etatu i 1/22 etatu na realizację nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla30ucznióww tym 8 dzieci wychowania przedszkolnego pobierających naukę w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Czechowice-Dziedzice, gminę Bojszowy oraz Powiat Pszczyński w miesiącuwrześniu 2013 r.oraz dla31ucznióww tym 9 dzieci wychowania przedszkolnego pobierających naukę w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez: gminę Pszczyna, gminę Czechowice-Dziedzice, gminę Bojszowy, gminę Kobiór oraz Powiat Pszczyński od miesiącapaździernika 2013 r.wyraża się zgodę na częściowe pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan, w wymiarze 6/18 etatu i 1/22 etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku, ul. Szkolna 4 na zasadzie proporcjonalności do liczby uczniów danej gminy.

3. Lekcje religii realizowane są w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym zlokalizowanym w siedzibie Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Piasku, ul. Katowicka 59.

4. Nauka religii w punkcie katechetycznym odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do niej.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o których mowa w § 1, a które ponosi gmina Pszczyna obejmują: § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4120 składki na Fundusz Pracy; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Bojszowy zobowiązuje się przekazać gminie Pszczyna dotację celową
na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby dzieci z przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Bojszowy, w roku szkolnym 2013/2014 tj. za1 dzieckow wysokości:17,66 złza miesiąc wrzesień 2013 r. oraz za1 dzieckow wysokości:15,69 złmiesięcznie w 2013 r. x 3 miesiące =47,07 zł(za okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r.). Razem do zapłaty:64,73 zł(za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.).

3. Gmina Bojszowy zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2,
na rachunek Urzędu Miejskiego w Pszczynie:50 1050 1070 1000 0001 0136 6540jednorazowo za okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. do dnia30.11.2013 r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminach określonych w ust. 3 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwota wskazana w § 3 ust. 2 ulegnie zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej z roku budżetowego 2013 zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2013 r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15.01.2014 r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Bojszowy dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 31.01.2014 r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Bojszowy zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa
w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymała gmina Pszczyna, to gmina Pszczyna dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 31.01.2014 r. W przypadku
nie uregulowania płatności w powyższym terminie gmina Pszczyna zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w roku szkolnym 2013/2014 tj. na okres od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

2. Ze strony gminy Pszczyna za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pan Marian Grygier, Dyrektor Pszczyńskiego Zarządu Edukacji, 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4, tel. 32 210-21-93.

3. Ze strony gminy Bojszowy za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Pani Longina Giedwiłło, Sekretarz Gminy Bojszowy, tel. 32 218-93-66 wew. 103.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
na wniosek gminy Pszczyna.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2013 r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
po dwa dla każdej ze stron.

Wójt Gminy Bojszowy


Henryk Utrata

Burmistrz Pszczyny


Dariusz Skrobol


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZE/21/R/2013
Burmistrza Pszczyny i Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 16 października 2013 r.

Kalkulacja kosztów zatrudnienia nauczyciela - nauczanie religii Kościoła Wolnych Chrześcijan.

Nauczyciel religii - Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 10 w Piasku.

Wymiar zatrudnienia:1/22

wrzesień 2013 r.

Stawka zasadnicza

105,95 zł

Wysługa 0%

0,00 zł

Motywacyjny

0,00 zł

Łącznie:

105,95 zł

§ 4010

105,95 zł

§ 4040

3,00 zł

§ 4110

18,73 zł

§ 4120

2,67 zł

§ 4440

10,91 zł

Łącznie:

141,26 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Bojszowy

8/1

miesięczna kwota dotacji

17,66 zł

od 01.10.2013 r.
do 31.12.2013 r.

Stawka zasadnicza

105,95 zł

Wysługa 0%

0,00 zł

Motywacyjny

0,00 zł

Łącznie:

105,95 zł

§ 4010

105,95 zł

§ 4040

3,00 zł

§ 4110

18,73 zł

§ 4120

2,67 zł

§ 4440

10,91 zł

Łącznie:

141,26 zł

ilość dzieci pobierających naukę / w tym ilość uczniów z gminy Bojszowy

9/1

miesięczna kwota dotacji

15,69 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »