REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1989 nr 34 poz. 187

USTAWA

z dnia 30 maja 1989 r.

o zmianie ustawy - Prawo prasowe.

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 oraz z 1988 r. Nr 41, poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Rady Ministrów powołuje, na okres 3 lat, członków Rady Prasowej w 1/2 spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje dziennikarskie oraz w 1/2 spośród kandydatów zgłoszonych przez wydawców i spośród przedstawicieli organów administracji państwowej, nauki, środowisk twórczych, organizacji politycznych i społecznych."

2) art. 19 skreśla się;

3) art. 20-25 otrzymują brzmienie:

"Art. 20. 1. Wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w Głównym Urzędzie Kontroli Publikacji i Widowisk, zwanym dalej "organem rejestracyjnym."

2. Wniosek o rejestrację, o której mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) dane podstawowe:

a) tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,

b) dane osobowe redaktora naczelnego,

c) określenie podstawowego zakresu tematycznego dziennika lub czasopisma,

d) określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,

2) dane informacyjne:

a) częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma, przewidywany nakład, format i zasięg rozpowszechniania,

b) technikę druku.

3. Wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku o rejestrację.

4. W razie dokonania zmian danych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, należy zawiadomić, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, organ rejestracyjny.

5. O zmianach danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, należy niezwłocznie zawiadomić organ rejestracyjny.

Art. 21. Organ rejestracyjny odmówi rejestracji, o której mowa w art. 20, jeżeli jej udzielenie stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy - Prawo prasowe albo prawa do ochrony nazwy istniejącego już tytułu prasowego.

Art. 22. 1. Organ rejestracyjny może cofnąć rejestrację, o której mowa w art. 20, z powodu systematycznego lub rażącego naruszania przepisów ustawy - Prawo prasowe.

2. Cofnięcie rejestracji poprzedza pisemne ostrzeżenie ze wskazaniem stwierdzonych uchybień oraz pouczeniem o możliwości zastosowania tej sankcji.

Art. 23. Rejestracja dziennika lub czasopisma traci ważność:

1) w razie niewydania dziennika lub czasopisma przez okres roku od dnia nabycia uprawnień do ich wydawania na czas nie oznaczony lub przerwy w ich wydawaniu przez okres roku, jeżeli redakcja nie wystąpiła o zachowanie rejestracji,

2) w razie cofnięcia rejestracji.

Art. 24. Przepisy dotyczące rejestracji działalności prasowej nie mają zastosowania do działalności antenowej Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" oraz do działalności Polskiej Agencji Prasowej i Polskiej Kroniki Filmowej, których działalność regulują odrębne przepisy.

Art. 25. 1. Redakcją kieruje redaktor naczelny.

2. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, posiada obywatelstwo polskie i nie jest pozbawiona praw publicznych.

3. Redaktorem naczelnym dziennika lub czasopisma nie może być osoba skazana za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli nie upłynął okres 10 lat od zakończenia odbywania kary, oraz osoba skazana za występki tego samego rodzaju, jeżeli nie upłynął okres 3 lat od zakończenia odbywania kary, osoba skazana za przestępstwo popełnione z niskich pobudek, a także osoba, która co najmniej trzykrotnie była karana za przestępstwa określone w ustawie - Prawo prasowe. Organ rejestracyjny w uzgodnienia z Ministrem Spraw Zagranicznych może zwolnić redaktora naczelnego od wymogu posiadania obywatelstwa polskiego.

4. Redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji w granicach określonych w statucie lub właściwych przepisach.

5. Redaktora naczelnego powołuje i odwołuje wydawca, organ założycielski wydawnictwa lub inny właściwy organ.

6. Przy redakcji działa kolegium redakcyjne, jeżeli statut redakcji lub właściwe przepisy tak stanowią.

7. Przy redakcji może też działać rada redakcyjna (programowa, naukowa), jako organ opiniodawczo-doradczy redaktora naczelnego.";

4) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organizację redakcji, jej linię programową oraz zakres działania określa statut albo regulamin redakcji.";

5) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Funkcjonowanie rozgłośni oraz tele- i radiowęzłów w jednostkach organizacyjnych innych niż wymienione w art. 28 wymaga rejestracji w organie rejestracyjnym; do rejestracji, jej odmowy, cofnięcia i utraty ważności stosuje się odpowiednio przepisy art. 20-23.";

6) art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk jest uprawniony do kontroli przedsiębiorstw, zakładów i urządzeń poligraficznych w granicach niezbędnych do kontroli publikacji.";

7) art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45. Kto bez wymaganej rejestracji wydaje albo rozpowszechnia dziennik, czasopismo lub inną publikację prasową

- podlega karze grzywny.";

8) art. 48 skreśla się.

Art. 2.
1. Działalność prasowa, prowadzona w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie zezwoleń wydanych przed jej wejściem w życie, podlega rejestracji z urzędu, prowadzonej według przepisów tej ustawy.

2. Do czasu rejestracji, o której mowa w ust. 1, zachowują moc dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie działalności prasowej.

Art. 3.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski

Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1989-06-06
  • Data wejścia w życie: 1989-06-06
  • Data obowiązywania: 1989-06-06
  • Z mocą od: 1989-06-06
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA