| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 21 lutego 2002 r.

w sprawie szczegółowego sposobu funkcjonowania Komisji do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Komisja do spraw organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zwana dalej „Komisją", obraduje co najmniej raz na kwartał na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji, zwanego dalej „Przewodniczącym".

2. Z pisemnym wnioskiem o zwołanie posiedzenia Komisji może wystąpić minister właściwy do spraw środowiska, zwany dalej „ministrem", zastępca Przewodniczącego lub co najmniej sześciu członków Komisji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, przesyłany jest do Przewodniczącego, który zwołuje posiedzenie Komisji w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i porządku obrad, wraz z materiałami dotyczącymi posiedzenia Komisji, jej członkowie otrzymują nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Komisji.

§ 2.
1. Zadaniem Przewodniczącego jest sprawowanie nadzoru oraz koordynacja działań związanych z realizacją ustawowych zadań Komisji.

2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz.

§ 3.
Do zadań zastępców Przewodniczącego należy w szczególności:

1) wykonywanie w czasie nieobecności Przewodniczącego zadań dla niego zastrzeżonych,

2) wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego.

§ 4.
1. W skład Prezydium Komisji, zwanego dalej „Prezydium", wchodzi Przewodniczący, dwóch zastępców Przewodniczącego i dwóch członków Komisji, wybranych przez Komisję w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

2. Posiedzenie Prezydium zwołuje Przewodniczący.

§ 5.
1. Do zadań Prezydium należy:

1) opracowywanie projektów planów prac Komisji,

2) ustalanie terminów i projektów porządku posiedzeń Komisji,

3) ustalenie trybu postępowania związanego z oceną i kwalifikacją wniosków o wydanie zgód i zezwoleń ministra w sprawach organizmów genetycznie zmodyfikowanych,

4) wyznaczanie recenzentów do spraw szczególnie skomplikowanych.

2. Z posiedzeń Prezydium sporządzany jest protokół zawierający:

1) określenie porządku dziennego,

2) listę obecności członków Prezydium,

3) treść podjętych stanowisk.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, podpisuje Przewodniczący.

§ 6.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz jego zastępców posiedzeniom Komisji przewodniczy członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego.
§ 7.
1. Komisja wydaje opinie, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, zwanej dalej „ustawą", w formie uchwał.

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W sprawach, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy, do podjęcia uchwały wymagana jest bezwzględna większość głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

5. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma Przewodniczący.

6. Członek Komisji, który nie zgadza się z podjętą uchwałą, może zgłosić do protokołu umotywowane zdanie odrębne.

7. Uchwałę, po jej podpisaniu, Przewodniczący przedkłada niezwłocznie ministrowi.

§ 8.
1. Sekretarz Komisji kieruje obsługą biurową Komisji.

2. Obsługę biurową Komisji zapewnia urząd obsługujący ministra.

§ 9.
Przewodniczący lub wskazany przez niego zastępca może powoływać, spośród członków Komisji, zespoły robocze do przygotowania wstępnej opinii w sprawach określonych w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
§ 10.
1. Obradami zespołu roboczego kieruje Przewodniczący, zastępca Przewodniczącego lub członek zespołu roboczego, powołany w tym celu przez Przewodniczącego.

2. Zespoły robocze podejmują wstępną opinię w drodze uchwał, stosując odpowiednio zasady określone w § 7 ust. 2–5.

3. Uchwała zespołu roboczego przedstawiana jest niezwłocznie Przewodniczącemu, który kieruje ją do prac Komisji.

§ 11.
Recenzent, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, musi posiadać tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauki właściwej dla przygotowania recenzji do wniosku.
§ 12.
W pracach Komisji lub zespołów roboczych może brać udział, bez prawa udziału w głosowaniu, osoba zaproszona przez ministra.
§ 13.
1. Z posiedzenia Komisji oraz zespołu roboczego sporządza się protokół zawierający:

1) określenie porządku dziennego,

2) listę obecności członków Komisji lub zespołu roboczego,

3) ilość oddanych głosów w sprawach poszczególnych uchwał,

4) treść uchwał i stanowisk,

5) uwagi ogólne.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje odpowiednio:

1) Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego, który prowadził posiedzenie Komisji, lub osoba, o której mowa w § 6,

2) przewodniczący zespołu roboczego lub kierujący zespołem roboczym, zgodnie z § 10 ust. 1.

3. Członkowie Komisji otrzymują protokół posiedzenia Komisji w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: S. Żelichowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »