| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 1999 r.

w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

Na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, zwanego dalej „bezpieczeństwem teleinformatycznym”, w zakresie ochrony fizycznej, elektromagnetycznej i kryptograficznej oraz bezpieczeństwa transmisji, w sieciach lub systemach teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych, a także wytyczne do opracowania szczególnych wymagań bezpieczeństwa tych systemów i sieci.
§ 2.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95),

2) przetwarzaniu informacji niejawnych – należy przez to rozumieć wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub przekazywanie informacji niejawnych,

3) uwierzytelnieniu – należy przez to rozumieć usługę (funkcję) kryptograficzną pozwalającą sprawdzić i potwierdzić autentyczność wymienianych informacji lub podmiotów uczestniczących w wymianie,

4) algorytmach kryptograficznych – należy przez to rozumieć metodę działania, przekształcającą dane w celu ukrycia lub ujawnienia ich zawartości informacyjnej,

5) kluczach kryptograficznych – należy przez to rozumieć ciąg symboli, od którego w sposób istotny zależy wynik działania algorytmu kryptograficznego.

2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne zapewnia się przez:

1) ochronę fizyczną,

2) ochronę elektromagnetyczną,

3) ochronę kryptograficzną,

4) bezpieczeństwo transmisji,

5) kontrolę dostępu do urządzeń

systemu lub sieci teleinformatycznej.

§ 3.
Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo teleinformatyczne przed przystąpieniem do przetwarzania informacji niejawnych w systemie lub sieci teleinformatycznej.
§ 4.
Służby ochrony państwa mogą dopuścić do stosowania w systemie lub sieci teleinformatycznej, bez konieczności przeprowadzania badań, urządzenie, które spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu, jeżeli otrzymało certyfikat właściwej krajowej władzy bezpieczeństwa w państwie będącym stroną Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
§ 5.
Ochronę fizyczną systemu lub sieci teleinformatycznej zapewnia się przez:

1) umieszczenie urządzeń systemu lub sieci teleinformatycznej w strefach bezpieczeństwa w zależności od:

a) klauzuli tajności informacji niejawnych,

b) ilości informacji niejawnych,

c) zagrożeń w zakresie ujawnienia, utraty, modyfikacji przez osobę nieuprawnioną,

2) instalację środków zabezpieczających pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia systemu lub sieci teleinformatycznej, w szczególności przed:

a) nieuprawnionym dostępem,

b) podglądem,

c) podsłuchem.

§ 6.
Przetwarzanie informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową lub stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne”, w urządzeniach systemu lub sieci teleinformatycznych odbywa się w strefach bezpieczeństwa.
§ 7.
Ochronę elektromagnetyczną systemu lub sieci teleinformatycznej zapewnia się przez umieszczenie urządzeń, połączeń i linii w strefach bezpieczeństwa gwarantujących spełnienie wymogów zabezpieczenia elektromagnetycznego lub zastosowanie urządzeń, połączeń i linii o obniżonym poziomie emisji lub ich ekranowanie i filtrowanie zewnętrznych linii zasilających i sygnałowych.
§ 8.
1. Ochrona kryptograficzna systemu lub sieci teleinformatycznej polega na stosowaniu metod i środków zabezpieczających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową przez ich szyfrowanie oraz stosowanie innych mechanizmów kryptograficznych gwarantujących integralność i zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem tych informacji lub uwierzytelnienie podmiotów, lub uwierzytelnienie informacji.

2. Ochronę kryptograficzną systemu lub sieci teleinformatycznej stosuje się przy przekazywaniu w formie elektronicznej informacji, o których mowa w ust. 1, poza strefy bezpieczeństwa.

§ 9.
1. Przemieszczanie urządzeń teleinformatycznych, w których pamięci są informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową oznaczone klauzulą „poufne”, poza strefy bezpieczeństwa wymaga stosowania kryptograficznych metod i środków ochrony tych informacji lub innych środków ochrony, gwarantujących ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do elektronicznych nośników danych zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową lub służbową oznaczone klauzulą „poufne”, przemieszczanych poza strefy bezpieczeństwa.

§ 10.
1. Do kryptograficznej ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową stosuje się, odpowiednie dla klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”, algorytmy kryptograficzne oraz środki gwarantujące ochronę tych algorytmów, kluczy kryptograficznych oraz innych istotnych parametrów zabezpieczenia, a w szczególności haseł dostępu.

2. Właściwymi do potwierdzenia przydatności algorytmów i środków, o których mowa w ust. 1, w celu ochrony informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności, są służby ochrony państwa.

§ 11.
1. Podłączenie urządzenia systemu lub sieci teleinformatycznej, w którym są przetwarzane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, do powszechnie dostępnego urządzenia systemu lub sieci jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania metod i środków, o których mowa w § 8.

2. Podłączenie urządzenia systemu lub sieci teleinformatycznej, w którym są przetwarzane informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, do powszechnie dostępnego urządzenia systemu lub sieci jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania właściwych mechanizmów kontroli dostępu, o których mowa w § 12 ust. 2.

§ 12.
1. W celu zapewnienia kontroli dostępu do systemu lub sieci teleinformatycznej:

1) kierownik jednostki organizacyjnej określa warunki i sposób przydzielania uprawnień ich użytkownikom,

2) administrator systemów i sieci teleinformatycznych określa warunki oraz sposób przydzielania tym użytkownikom kont i haseł, a także zapewnia właściwe wykorzystanie mechanizmów, o których mowa w ust. 2.

2. System lub sieć teleinformatyczną wyposaża się w mechanizmy kontroli dostępu odpowiednie do klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w tych systemach lub sieciach.

§ 13.
System lub sieć teleinformatyczna, w której są przetwarzane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, projektuje się, organizuje i eksploatuje w sposób uniemożliwiający niekontrolowany dostęp jednej osoby do wszystkich zasobów systemu lub sieci, a w szczególności do danych, oprogramowania i urządzeń.
§ 14.
1. Szczególne wymagania bezpieczeństwa opracowuje się, po dokonaniu analizy przewidywanych zagrożeń, indywidualnie dla każdego systemu lub sieci teleinformatycznej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne, z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej.

2. Szczególne wymagania bezpieczeństwa formułuje się na etapie projektowania nowego systemu lub sieci teleinformatycznej, a następnie uzupełnia i rozwija wraz z wdrażaniem, eksploatacją i modernizacją tego systemu lub sieci.

§ 15.
Szczególne wymagania bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznych powinny określać wielkość i lokalizację stref bezpieczeństwa oraz środki ich ochrony odpowiednie dla danej jednostki organizacyjnej.
§ 16.
Przy opracowaniu szczególnych wymagań bezpieczeństwa należy uwzględnić:

1) charakterystykę systemu lub sieci teleinformatycznej,

2) dane o budowie systemu lub sieci teleinformatycznej,

3) określenie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo informacji niejawnych, przetwarzanych w systemie lub sieci teleinformatycznej, przed możliwością narażenia ich bezpieczeństwa, a w szczególności nieuprawnionym ujawnieniem,

4) zadania administratora systemu lub sieci teleinformatycznej i pracownika pionu, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy.

§ 17.
Charakterystyka systemu lub sieci teleinformatycznej powinna określać:

1) klauzulę tajności informacji niejawnych, które będą przetwarzane w systemie lub sieci teleinformatycznej,

2) kategorie uprawnień użytkowników systemu lub sieci teleinformatycznej w zakresie dostępu do przetwarzanych w nich informacji niejawnych, w zależności od klauzuli tajności tych informacji.

§ 18.
Dane o budowie systemu lub sieci teleinformatycznej zawierają informacje dotyczące tego systemu lub sieci w zakresie:

1) lokalizacji,

2) typu wykorzystywanych w nich urządzeń oraz oprogramowania,

3) sposobu realizowania połączeń wewnętrznych oraz zewnętrznych,

4) konfiguracji sprzętowej,

5) środowiska eksploatacji.

§ 19.
Środki ochrony, o których mowa w § 16 pkt 3, powinny uwzględniać wskazanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu lub sieci teleinformatycznej oraz określać procedury bezpieczeństwa związane z jego eksploatacją i kontrolą, a także wskazywać szczegółowe wymagania w zakresie szkoleń dla administratorów, pracowników pionu i wszystkich użytkowników systemu lub sieci.
§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »